Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executia lucrarilor de inlocuiri conducte si bransamente si realizari de noi distributii de gaze naturale pentru E.ON Gaz Distributie- loturi: Regiunea SUD, NORD,VEST, EST


Anunt de participare (utilitati) numarul 142176/26.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Veronica Baier, Tel. +40 365403681, Email: veronica.baier@eon-romania.ro, Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capitatl majoritar privat
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executia lucrarilor de inlocuiri conducte si bransamente si realizari de noi distributii de gaze naturale pentru E.ON Gaz Distributie- loturi: Regiunea SUD, NORD, VEST, EST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reg.EST?jud.IS, SV, BT, NT, BC si VS;Reg.VEST?jud TM, CS, AR si HD;Reg.SUD?jud SB, AB, MS si HR;Reg NORD-jud CJ, BN, SJ, BH, MM si SM.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 60 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000, 000 si 240, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Reof.in baza art68-69 din HGR925/2006. Atribuirea contractelor se face prin reof. ori de cate ori e nevoie iar cantitatile aferente acestor contracte vor fi in functie de specificul si necesitatile fiecarei lucrari in parte.Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. Frecventa estimata contracte subsecvente: 100 contracte/an. Reofertarea va tine cont si de capacitatea executantului.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de inlocuiri conducte si bransamente si realizari de noi distributii de gaze naturale pentru E.ON Gaz Distributie- loturi: Regiunea SUD, NORD, VEST, EST
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
val.estim a celui mai mare ctrct subsecv=5.000.000 lei(pt fiecare lot)
val.estim. min acord cadru=5.000.000 lei(pt fiecare lot)
val estim. max acord cadru lot SUD=110.000.000 lei
val estim. max acord cadru lot NORD=72.000.000 lei
val estim. max acord cadru lot VEST=33.000.000 lei
val estim. max acord cadru lot EST=25.000.000 lei
cantit.estim. min acord cadru=20.000 m (pt fiecare lot)
cantit.estim. max acord cadru SUD=500.000 m
cantit.estim. max acord cadru NORD=300.000 m
cantit.estim. max acord cadru VEST=150.000 m
cantit.estim. max acord cadru EST=100.000 m
cantit.estim. min care ar putea face obiectul unui contract subsecvent= 50 m (pt fiecare lot)
cantit. estim. max care ar putea face obiectul unui contract subsecvent= 20.000 m (pt fiecare lot)
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000, 000 si 240, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 SUD=12.440lei;Lot 2 NORD=12.060 lei;Lot 3 Vest=10.860 lei; Lot 4 Est=10.060 lei.Echivalenta pt o gar.de particip depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor.Per.de valab.a gar.de particip.: 120 zile de la data limita stabilita pt depunerea candidaturilor.Candidat.neinsotite de dovada constituirii gar.pt.particip., in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a candidaturilor.Cfm L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea gar.mai sus mentionate.Gar.de particip. se constituie prin virament bancar(ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.cfm art. 86/HGR nr.925/2006. Cont RO11BRDE270SV27540412700 pt lei si RO03BRDE270SV27666672700, Cod swift BRDEROBU pt euro?deschis la BRD Tg-Mures. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii.Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca.Toate val.sunt fara TVA.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip.. Incadrarea in art 278 indice 1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale. Garantia de buna executie in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv TVA. Modul de constituire: ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 din HGR 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: surse proprii E.On Gaz DistributieModalitati de plata: Termenul de plata agreat este de 45 zile prin OP.Plata se va efectua in lei prin OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)Cerinta minima : Declaratie pe proprie raspundere conform Formular atasat
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta Cerinta minima : completare formular atasat. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu a primit certificat constatator negativ conform art 181 lit c¹ din OUG 34/2006.3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va completa Formularul atasat
4.Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta - Cerinta obligatorie: In conformitate cu Ordinul 314/oct. 2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta .Completare formular atasat
5. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69 ¹ din OUG 34/2006.- Completare formular atasat
Persoanele de decizie pentru aceasta procedura din cadru E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA Tirgu Mures sunt: Virgil Metea - Director GeneralPetre Radu - Director General AdjunctLivioara Sujdea - Director General AdjunctPersoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Bogdan Cirstea; Codruta Schwartz; Maria Fisca; Bogdan Pavel;Dr. Calin Cristian; Sorin Sovre; Detesan Emil;Ogrean Ana; Suteu Alexandru;Istvan Nagylaki;Radu Ioan Tiberiu; Tandea Marius;Veronica Baier;Beatrice Ogrean;Angela Vasile; Oana Morait;Alin Urcan -Pentru Persoane Juridice Romane: - 1. Certificat constatator(cuprinzand info actuale/reale la data depunerii ofertei), in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: -Ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice autorizate: documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pentru Persoanele Fizice/Juridice Straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs.Se solicita autorizatii valabile cel putin pana la data limita de depunere a candidaturilor, emise de ANRE in domeniul distributiei de gaze naturale de tip EDS si EDI.se vor depune autorizatiile in copie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra afaceri-Media globala pe ultimii 3 ani. Se vor furniza informatii referitoare la media cifrei de afaceri globala/ ultimii 3 ani. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta euro/leu stabilit de BNR/fiecare an. Valoarea medie a cifrei de afaceri globala pe ultim 3 ani trebuie sa fie de min. 300.000 lei pt fiecare lot. IMM beneficiaza de o reducere de 50% in cazul indeplinirii acestui criteriu.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formular aferent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Info priv asociatii(dc e cazul) In cazul in care un grup de op ec se asociaza pt a depune o candidatura/oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual conditiile de participare(eligibilitatea, inregistrarea etc) si, prin cumul, cerintele priv capacitatea ec. ?financiara si capacit tehn si/sau profesionala si standard de asig calitatii. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asoc la care participa mai multi op ec, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castig va legaliza asocierea
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele aferente.
Info privind sustinere economica/financiara/ tehnica din partea tertilor (dc e cazul). Se vor respecta prevederile legale conform art. 186 si art 190 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele aferente.
Se va prezenta angajamentul ferm privind sustinerea conform art 186 si art 190 din OUG 34/2006
Info privind subcontractantii(dc e cazul). Se vor prezenta urmatoarele: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare; b) partea/partile pe care candidatul are intentia sa le subcontracteze c) datele de recunoastere ale subcontractantilor.
d)autorizatii relevante ale subcontractantilor in cazul in care se subcontracteaza parti ale contractului care necesita astfel de autorizatii (ex: personal autorizat, autorizare ANRE etc).Se solicita la incheierea acordului cadru/contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele aferente.
Experienta similara: Se solicita o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pt cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent dc acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, val., perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efect. in conf.cu normele profesionale din domeniu si dc au fost duse la bun sfarsit. Lista principalelor executii de lucrari va fi insotita de cel putin un document prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare de minim 1.000.000 lei, (pt fiecare lot in parte). Nota: Pt calcul val. contractelor in euro, se va lua in considerare curs euro mediu anual practicat de BNR pt anul respectiv
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune completat formularele aferente, copii ale documentelor relevante din care sa reiasa executarea lucrarilor, respectiv contracte si/sau parti din contracte si/sau procese verbale de receptie si/sau recomandari
Se solicita o declaratie in care se vor nominaliza toate dotarile specifice, utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, mijloacele fixe pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
se va completa formular aferent.Se va prezenta o lista a echipamentelor tehnice si utilajelor, mentionandu-se daca sunt in dotare proprie sau inchiriate. Pentru utilajele si echipamentele inchiriate se va prezenta copii dupa contractele/conventiile de inchiriere.Daca operatorul ec. nu detine in proprietate un utilaj, echipamente tehnice, mijloacele de transport, mijloacele fixe etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere, se permite si prezentarea unui angajament.
Se solicita o declaratie privind capacitatea profesionala respectiv, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre operatorul economic , in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor completa formularele aferenteSe vor depune in candidatura copiile legitimatiilor/certificatelor/ atestatelor valabile pt: - instalatorii autorizati;
- sudori autorizati PE/OL;
- personal izolator care va executa izolatii in santier;
- soferul macaragiu/auto;
- personal atestat ADR
Standarde de asigurare a calitatii cfm art 191 din OUG 34/2006: Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii
Modalitatea de indeplinire
Se va depune Certificat ISO 9001 valabil sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii
Standarde de asigurare a calitatii cfm art 194 din OUG 34/2006: Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al protectiei mediului
Modalitatea de indeplinire
se va depune copie certificat ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al protectiei mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
111677/05.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2013 10:15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii.Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis. Nu se aplica art. 29 alin 2 indice 1 din OUG 34/2006. Ofertele se departajeaza/evalueaza conform informatiilor de la IV.4.2
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , B 63, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Email: angela.vasile@eon-romania.ro, Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2013 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer