Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari amenajare si modernizarea sectie ATI - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti(constructii si instalatii)


Anunt de participare numarul 68922/17.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Besoiu Dan, Tel.021 3193250;021 3193251, Email: investitii@afiuspsector1.ro, Fax: 021 3193252
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratia fondului imobiliar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari amenajare si modernizarea sectie ATI - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti(constructii si instalatii)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1. Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari amenajare si modernizarea sectie ATI - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti(constructii si instalatii)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215142-4 - Lucrari de constructii de unitati de terapie intensiva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 74000RON sub forma de scrisoare de garantie bancaragarantie de buna executie: 6% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocierea grupului de operatori economici
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilatea, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Certificat de atestare fiscala emis de AFP, Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de DITL, Certificat Constatator, Certificat de inregistrare, Certificat de sarcini fiscale emis de catre organele competente ale MFP
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile la 31.12.2007 si 30.06.2008 vizate si inregistrate de organele competente
cifra de afeceri pe ultimii 3 ani de minim 11000000RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale, - operatorul economic trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract similar de lucrari de constructii civile si instalatii la unitati sanitarecu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata- 3700000RON, declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, declaratie cu privire la utilaje, echipamente, certificat ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007 pentru lucrari de constructii civile, lista subcontractanti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
60%
Descriere:
2.
durata de executie
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria AFIUSP
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2008 10:00
Locul: sediul AFIUSP Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii si imputernicitii operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta a unui act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic - AFIUSP- SECTOR 1
Adresa postala: str. Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel.0213193251, Fax: 0213193252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2008 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer