Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Inchiriere autobasculante si utilaje pentru lucrari de interventie la retelele de apa si canalizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 143202/17.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: nicu.somesfalean Email: nicu.somesfalean@casomes.ro, Tel. +40 264430050, In atentia: MariaCalatan, Email: maria.calatan@casomes.ro, Email: achizitii@casomes.ro, Fax: +40 264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Inchiriere autobasculante si utilaje pentru lucrari de interventie la retelele de apa si canalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Municipiul Cluj-Napoca si localitati din judetul Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 535, 248 si 730, 296RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite pentru executarea unor lucrari de interventii accidentale, a caror frecventa nu poate fi anticipata.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 27.480 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord-cadru, avandca obiect Inchiriere autobasculante si utilaje pentru lucrari de interventie la retelele de apa si canalizare, cu acei operatori economici care vor indeplini conditiile impuse prin Fisa de date si vor raspunde cerintelor caietului de sarcini.
Acordul ?cadru se va incheie cu 3 operatori economici cu conditia ca numarul operatorilor ?acceptabili?sa permita acest lucru .
In cazul in care numarul operatorilor economicicare au indeplinit criteriilede calificare si careau prezentat oferte admisibile este mai mic de 3, autoritatea contractantava incheia acordul ?cadrucu acel/aceioperatorieconomici care indeplineste/indeplinesc criteriilede calificare si care a/au prezentat ofertaadmisibila .
Autoritatea contractanta incheie acordul-cadru fara reluarea competitiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
45520000-8-Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)
60181000-0-Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru lucrarile de interventii accidentale pe retelele de apa si canalizare autoritatea contractanta va inchiria de la operatori economici, functie de necesitati, in baza contractelor subsecvente urmatoarele tipuri de utilaje: autobasculante buldoexcavatoare, excavatoare pe pneuri, buldozere, avand caracteristicile descrise in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 535, 248 si 730, 296RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 10.000 lei. Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitara ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 de zile, incepand cu termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui prin: a)virament bancar, ordin de plata semnat de banca in favoarea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. in contul IBAN RO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca.c)instrument de garantare, emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform Formularului nr.1.IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare, cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM), conform Formularului nr.2;Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.Restituirea garantiei de participare se face dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. Dupa primirea comunicarii rezultatului procedurii ofertantii a caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare in conditiile precizate de art. 88, alin.(4) din H.G.nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
1.Declaratie privind calitateade participant la procedura- Formular nr.3;
2.Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta-Formular nr.4;3.Declaratia privind neancadrarea in situatia art.180din OUG 34/2006a operatorului economic/tertului sustinator-Formular nr.5 ;
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 a operatorului economic/tertului sustinator- Formular nr.6;
5. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
7.Declaratie privind neincadrarea in art.69?1 din OUG 34/2006 , a operatorului economic/tertului sustinator -Formular nr.7 ; Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii : Dorin Ciataras, Rodica Filip, Calin Neamtu, Doina Ivan , Maria Calatan , Dorin Somesfalean ;Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare operator va trebui sa prezinte si sa indeplineasca cerintele prevazute la Sectiunea III.2.1.a).
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare a unui/unor terte persoane , atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective incheiat in forma autentica - Formular nr.8, prin care acesta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursle financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire , conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a), c), si d) si 69?1 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularelenr.5, 6, si 7;
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a unui/unor terte persoane , atunci se va prezenta angajament si o declaratie in conformitate cu Formularul nr.9, respectiv Formular 10, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia afertantului resursle tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire , conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a), c), si d) si 69?1 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularele nr.5, 6, si 7; Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale /reale la data limita de depunere a ofertei. Daca un grup de operatori eonomici depun oferta comuna, atunci fiecare operator economic va trebui sa prezinte si sa indeplineasca aceasta cerinta;Certificatul constatator se poate depune/prezenta in oricare din formele : original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea , conform cuoriginalaul.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante , pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12-Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.2. Ofertantul va face dovada ca in ultimi 3 ani a indeplinit maxim 2 contracte de servicii similare. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate sau documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar.3. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreazaprin cumulare. In acest caz se va depune Acordul de asociere -Formularul nr. 11.4.Daca operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesional, cerinta privind experienta similara, va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator. In acest caz se va depune Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.9.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 1. Formular nr.12 Declaratie privind Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.2. Certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar.3. Acord de asociere -Formularul nr. 11(daca este cazul)4. -Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.9(dupa caz).
1. Ofertantul va prezenta Formularul nr.13. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentruindeplinirea contractelor subsecvente.2. Ofertantul va dispune (in proprietatate sau in chirie) de urmatoarele utilaje si mijloace de transport: - doua buldoexcavatoare pe pneuri;
- un excavator pe pneuri;
- un buldozer pe senile cu lama si scarificator ;
- doua autobasculante;3. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind resursele tehnice se demonstreazaprin cumulare. In acest caz se va depune Acordul de asociere -Formularul nr. 11.4.Daca operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesional, cerinta privind resursele tehnice, va fi indeplinita prin cumulare. In acest caz se va depune Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.9 si Formularul nr.10- Declaratie privind sustinerea tehnica si profesionala.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 1.Formular nr.13. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.2. Acord de asociere -Formularul nr. 11 (daca este cazul).3. Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.9 - (dupa caz).4. Declaratie privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.10(dupa caz).
1.Ofertantul va prezenta formularul nr.14- Declaratie privind persoanele responsabile cu prestare serviciilor.2.Ofertantul va asigura personalul de specialitatea necesar pentru indeplinirea contractelor subsecvente:
- o persoana de conducere, responsabila de indeplinirea contractelor subsecvente - manager de transport.
- doi deserventi pentru buldoexcavatoare;
- doi conducatori auto pentru autobasculante;
- un deserventpentru excavatorul pe pneuri;
- un deservent pentru buldozerul pe senile;3. Pentru demonstrarea celor solicitate la aliniatul precedent, ofertantul va prezenta contractele de munca/contractele de colaborare/ angajamente;4. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind resursele profesionale se demonstreazaprin cumulare. In acest caz se va depune Acordul de asociere -Formularul nr. 11.5. Daca operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale, cerinta privind resursele profesionale, va fi indeplinita prin cumulare. In acest caz se va depune Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr.9 si Formularul nr.10- Declaratie privind sustinerea tehnica si profesionala.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 1. Formular nr.14- Declaratie privind persoanele responsabile cu prestare serviciilor.2. Contractele de munca/contractele de colaborare, 3.Acord de asociere -Formularul nr. 11 (daca este cazul).4. Formularul nr.9 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala (dupa caz).5. Formularul nr.10- Declaratie privind sustinerea tehnica si profesionala (dupa caz).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AP-26-2013-SND
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 11:00
Locul: Sediul SC Compania de Apa Somes SA, et. 1, cam .3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea III.2, operatorul economic are dreptul de a prezenta initial in conformitate cu prevederile art.11, alin.(4)din HG nr.925/2006, o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta- Formularului nr.18;2.Dosarul cu acordul-cadru si contractul-subsecvent va contine acordul-cadru si contractul-subsecvent insusit de ofertant, cu precizarea -fara amendamente/cu amendamente (caz in care vor formula amendamentele considerate necesare la acordul cadru sau/si contractul subsecvent). Daca exista amendamente, acestea se depun o data cu oferta, iar in procesul de evaluare devin incidente prevederile art. 36 alin. (2) din HG nr. 925/2006.3.In caz de egalitate, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru.4.Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si au prezentat oferte admisibile. Daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat 3 autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu acei operatori care au ideplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoaritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989, nr.79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: achizitii@casomes.ro, Fax: +40 264430886, Adresa internet (URL): www.casomes.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer