Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone


Anunt de participare (utilitati) numarul 103148/30.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii si Antreprize , ,Tel. 021-2065071, In atentia:  cecilia tapu, Email:  cecilia.tapu@enel.com, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC ENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti , ,Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 021-2065071, In atentia:  CECILIA TAPU, Fax:  0213175980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC ENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti , ,Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 021-2065071, In atentia:  CECILIA TAPU, Fax:  0213175980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC ENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti , ,Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  SERVICIUL ACHIZITII, Tel. 021-2065071, In atentia:  CECILIA TAPU, Fax:  0213175980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: UO Sud: Adresa: Str. Candiano Popescu nr.3-5 sector 4UO Est: Adresa: Bd. Ferdinand nr.137 sector 2UO Vest: Adresa: Str. Econom Cezarescu nr.17-21 sector 6UO Nord: Adresa: Str. Braziliei nr.2-8 sector 1Se va livra cate 1 bucata la fiecare adresa de livrare.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor livra 4vbucati, cate 1 bucata la fiecare adresa de livrare.Livrarea se va face in cel mult 60 zile de la semnarea contractului.Valoarea estimata fara TVA: 1260000 RON
Valoarea estimata fara TVA: 1, 260, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 13000lei fara TVA (6500LEI IMM uri).Garantia de buna executie 10 % (5 % - IMM)din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificat de atestare fiscala, privind obligatiile de plata la bugetul de statCertificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de inregistrare, emis de O.R.C.Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului ComertuluiDeclaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009Nivel specific minim necesar : cifra medie anuala de afaceri globale, din cel mult ultimii 3 ani = 1300000lei/650000lei (pt.IMM)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista trebuie sa cuprinda cel putin un contract, incheiat si indeplinit , in ultimii 3 ani, care a avut ca obiect furnizarea de produse similare cu cele solicitate in caietul de sarcini. Recomandari aferente contractelor prezentate, tabel cu persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, autorizatia de livrare/comercializare, emisa de producator.Certificarea sistemului calitatii pentru producator si furnizor sau echivalent, Certificarea sistemului de management al calitatii, Declaratie privind respectarea conditiilor de munca, Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati pe SEAP , CONF ART38, AL3 HGR 925/2006, autoritatea contr are oblg de a invita la licit electr numai ofertantii care au depus oferte admisibile
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 527
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2010 10:30
Locul: Sediul SC Enel Distributie Muntenia SA - Serv. Achizitii si Antreprize, corp C, et 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021-3195180, Fax:  021-3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL Distributie Muntenia S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, corp C, etaj 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021-2065071, Fax:  021-3175980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2010 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer