Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE DE OREZ ambalat in pachete unitare, in schimbul cerealelor (orz) aflat in stocurile de interventie ale Comunitatii Europene, in cadrul aplicarii Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din Romania (PEAD) - 2011


Anunt de participare numarul 117686/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala:  Bd. Carol I nr. 17, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030161, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii, Tel. 021 3054976, In atentia:  Cristina Gavrila, Email:  cristina.gavrila@apia.org.ro, Fax:  021 3150305, Adresa internet (URL):  www.apia.org.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE DE OREZ ambalat in pachete unitare, in schimbul cerealelor (orz) aflat in stocurile de interventie ale Comunitatii Europene, in cadrul aplicarii Planului European de Ajutoare pentru Persoanele cele mai Defavorizate din Romania (PEAD) - 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orezul ambalat in pachete unitare conform caietului de sarcini si inscriptionate corespunzator, va fi furnizat la cele 55 de depozite ale organismelor nationale desemnate pe intreg teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia priveste furnizarea de orez ambalat in pachete unitare de 1 kg si 0, 500 kg la depozitele organismelor nationale desemnate de pe intreg teritoriul Romaniei, pentru valoarea estimata de 35.541.110, 25 lei fara TVA respectiv 8.332.226, 06 euro, din care 1.442.948, 32 lei lei fara TVA respectiv 338.283, 51 euro este transportul de orez ambalat si etichetat, pe teritoriul Romaniei (reprezinta valoarea contabila a stocurilor de cereale calculata in conformitate cu art. 5 din Regulamentul UE nr. 807/2010).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15611000-4 - Orez decorticat (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita furnizarea unei cantitati minime de 8.023, 096 tone de orez, ambalat in pachete unitare, la depozitele din Anexa 2, la caietul de sarcini in schimbul cantitatii totale de 78.905, 76 tone de cereale(orz) aflate in stocurile de interventie ale Agentiei MVH Ungaria si APIA Romania, conform caietului de sarcini.Plata sub forma de produs retras din stocurile de interventie, nu va include si transferul acestuia catre Romania, respectiv cheltuielile de transport intercomunitar nu vor fi platite in cereale retrase.Pentru decontarea cheltuielilor de transport, pe teritoriul Romaniei suma neta maxima pusa la dispozitia operatorului economic este 1.442.948, 32 lei, respectiv 338.283, 51 euro. Valorile nu contin TVA.Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 35.541.110, 25 lei respectiv 8.332.226, 06 euro compusa din valoarea contabila a orzului retras din stocurile de interventie ale Agentiei MVH Ungaria si APIA Romania de 34.098.161, 93 lei respectiv 7.993.942, 55 euro si suma neta maxima pusa la dispozitia operatorului economic pentru decontarea cheltuielilor de transport de 1.442.948, 32 lei, respectiv 338.283, 51 euro, la echivalenta de 1 euro = 4, 2655 lei din data 01.10.2010 publicata de Banca Centrala Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Valorile nu contin TVA
Valoarea estimata fara TVA: 35, 541, 110.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de part: 180.000 lei - 42.200 ?. Gar.buna execut: 50.485.877 lei - 11.835.864 ?, cf Reg CE 945/2010, 78.905, 76 tone orz x 150?
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program finantat din fonduri comunitare ? FEGA - FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLA cf. Reg CE 807/2010, si Reg. CE 945/2010
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 4.Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului 5.Certificat constatator, valabil la data deschiderii ofertelor. Se solicita ca ofertantii sa aiba sediul intr-un stat membru UE. 6.Cod de inregistrare la APIA, conform fisei de date. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), mai putin codul de inregistrare APIA, trebuie sa fie prezentata de catre fiecare asociat in parte.In cazul unei asociatii cu posibilitatea de subcontractatre codul de inregistrare APIA trebuie sa fie prezentat numai de leaderul asociatiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare Formular F04-Informatii generale din sectiunea formulare 2.Bilant la 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente(copie stampilata, semnata si cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina) 3.Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) 4.Balanta contabila la data de 31.12.2010 (copie stampilata, semnata si cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina) 5.Adeverinta bancara privind posibilitatea constituirii garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul nr.945/2010 al CE. La faza de calificare se accepta si o declaratie pe propria raspundere cu privire la indeplinirea acestui criteriu de calificare, cu mentiunea ca ofertantii care nu vor aduce in original aceasta adeverinta bancara pana la data lansarii fazei de licitatie electronica nu vor putea participa la licitatia electronica. Cerintele privind Situatia economico-financiara trebuie sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita o valoare a cifrei de afaceri medii pe ultimii trei ani, egala sau mai mare decat valoarea de cel putin 53.300.000 lei sau 12.500.000 ?. Valoarea in euro a cifrei de afaceri, din informatii generale va fi calculata la echivalentele monede nationale/euro publicate in JOUE pentru data de 01.10.2010, respectiv 4, 2655 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Daca este cazul se prezinta: 1.Informatii privind subcontractantii. Se solicita lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, formular D;2.Informatii privind asociatii. Se solicita indeplinirea cerintelor minime de calificare atat de catre liderul asociatiei cat si de catre ceilalti asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Accelerarea procedurii se motiveaza prin termenul de retragere al orzului din stocurile de interventie impus de regulamentele europene Reg. CE 945/2010
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Selectia candidatilor se va realiza utilizand criteriul: ?Valoarea cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani: 2008, 2009, 2010". Se va intocmi un clasament in ordinea descrescatoare a acesteia.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa etapa II se va organiza faza finala de licitatie electronica cu o runda de licitatie. Informatiile vor fi prezentate in invitatia de participare la Etapa II
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1056/18.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.03.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2011 12:00
Locul: BD. CAROL I, NR. 17, SECT. 2, BUCURESTI , Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEGA - FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLA cf. Reg CE 807/2010, si Reg CE 945/2010. Prin aceste reg sunt stabilite modalitatile de aplicare, cant de produse si resursele finan pt. furnizarea de ajutoare alimentare comunitare pers cele mai defavorizate din Comunitate pentru planul 2011
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul ((Programul de distribuire a produselor alimentare persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate))
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini sunt atasate la prezentul anunt si se pot descarca de la aceeasi adresa web: www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal conform art. 256^2, alin. (1), lit. a) si alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
Adresa postala:  Bd. Carol I, NR. 17, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030161, Romania, Tel. 021 30 54 976, Email:  cristina.gavrila@apia.org.ro, Fax:  0213150305, Adresa internet (URL):  www.apia.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2011 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer