Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORASULUI SLANIC


Concesionare numarul 2376/18.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS SLANIC (PRIMARIA ORASULUI SLANIC)
Adresa postala: Alexandru Odobescu, nr.2, Localitatea: Slanic, Cod postal: 106200, Romania, Punct(e) de contact: ORAS SLANIC (PRIMARIA ORASULUI SLANIC), Tel. +02 44240299, In atentia: MARIN RODICA, Email: rodica.georgelica@gmail.com, Fax: +02 44240704, Adresa internet (URL): Slanic, str. Alexandru Odobescu, nr. 2, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORASULUI SLANIC
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativ-teritoriala a orasului Slanic
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea continua pe intreaga arie administrativa a orasului Slanic, pe o durata de 1 an si 10 luni, a activitatii ?Precolectare , colectarea si transportul deseurilor orasenesti , inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere , cu exceptia celor cu regim special?din cadrul serviciului de salubrizare.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Contractul va asigura prestarea continua pe intreaga arie administrativa a Orasului Slanic, pe o durata de 1 an si 10 luni.Perioada a fost aprobata prin Caietul de sarcini, Anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local Slanic, nr. 32/31.05.2013.
Valoarea estimata fara TVA: 535, 120 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)-completare si prezentare Formular nr. 1 ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-completare si prezentare Formular nr. 2 ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura-completare si prezentare Formular nr. 3 ? in original.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
-Confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul?? de catre reprezentantul legal. (pentru persoane juridice straine: formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate la notariat) - in original sau copie cu specificatia conform cu originalul(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);
- Confirmarea platii taxelor si impozitelor la bugetul local-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul?? de catre reprezentantul legal. (pentru persoane juridice straine: formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate la notariat) - in original sau copie cu specificatia conformcu originalul(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-completare si prezentare Formular nr. 4 ? in original. (In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-completare si prezentare Formular nr. 5. Mentionam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie, sunt : Primar ? Costea Danelus, Viceprimar ?Mesteru Emil, Sef Serviciu Financiar-Contabil ? Dogaru Elena Madalina, Secretar ? Bigiu Hermina Adi, Consiliul Local ? Alionte Gheorghe Georgel, Alionte Tanase, Badulescu Mihail Gabriel, Cocos Constantin, Cristea Fanica, Gaftoi Mircea Ion, Grigore Constantin Dan, Mihailescu Liviu, Miroiu Nicolae, Nica Virginia, Rotaru Ion, Teleanu Razvan, Micu Adrian.(In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)- Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si de datele furnizate in declaratii atrage excluderea din procedura. Orice oferta care prezinta in cuprinsul ei date si informatii neveridice/false/inexacte/ incomplete va fi exclusa din procedura ca neconforma. Nu se pot de pune decat oferte complete ? care sacuprinda toate activitatile mentionate in Caietul de sarcini. Ofertele partiale se resping ca oferte neconforme sau inacceptabile, dupacaz . La verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurarisociale, se accepta atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si de datele furnizate in declaratii atrage excluderea din procedura. Orice oferta care prezinta in cuprinsul ei date si informatii neveridice/false/inexacte/ incomplete va fi exclusa din procedura ca neconforma. Nu se pot depune decat oferte complete ? care sa cuprinda toate activitatile mentionate in Caietul de sarcini. Ofertele partiale se resping ca oferte neconforme sau inacceptabile, dupa caz . Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN (principal sau secundar).Prezentarea Certificatului constatator ? obiect de activitate (cod CAEN) ? eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului de pe langaTribunal, .Informatiile cuprinse in acest document constatator trebuie sa fie reale/actualesi din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN (principal sau secundar).- in original / copie legalizata sau copie lizibila cu specificatia conform cu originalul. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.- Documente care dovedesc o forma de inregistrare, functie de legislatia tarii de provenienta, in limba romana, traduse de persoane autorizate.-Licenta clasa a III-a pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor-Licenta clasa a III-a, pentru prestarea serviciilor de salubrizare a localitatilor, inclusiv conditiile anexate licentei - eliberata de Autoritatea Nationala deReglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunita-re de utilitati publice publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007) ? copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul. In cazul unei asocieri, liderul asocierii trebuie sa detina aceasta licenta. Prezentarea unui document, eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ori eliberarea unei licente in vederea participarii la procedurile de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007). Toate certificatele/documentele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?? Informatiile din acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. ATENTIE! In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) straine toate documentele care vor fi prezentate vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana si legalizate la notariat. Vor fi exclusi din procedura acei operatori economici, persoane juridice straine care nu prezinta unul din documentele mentionate mai sus.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind bilanturile contabile-- copii dupa bilanturile contabile inclusiv contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate la organele competente; Se vor accepta si orice alte documente edificatoare din care sa rezulte cifra de afaceri a acestor ani. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente)Modalitatea de indeplinirecopii dupa bilanturile contabile inclusiv contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate la organele competente;Informatii privind cifra de afaceri-- cifra de afaceri care vizeaza activitatea de salubrizare pe ultimii trei ani(2010, 2011, 2012); - media cifrei de afaceri din activitatea de salubrizare pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa nu fie sub 722120 lei; Pentru activitatile de salubrizare prestate de ofertantii straini in alte tari se va prezenta o Declaratie notariala pe proprie raspundere, in limba romana, din care sa rezulte cifra de afaceri realizata din activitatea de salubrizare in anii 2010, 2011 si 2012, in tara in care activeaza ; In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra de afaceri. In cazul in care ofertantul este o asociere si toti asociatii se incadreaza in mod individual in categoria IMM, atunci va beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta o Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM. - Nota: Echivalentul in euro se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul la care s-a facut raportarea. - (http: //www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspxModalitatea de indeplinireSe solicita completare si prezentare Formular nr. 6 ? Informatii generale
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea -In cazul unei asocieri, in documentele de calificare ale liderului de asociere va fi prezentat acordul de asociere care trebuie sa contina cel putin: - lista tuturor asociatilor, datele de identificare ale acestora, si reprezentantii legali - nominalizarea liderului de asociere - partea din contract pe care o indeplineste fiecare (categorii de lucrari, valoare lucrari si procent din valoarea totala) - clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului - imputernicirea liderului asocierii de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv - clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata castigatoare - clauze privind modul de efectuare a platilor In situatia in care oferta comuna a asociatilor este declarata castigatoare, asociatii vor prezentaAcordul de asociere legalizat, inainte de data semnarii contractului de delegare.Modalitatea de indeplinireIn cazul unei asocieri, in documentele de calificare ale liderului de asociere va fi prezentat acordul de asociere - Formularul nr. 15 .Informatii privind partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze. Pentru fiecare subcontractant se va prezenta acordul de subcontractare. Ofertantul va completa o declaratie care va contine toti subcontractantii cu care intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractului. Atentie! In situatia in care, pe durata contractului, se vor subcontracta parti din contract unor operatori economici nedeclarati ca subcontractanti sau daca se schimba subcontractantii declarati, fara a se solicita acordul autoritatii contractante, aceasta va avea dreptul de a rezilia contractulModalitatea de indeplinirese va completa si prezenta Formularul nr. 14 cu subcontractantii si specializarea acestoraLista persoanelor direct responsabile cu indeplinirea contractului; - pentru fiecare persoana propusa pentru executarea contractului se va completa si prezenta copii dupa diplome, documentele de atestare profesionala si CV-iuri. Personalul propus pentru executarea contractului- manager contract - cu studii superioare cu experienta de cel putin 3 ani in organizarea activitatilor de salubrizare, care va raspunde de indeplinirea viitorului contract;
- specialist mediu responsabil cu implementarea cerintelor de mediu in indeplinirea viitorului contract.- specialist SSM responsabil cu implementarea cerintelor de securitate si sanatate in munca in indeplinirea viitorului contractModalitatea de indeplinireSe va completa si prezenta Formularul nr. 11; - pentru fiecare persoana propusa pentru executarea contractului se va completa si prezenta copii dupa diplome, documentele de atestare profesionala si CV-iuri, conform Formular nr. 12 si deasemenea extrase REVISAL, declaratii de disponibilitate sau alte documente din care sa rezulte un raport intre ofertant si persoana nominalizata.Informatii privind personalul se va completa si prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Modalitatea de indeplinireSe va completa si prezenta Formularul nr. 10- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Dotarea cu utilaje si mijloace de salubrizare Pentru colectarea si transportul la statie a deseurilor municipale preselectate din punctele de precolectare din Orasul Slanic, se impune necesitatea unei dotari minime a operatorului cu: - a) ? doua autogunoiere compactoare pentru transportul la un depozit final a deseurilor rezultate; conform prevederilor Anexei din HG 745/2007-Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloace de salu-brizare de care dispune operatorul econo-mic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului -Se va completa si prezenta Formularul nr. 9 si anexa acestuia;Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Din acestea sa rezulte ca au fost prestate servicii similare cu cele ale prezentei proceduri derulate prin cel putin un contract si maxim 3 contracte, a caror valoare cumulata sa fie de minimum 535120lei. Fara TVA.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor CERTIFICATE/DOCUMENTE emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul econimic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Modalitatea de indeplinirePrezentarea unor CERTIFICATE/DOCU-MENTE emise sau contrasemnate de o au-toritate ori de catre clientul privat /beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un clientprivat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii u-nei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatoru-lui economic..Se va completa si prezenta, deasemenea, Formularul nr. 8 ?Experienta similara? pentru minim unu sau maxim 3 contracte de servicii similare;Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizare, cu precizarea activitatilor care se realizeaza/au fost realizateModalitatea de indeplinireSe va completa si prezenta Formularul nr. 7 si anexa acestuia;Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de mamagement al mediului), valabil la data limita de depunere a ofertelor , in domeniul ce face obiectul contractuluiModalitatea de indeplinireSe va atasa copie dupa certificat, dupa caz, document doveditorOfertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de mamagement al calitatii), valabil la data limita de depunere a ofertelor , in domeniul ce face obiectul contractului.Modalitatea de indeplinireSe va atasa copie dupa certificat, dupa caz, document doveditor
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 75.00Nivelul redeventei anuale, pe care se obliga sa o achite autoritatii administratiei publice locale 25.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 18.11.2013 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform prevederilor art. 256¹ si 256² din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Orasului Slanic - Secretar
Adresa postala: Orasul Slanic, strada Alexandru Odobescu, nr. 2 , Localitatea: Slanic , Cod postal: 106200 , Romania , Tel.+40 244240299 , Fax: +40 244240704, Localitatea: Slanic, Cod postal: 106200, Romania, Tel. +40 244240299, Fax: +40 244240704
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer