Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA FALTICENI


Anunt de participare (utilitati) numarul 135342/09.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACET S.A. Suceava
Adresa postala: Suceava. strada Mihai Eminescu nr. 5, judetul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Punct(e) de contact: Groza Stefan, Tel. +40 0230206315, In atentia: ing. Radu Chisalita, Email: acet@rdslink.ro, Fax: +40 0230520941, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni apartinand unei unitati teritorial administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA FALTICENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. FALTICENI, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, reabilitarea instalatiilor hidraulice la rezervoare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare constand in: constructie, pregatire personal exploatare, testare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include:
Retea de alimentare cu apa
? Reabilitare retea de alimentare cu apa in lungime totala de aprox. 10 km? Extindere retea de alimentare cu apa in lungime totala de aprox. 16 km
? Reabilitare instalatiilor hidraulice aferente rezervoarelor de la Tampesti, Pietrari si Opriseni
Retea de canalizare
? Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de aprox. 1.8 km;
? Extindere retea de canalizare in lungime totala de aprox. 22.7 km;
? 5 statii de pompare apa uzata noi
Valoarea estimata fara TVA: 39, 448, 271RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 590.000 RON. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Constituita conform prevederilor art 86 din HG 925/2006 prin : - Scrisoare de garantie bancara sauPolita de asigurare emisa de o societate de asigurari (completata conform Formularului nr. 4), - prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;In oricare forma va fi emisa garantia bancara de participare va fi irevocabila.In cazul unei asocieri documentul privind garantia de participare poate fi emis pe numele oricarui membru al Asocierii. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea acceptata a contractului fara TVA.Constituita conform prevederilor art 86 si art 90 din HG 925/2006 prin : :- Scrisoare de garantie bancara de buna executie (conform model din vol. 3 sectiunea 2) sau Polita de asigurare emisa de o societate de asigurariValabilitatea va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului.- Daca partile convin prin retineri succesive.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractulincheiat cuAutoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune si Co-finantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa completeze :
- Formularul nr. 11 Declaratie privind eligibilitatea
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocieri si asociati, tertul sustinator ? numai pentru literele a), c^1) si d)) trebuie sa prezinte : - Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta:
- Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor.
- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, subcontractantul, tertul sustinator) trebuie sa completeze:
-Formularul nr. 7Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, referitor la aceasta procedura sunt: - Stefan Groza, Director General;
- Radu Chisalita, sef UIP ? FC;
- Ion Postolache, sef UIP - ISPA
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii ) trebuie sa completeze:
-Formularul nr.6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii siasociatii) trebuie sa prezinte:
- Certificat Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Ofertantul castigator va prezenta la cererea scrisa a Autoritatii Contractante Certificat Constatator in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pe o perioada de 3 luni, in valoare de minim 3, 9 milioane Lei, independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare;
Cifra medie de afaceri globala pe cel mult ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 40 milioane Lei.
Ofertantii persoane juridice straine vor depune documente doveditoare emise deautoritaticompetente din tarile de origine.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Exp.ca op.ec.in lucr.de constr.exec.in ultimii in 5 ani (Martie2007 pana la data dep.of.):
Cel mult 4 contr.de lucr.exec.in val.cumul.de cel putin 35, 5 mil.Lei. Contr.de lucr.trebuie sa cuprinda cel putin urmat.categ.:
a)exec.de lucr.pt.reabilit.si/sau extind. ret.de distrib.apa;
b)exec.de lucr.pt.reabilit.si/sau extind.ret.de canal;
c)exec.de lucr.pt.reabilit.si/sau constr.a cel putin un rezervor de apa avand struct.integrala din beton armat;
d)constr.a cel putin o statie de pompare ape uzate
Pt.fiecare dintre lucr.simil.final.prez.in lista de exper., of.vor prez.Recomand.din Partea Tertilor sau P.V.de Recept.Part.sau Recept.la termin. Lucr.sau Recept.Finala sau Doc.Const.din care sa reiasa: benef., det.contr., val., per.si locul exec.lucr.
Of.castigator va prez.la cererea scrisa a Aut.Contr.doc.pe baza carora si-au dem.exper.simil.in orig. sau copie legaliz.
Cerinta nr. 2
Stud., preg.prof.si calif. pers.resp.pt.exec.lucr.
1.Manager de Pr./Reprez.Antrepr.?exp.prof.in calit.de Manager/Coord.de Pr.sau Reprez.al Antrepr.in lucr.de infrastr.de apa si canal.dov.prin part.la cel putin un pr.similar.
2.Resp.teh.cu exec.lucr.civile?atestat.
3.Sef de sant.-exper.prof.in lucr.de infrastr.de apa si canal.dov.prin part.la cel putin un pr.similar
Of.vor prez.pt.fiecare dintre pers.respons.pt. exec.lucr.:
-Diploma de Ing.studii sup.;
-Certif.prof.obtin.(mentionate in CV)
-Dovada ca a mai part.in cel putin un contr.similar in care sa fi detin. aceeasi poz.
Cerinta nr. 3
Decl.ref.la util./echip./dot.de constr.de care dispune op.ec.pt.indepl. coresp.a contr.de lucr.
Of.va prez.copii dupa:
?doc.ce dem.det.(dotare proprie/prin contr.de inchir.sau alte forme de punere la dispoz.)a util., instal., echip.teh.si lab.implicate in realiz. contr.de lucr.?Autoriz.valab.ISCIR pt.util.si echip.relev.;
?Autoriz.valab.ISCIR pt.sudori in metal (daca este cazul);
?Autoriz.specifice pt.sudori in polietilena (daca este cazul).
Printre util., instal., echip. teh.neces.pt.exec. contr.se numara si un lab.aut. de analize si verif.activ. in constr.avand minim grad.III, in conform.cu legisl.romaneasca in vig., pe care op.ec. trebuie sa dem.ca il detine (dotare proprie/prin contr.de inchir.sau alte forme de punere la disp.).
Cerinta nr. 4
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.
Cerinta nr. 1
Certificatul ISO 9001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei.
Documentul trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.
Cerinta nr. 2
Certificatul ISO 14001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei
Documentul trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
FA-RB-CL03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S92-151331 din 13.05.2011
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S231-375191din01.12.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.07.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2012 12:30
Locul: la sediul Autoritatii Contractante mentionat la punctul I.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii vor participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Fiecare doc.va fi semnat de reprez.legal al of.particip.in nume prop./lider asoc. In cazul in care acestea sunt semn.de o alta pers., aceasta va prez.o imputer.(F.nr.8).Inf.despre of.(particip.in nume prop., lider asoc.si asoc.)trebuie sa prez.: ?F.nr.5 Decl.privind calit.de particip.la proced.?F.nr.9 Inf.gen.despre of.?F.nr.10 Date despre asoc.(compl.doar de catre Lider asoc.)?Acordul sau scris.prelim.de asoc.(daca este cazul)?F.nr.13-Identif.finan. In cazul unei asoc., contul va apartine Lider de asoc.In cazul unei asoc., per.care a semnat of., aut.sa ang.of.lider, trebuie confirm.prin inaintarea imputer.semn.in orig.de toti reprez.cu drept de semn.ai part.Toate doc.vor avea, pe langa semn., data compl.si va fi ment.in clar numele intreg al semn.Toate doc.vor indeplini cer.solicit.si vor fi in termen de valab.la data deschid.of.Doc.pt. care nu este prev.o per.de val.stab.de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data deschid.of.In sit.in care val.prez.in doc.of.sunt expr.in euro pt.conver.in LEI se va util.in mod oblig.curs leu/euro mediu comun.de B.C.E.pt.anul resp., conf.tab.urmator: ANUL CURS RON / EURO2007 3, 33532008 3, 68262009 4, 23992010 4, 21222011 4, 2391Pt. doc.expr.in alte monede decat euro, pt. conver.se va folosi rata medie anuala de schimb comun.de catre B.C.E.pt.anul in care doc.resp.a fost emis/semnat. In cazul doc.emise in alta moneda decat Leu, in anul 2012, se va util.curs de schimb publ.de B.C.E. din luna in care doc.este datat si semnat.In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe of.contin acelasi pret, Aut.Contr.va solicita of.care au ofertat cel mai mic pret o noua prop.finan., mod.de dep.in plic inchis, caz in care contr.va fi atribuit of.a carui noua prop.finan.are pretul cel mai scazut.Of.care vor depune o noua of.finan.vor fi invitati sa part.la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile of.finan.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art.256^2 / OUG 34/ 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C ACET S.A Suceava
Adresa postala: str. Mihai Eminescu nr.5, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720183, Romania, Tel. +40 0230206315, Fax: +40 0230520941
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2012 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer