Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare de produse de origine animala, carne si produse din carne?


Anunt de participare numarul 147220/14.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Ghelmeci, Tel. +40 311323228, In atentia: Mihaela Ghelmeci, Email: mihaela.ghelmeci@bnro.ro, Fax: +40 213110162, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Ghelmeci, Tel. +40 311323228, In atentia: Mihaela Ghelmeci, Email: mihaela.ghelmeci@bnro.ro, Fax: +40 213110162
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Ghelmeci, Tel. +40 311323228, In atentia: Mihaela Ghelmeci, Email: mihaela.ghelmeci@bnro.ro, Fax: +40 213110162
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323228, In atentia: REGISTRATURA: in atten Mihaela Ghelmeci, Email: mihaela.ghelmeci@bnro.ro, Fax: +40 213110162
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare de produse de origine animala, carne si produse din carne?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BNR ? Intrarea Smardan, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse de origine animala, carne si produse din carne necesare cantinei salariatilor Bancii Nationale a Romaniei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Caietului de Sarcini. LOT I. Carne de vita: 42.000 lei
LOT II. Carne de porc: 86.150 lei
LOT III. Carne de pasare: 172.150 lei
Valoarea estimata fara TVA: 300, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 6.000 lei.Echivalentul leu/alta valuta- cursul BNRdin data anterioara limitei de depunere a ofertelor cu 5 zile.Valabilitatea garantiei de participare la procedura de achizitie: 100 zile de la data limita a depunerii.? Garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, sau? cont bancar RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.In toate cazurile garantia trebuie sa fie irevocabila si se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, sau conditionat pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.BNRva putea solicita executarea garantiei in conditiile prevazute de lege.Dovada de constituire a garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui la jumatate, in situatia in care prestatorul se incadreaza in categoria IMM-urilor si face dovada in acest sens. Instrumentul de garantare devine anexa la contract.B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie B.N.R va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii. Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea Completarea formularului A.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006Completarea formularului B.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata - Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantulcandidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor;
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantulcandidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor;
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
In cazul in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii si nu se incadreaza in prevederile paragrafului precedent, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propia raspundere, semnata de reprezentantul sau legal prin careconfirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Certificat de participare la licitatii Completarea formularului C.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Completarea formularului D.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
? Guvernator ? Academician Mugur Isarescu
? Prim-Viceguvernator ? Prof. univ. dr. Florin Georgescu? Viceguvernator ? Bogdan Olteanu
? Viceguvernator ? Dr. Cristian Popa
? Membru ? Prof. univ. dr. Marin Dinu
? Membru ? Prof. univ. dr. Nicolae Danila
? Membru ? Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
? Membru ? Conf. univ. dr. Agnes Nagy
? Membru ? Dr. Napoleon PopConducerea Direc?iei Achizi?ii
? Vasile Ifrim ? Director
? Niculae Dumitrache ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Buget ?i Analiza Financiara
? Ion Paduraru ? Director? Andreea Bognar ? ?ef ServiciuConducerea Direc?iei Contabilitate
? Iulia Stanciu ? Director
? Daniela Ilie ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Juridice
? Alexandru Paunescu ? Director? Rodica Constantinescu ? ?ef ServiciuConducerea Direc?iei Secretariat
? Iuliu Iacobescu? Director? Maria Elvira Olteanu? Director Adjunct Persoane juridice romane Cerinta obligatorieInformatiile cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAENCertificatul constatator se va depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul?
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Persoane juridice straine Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
Persoana juridica straina beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea, de care beneficiaza si prestatorul roman in tara in care prestatorul strain este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Certificate specifice ? ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea formularului E.Certificat ce atesta faptul ca operatorul economic are implementat sistemul de calitate ISO 9001 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Se vor prezenta copii lizibile, semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului, aflat in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Pentru oferta comuna, toti membrii asocierii trebuie sa prezinte certificarile de mai sus.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2013 12:00
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertantilor din categoria IMM, care fac dovada in acest sens prin prez doc prev in legea 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50%.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 256 (2) din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: Str.Doamnei, nr.8, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer