Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari - Canalizare menajera comuna Balesti, satele Ceauru si Balesti, jud. Gorj


Anunt de participare numarul 79581/05.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BALESTI (PRIMARIA COMUNEI BALESTI)(CONSILIUL LOCAL BALESTI)
Adresa postala: BALESTI, Localitatea: Balesti, Cod postal: 217045, Romania, Punct(e) de contact: ARISTICA PAICU, Tel.0253210890, Email: PRIMARIABALESTI@YAHOO.COM, Fax: 0253210890, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari - Canalizare menajera comuna Balesti, satele Ceauru si Balesti, jud. Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: satele Ceauru si Balesti, com. Balesti, jud. Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate din satele Ceauru si Balesti, comuna Balesti, jud. Gorj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pentru realizarea investitiei Canalizare menajera comuna Balesti, satele Ceauru si Balesti, jud. Gorj
Valoarea estimata fara TVA: 2, 973, 510RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 30.000 lei, garantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale, instituit prin OG 7/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea pentru depunerea unei oferte comune (art.44 OUG 34/2006). Daca subcontracteaza, vor arata partile subcontractate si potentialii subcontractori.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de Inregistrare si certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comertului (forma completa)/Alte echivalente/persoane juridice straine (traducere in limba romana legalizata), documente doveditoare privind forma de inregistrare/apartenenta profesionala. Declaratie de eligibilitate, declaratie neincadrare in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, certificate de atestare fiscala care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat si componentele acestuia.Completare si prezentare Formular Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Pentru persoanele juridice/fizice straine - un document similar al unei autoritati administrative sau judiciare ce are competente in acest sens;Imputernicire de semnatura pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta, documentele ofertei si contractul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008). Scrisoare de bonitate bancara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de 3 ori mai mare decat valoarea supusa licitatiei, lichiditate generala mai mare de 100%, solvabilitate patrimoniala mai mare de 30%. Sa faca dovada asigurarii resurselor financiare pentru realizarea a minim 100% din valoarea estimata cu resurse proprii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara, personal de specialitate, utilaje si echipament necesar derularii lucrarii, sistem de management al calitatii, dovada de indeplinirii standardelor de mediu si protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara minim 3 contracte lucrari similare (complexitate si valoare), insotite de receptie vizata de ISC si recomandare din partea beneficiarului. Lista utilajelor de care dispune pentru realizarea contractului de lucrari. Responsabil RTE, responsabil CQ, responsabil securitatea si sanatatea ocupationala, sudori autorizati PE-HD minim 2 persoane. Lista cu principalele contracte in derulare, stadiul acestora, termen de finalizare. Declaratie pe raspundere proprie privind litigiile in care este implicat operatorul economic. Informatii privind subcontractantii (declaratie), acord de subcontractare. Certificate emise de organisme de acreditare ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 sau echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L4 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2009 12:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Local Balesti, comuna Balesti, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imputerniciti ai acestora, observatori din partea Ministerului de Finante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata pe data de 19.06.2009, orele 9.00. Vizita pe teren nu are caracter obligatoriu. Scopul acesteia este de a oferi operatorilor economici posibilitatea de a intocmi oferte cat mai bine fundamentate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: cacraiova@just.ro, Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL BALESTI
Adresa postala: sat Balesti, com. Balesti, jud. Gorj, Localitatea: Balesti, Cod postal: 217045, Romania, Tel.0253210890, Email: primariabalesti@yahoo.com, Fax: 0253210890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2009 21:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer