Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Bucuresti -Lot B 1 - S.D.N. Bucuresti Nord - reluare


Anunt de participare numarul 141051/12.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: bd Iuliu Maniu 401A, sect 6-DRDP Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: CNADNR SA) ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, Tel. +40 213186704, In atentia: ing Petre Iulian -director adj investitii, Email: licitatiidrdpb@yahoo.com, Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): htp//www.drdpb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Bucuresti -Lot B 1 - S.D.N. Bucuresti Nord - reluare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: drumurile nationale de pe raza S.D.N. Bucuresti Nord, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deszapezire - Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Bucuresti -Lot B 1 - S.D.N. Bucuresti Nord - conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 11, 897, 779.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participarein cuantum de: 235.000Lei;Note: 1. Garantia de participare va avea valabilitate minim 105 zile de la termenul limita de depunere a ofertei; Garantia de participare se poate constituiprin : - scrisoare de garantie de participare (Formularul nr.1) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari;
- virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001(RON);
- numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana.Pentru determinarea echivalentei de curs leu-euro se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile (o saptamana) inainte de data limita de depunere a ofertei.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.2.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; 3.Autoritatea va retine/restitui in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare suma de8.749, 78 Lei Garantie de buna executie :10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, fie prin scrisoare emisa de o societate bancara/societate de asigurari si completata conform Formularului nr.2 , fieprin depunere la casieria autoritatii contractante de numerar sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului. La prezentarea ofertei operatorul economic va opta pentru una din variante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a candidatului sau ofertantuluiOfertantul va prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.
Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.1Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire
semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata Ofertantul va prezenta urmatoarele:
Formularul nr. 2 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.
Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genulesalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale
tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 3, din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt Jean-Paul Tucan-Director DRDP Buc, Iulian Petre-Director adj. Investitii, Cristian Gheorghe-Director adj Economic, Aurel Balajel-Director adj. Intretinere, Nita Gabriela-sef serviciu Investitii si RK Reabilitari Calamitati, Petre Silviu George-sef Departament Juridic, Fonea Roxana-sef Birou Legislatie Contracte, Stefan-Dona Maria -sef Birou Pregatire Documentatii, Bucur Camelia-sef Birou Organizare Proceduri, Dardala Teodora-Compartiment CFP.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta: -Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .-Licenta de transport pentru autovehiculele care transporta material), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.
Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare minima de: 23.000.000 lei.
Operatorul economic poate dovedi indeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile. Se va prezentaFormularul nr.9.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009-1Euro=4, 2373 lei; 2010?1Euro=4, 2099lei; 2011?1Euro=4, 2379lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, si apoi in Lei;
Informatii suplimentare la Cerinta1
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
{continuare}
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare
dintre membrii asocierii.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu cele supuse procedurii - servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare de minim: 7.000.000 lei. Cerinta poate fi indeplinita prin insumarea amaxim 3 contracte, care sa confirme prestarea de servicii similare. Ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori declientul privat beneficiar, cuprivire la perioada de prestare efectiva, precum si a valorii aferente contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei. In mod similar, ofertantul care a indeplinit calitatea de subcontractant sau membru asociat in cadrul unei asocieri. Dovada similitudinii serviciilor revine op ec. Se solicita Declaratie privind experienta similara, a ofertantului, Lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3
Cerinta 1 -Informatii suplimentare: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2011?1Euro=4, 2379lei, 2010?1Euro=4, 2099lei; 2009-1Euro=4, 2373 lei;) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;
Ultimii 3ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta Declaratie privind experienta similara
Cerinta nr. 2 Recomandare/i sau document/e constatator/e din partea unor beneficiari pentru servicii similare.
Cerinta nr. 3 Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea contractului. Numarul de autoutilaje, echipamente specifice necesar desfasurarii activitatii de deszapezire este cel din Anexa nr.2A, respectiv 2B la Caietul de sarcini. Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2 din , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice -Indicativ AND 525/2011?, publicat in Monitorul Oficial nr.84/2012, anexat la Caietul de sarcini. Se va prezenta Declaratie privind dotarea cu autoutilaje si Lista privind autoutilaje, echipamente specifice pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 4 Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului: Ofertantul va asigura urmatorul personal minim : Inginer mecanic - responsabil cu autoutilajele: Studii - licentiat al unei Facultati tehnice de profil - detine diploma de inginer/inginer colegiu Experienta profesionala specifica - Experienta profesionala in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire.
Se solicita Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului insotit de Anexa, Declaratii de disponibilitate semnate in original de catre expertul propus, Curriculum Vitae, Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei, Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, ale diplomelor obtinute. Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
Cerinta nr. 5- Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca dispune de personalul necesar realizarii contractului-Declaratie privind disponibilitatea personalului pentru indeplinirea contractului
TERT SUSTINATOR
1.Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma
autentica. Se va prezenta angajament ferm privind sustinerea tehnica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
ATENTIE!
a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Se va prezenta: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subocontractant, Declaratie privin
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Se va prezenta Informatii privind asocierea si Acordul de Asociere semnate de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului .
Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte :
-Declaratie privind Standardele de Asigurare a Calitatii
-Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Ofertantul trebuie sa prezinte :
-?Declaratie privind Protectia Mediului? din Sectiunea ?Formulare? - din
Documentatia de Atribuire.
-Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Procedura pentru serviciile in cauza a fost initiata prin licitatie deschisa (anunt de participare 138133), care a fost anulata intrucat a fost depusa o singura oferta, care a fost declarata neconforma. Potrivit Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2011, aprobat prin Ordinul M.T.I. nr. 1025/2011, intrarea in baze a utilajelor specifice activitatii de deszapezire se realizeaza cel tarziu pana la data de 20 oct. a anului in curs, pentru zonele climaterice reci, respectiv pana la data de 1 nov a anului curent, pentru celelalte zone. Autoritatea contractants a ales procedura negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in temeiul art. 110 alin. (1) lit. a), raportat la art. 113 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, decizand reducerea perioadelor procedurale, in speta pana la 10 zile pentru depunerea candidaturilor (ofertelor), in contextul aratat.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti ofertantii care intrunesc criteriile de calificare vor fi considerati selectati si invitati la negociere.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.12.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.01.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.01.2013 12:00
Locul: sediul DRDP Buc, bucuresti, bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, parter, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Se va completa Formularul nr. 23 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire2. In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare.3. Durata contractului: de la semnare pana la 31.03.2013.4.Toti ofertantii care intrunesc criteriile de calificare vor fi considerati selectati si invitati la negociere, conform raportului intermediar al procedurii. Invitatia va cuprinde cel putin datele precizate la art. 119 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform ar.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Bucuresti-Departament Achizitii
Adresa postala: Bd Iuliu Maniu 401A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: licitatiidrdpb@yahoo.com, Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): http: //www.drdpb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2012 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer