Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE:


Anunt de participare numarul 117289/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Adresa postala:  P-TA CETATII NR.1, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530110, Romania, Punct(e) de contact:  CSABA ABRAHAM, Tel. 0266-315120, Email:  abrahamcsaba@szereda.ro, Fax:  0266-371137, Adresa internet (URL):  www.miercureaciuc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societate civila de avocati VERESS SI SCHULLERI SCA
Adresa postala:  Str. Nicolae Balcescu nr. 7/3, Localitatea:  Miercurea Ciuc, Cod postal:  530132, Romania, Tel. (004) 0266 372 041, In atentia:  Veress Emod, Email:  office@veress.ro, Fax:  (004) 0266 372 041, Adresa internet (URL):  www.veress.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE:
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In municipiul Miercurea Ciuc
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE: STRADA PETOFI SANDOR, PIATA MAJLATHGUSZTAV KAROLY SI PIATA LIBERTATII DIN MIERCUREA CIUCcoduri CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri45233260-9 - Lucrari de constructii de cai de acces pietonal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este de 26.205.513, 60 lei fara TVA. Valoarea estimata include organizarea de santier si cheltuielile diverse si neprevazute 10 %.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 205, 513.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 350.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritara 1Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane, Bugetul de stat si Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea,
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181,
Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
Certificat de constatare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 1. Certificat fiscal, 2. Certificat de atestare fiscala, 3. Cazier fiscal, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): 1. Certificat constatator, 2. Certificat de inregistrare, 3. Autorizatie ANRE, 4. Declaratia pe propria raspundere (formular nr. 22 anexat) prin care se certifica faptul, ca participarea la prezenta licitatie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul nr. 314/2010 al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, respectiv o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completare Formularul 5 ? Informatii generale,
2. Se solicita Bilantul contabil(2008, 2009, 2010),
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Rezultatul (profit /pierdere) ultimului exercitiu financiar (2009) trebuie sa fie pozitiva.Pot participa la procedura candidatii cu cifra de afaceri min. 40.000.000 lei.Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 40.000.000 lei si mai mica sau egala cu 45.000.000 lei se acorda ? 10 puncte- pentru o valoare mai mare de 45.000.000 lei si mai mica sau egala cu 50.000.000 lei se acorda - 20 puncte- pentru o valoare mai mare de 50.000.000 lei si mai mica sau egala cu 75.000.000 se acorda ? 30 puncte pentru o valoare mai mare de 75.000.000 lei si mai mica sau egala cu 100.000.000 se acorda ? 40 puncte- pentru o valoare mai mare de 100.000.000 lei se acorda ? 50 puncte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularului 11, cel putin o lucrare similara, Documente solicitate: Fisa experienta similara a lucrarii considerata lucrare similara Formular 12, copii dupa contracte, copii dupa procese verbale de receptie, document constatator, recomandarea beneficiarului cu calificativul foarte bine sau bine,
Informatii privindpersonalul: 1 inginer constructii drumuri pentru functia de sef santier,
1 inginer cu studii in managementul proiectelor, 1 inginer topograf, cu autorizatie OCPI, 1 inginer pecialitatea Constructii Civile si Industriale, 1 inginer horticultor, 1 inginer de instalatii, 1 coordonator lucrari electrice: inginer autorizat de ANRE, inginer/ingineri atestat/atestati,
25 persoane cu specializarea pavator, 10 persoane cu specializarea asfaltator, 5 persoane cu specializarea zidar-pietrar, 5 persoane cu specializarea electrician, 5 persoane cu specializarea instalator,
Resurse tehnice: 1 buldozer, 3 excavator, 2 compactor pentru lucrari de terasamente, 1compactor pentru trotuare, compactor asfalt, 1 statie totala pentru masuratori topografice, 2 nivele optice topografice, 4 autobasculante, 1 autobetoniere, 2 aparat de sudura polietilena, repartizor finisor pentru asfalt, 1 autogreder, tatie de sortare spalare, statie de preparat mixturi asfaltice, statie de betoane, laborator de grad II, autorizat ISC, 1.Certificatul de atestare ISO 9001: pentru activitatea de executie de lucrari de constructii drumuri, instalatii in constructii, instalatii electrice, 2.Certificat SR EN ISO 14001, 3. Certificat SR OHSAS 18001,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
.Candidatul va prezenta declaratie privind lista lucrarilor executate si finalizate in ultimii 5 ani, Se accepta ca lucrare similara lucrari de executie, modernizare strazi, alei, parcari, curti, piete (lucrari de terasamente, suprastructura) care sa contina in cadrul aceluiasi lucrari: executia unei suprafete de min. 2 500, 0 m2din placi de piatra, calupuri din piatra, dale din beton, dale inierbate, amenajare spatii verzi, plantare arbori, montare conducte pentru utilitati (apa, canalizare)executie lucrari de instalatii electrice inclusiv iluminatul public; Lucrarea similara trebuie sa demonstreze experienta similarain lucrari efectuate in zonele de protectie a monumentelor istorice sau in zone urbane construite protejate.Pentru functia de sef santier: cu experienta in domeniul constructiilor drumuri (executie) minim 7 ani (justificat de anvergura proiectului finantat din FEDR), 1 inginer cu specialitatea Constructii Civile si Industriale categoria E, 1 inginer horticultor cu experienta in domeniul amenajarilor peisagistice de min. 3 ani, 1 coordonator lucrari electrice: inginer autorizat de ANRE pentru grad minim II B, inginer/ingineri atestat : RTE I, II si IX, Documente solicitate pt. personal: Formular 6, Formular 7, Formular 8, copia lizibila a contractului individual de munca, copia lizibila a contractului de colaborare, diplome, autorizari, certificate de atestare profesionala, pentru persoanele solicitate la pct. 2.1.1 si 2.1.2, Formular 9, Formularului 10, Numarul mediu de salariati in ultimul anPunctajul maxim adica 50 puncte se va acorda pentru cel mai mare numar mediu salariati. Pentru alt numar de salariati punctajul se va calcula cu urmatoarea formula: Pn = ( numar salariati /numar maxim salariati )x 50.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani- 50 puncteNumarul mediu de salariati in ultimul an - 50 puncte
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Descriereasistemuluicalitatii
12%
Descriere: Descriereasis.calitatiiaplicatlalucrare
3.
Planul de control al calitatii
8%
Descriere: Planul de control al calitatii,
4.
Durata de mob. ptr. interv. in per. de gar.
15%
Descriere: Durata de mob. ptr. interv. in per. de gar.
5.
Garantie acordata
5%
Descriere: min. 36 luni si max. 60 luni
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2011 11:00
Locul: Sediul Primariei Municipiul Miercurea-Ciuc, Camera 102
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 04021.310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  04021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Targu Mures
Adresa postala:  Str. Justitiei, nr. 1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265/263.694, Email:  ca-tgmures@just.ro, Fax:  0265/269.199
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Adresa postala:  P-ta Cetatii nr.1, Localitatea:  Miercurea-Ciuc, Cod postal:  530110, Romania, Tel. 0266-315120, Email:  edosa@miercureaciuc.ro, Fax:  0266-371137, Adresa internet (URL):  www.szereda.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer