Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2010 - 2011


Anunt de participare numarul 108190/21.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala:  str. traian, nr. 89, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  1500, Romania, Punct(e) de contact:  LUCIAN BOSOANCA, Tel. 0372521137, Email:  achizitii@sejmh.ro, Fax:  0372521172; 0372521152, Adresa internet (URL):  www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat siprivat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2010- 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I-VIII din judetul Mehedinti, conform anexei nr. 1 din Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat siprivat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2010- 2011 pentru un numar de 93 de zile.
Se vor furniza mere ambalate corespunzator, conform cerintelor din caietul de sarcini, cu greutate intre 90 si 150 g, incadrate la categoria I si/sau categoria a II-a, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut in anexa I partea B "Standarde specifice de comercializare" partea 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor si legumelor, privind standardele de comercializare, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul estimativ de elevi din clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat este de 22.700, conform HG 905/2010..
Pentru anul scolar 2010 ? 2011 - 22.700 elevix 93 zile scolare= 2.111.100 buca?i
Fiecare elev va primi cate 1 mar zilnic, avand greutatea cuprinsa intre 90 g si 150 gLimita valorica zilnica este de 0, 24 lei/elev, fara TVA, incluzand cheltuieli de transport, distributie si depozitare a merelor.
Valoarea estimata fara TVA: 506, 664RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.11.2010 pana la 17.06.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantir de participare 10.000 leigrantie de buna executie - 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006
3. Declaratiei privind calitatea de participant la procedura.
4. Certificat de atestare fiscala, eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local
5. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitati administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat
6. Certificatului constatator si a Certificatului de inregistrare emise de Oficiul Registrului Comertului/ autorizatie de functionare/altele echivalente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilanturile contabile pe anii 2007 - 2009, vizate si inregistrate de organele competente.
2. Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (respectiv 2007, 2008, 2009), completare Formular nr. 8 .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani 2007 ? 2009 sa fie de cel putin 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
2. Dovada detinerii unui numar de minim 4 mijloace de transport care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar. In cazul in care mijloacele de transport sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de desfasurare a contractului .
3. Dovada ca dispune de spatiu de depozitare de minim 200 mp in judetul Mehedinti, autorizat pentru pastrarea merelor la temperaturi indicate de producator(in proprietate sau prin contract de inchiriere), inregistrat sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform cerintelor Regulamentului CE nr.852/2004 privind igiena produselor alimentare. In cazul in care spatiile de depozitare sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de derulare a contractului.4. Autorizatii sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport si spatiul de depozitare, eliberate de institutia de resort.
5. Buletine de analiza pentru fiecare lot de mere destinat programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, privind continutul de pesticide, nitriti, nitrati sau alti contaminanti (in termen de valabilitate), eliberat de un laborator acreditat sau un laborator de referinta;
Ofertantii care nu fac dovada detinerii (proprietate, leasing, inchiriere) dotarii tehnice solicitata, vor fi descalificati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unui contract care a avut ca obiect livrarea de mere, a carui valoare sa fie de cel putin 100.000 lei, fara TVA;2. minim 4 mijloace de transport care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar3. spatiu de depozitare de minim 200 mp in judetul Mehedinti, autorizat pentru pastrarea merelor la temperaturi indicate de producator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2010 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR STAVROPOLEOS, NR. 6 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  str Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251418586
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala:  STR TRAIAN nr 89, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  1500, Romania, Tel. 0372521137, Email:  achizitii@sejmh.ro, Fax:  0372521152
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.09.2010 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer