Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de C+M aferente proiectului "Montare trafo 1 - 250MVA, 400/100kV in statia 400/100kV Oradea Sud"


Anunt de participare (utilitati) numarul 127775/04.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MURASAN, Tel. 021 3035986, In atentia:  OVIDIU MURASAN, Email:  ovidiu.murasan@transelectrica.ro, Fax:  021 3035980, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MURASAN, Tel. 021 3035986, In atentia:  OVIDIU MURASAN, Fax:  021 3035980
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MURASAN, Tel. 021 3035986, In atentia:  OVIDIU MURASAN, Fax:  021 3035980
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2-4, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MURASAN, Tel. 021 3035986, In atentia:  OVIDIU MURASAN, Fax:  021 3035980
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de C+M aferente proiectului "Montare trafo 1 - 250MVA, 400/100kV in statia 400/100kV Oradea Sud"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia 400/110kV Oradea Sud, str. Ciheiului nr. 128, Oradea, jud. Bihor
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de C+M aferente proiectului "Montare trafo 1 - 250MVA, 400/100kV in statia 400/100kV Oradea Sud"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45317200-4 - Lucrari de instalare electrica de transformatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de C+M aferente proiectului "Montare trafo 1 - 250MVA, 400/100kV in statia 400/100kV Oradea Sud"
Valoarea estimata fara TVA: 2, 114, 007RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 30.000 lei. Garantie de buna executie 5% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, plata prin transfer bancar.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Orice op. ec. are dreptul de a participa, individ.sau grup de op. la proc.de atribuire. Decl. cf. art. 180, 181 si 69/OUG 34/2006.Certif. de particip.la licit.cu of. indep.(cf.Ord. ANRMAP nr. 314 din 12 oct. 2010).Certif.constatat.indepl.oblig.exigibile de plata a imp. si taxeor catre stat, incl. cele locale+a contributiei pentru asig.sociale de stat(form.-tip eliberate de aut. competente din tara in care ofertantul este rezident)valabile la data deschid. ofertelor.Certif.constat.vor fi furnizate de toti part.dintr-o asociere.Copie C.U.I., emis de ORC de pe langa Tribunal teritorial.Certif.constatat.emis de ORC, elib.cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desf. act. din categoria celor care fac ob. prezentei achizitii(lucrari de inst. transformatoare)in orig. sau copie conform cu originalul semnata si stampilata de catre pers. autorizata, valabil la data deschiderii ofertei.Pt. pers.fizice/jurid. straine se vor prezenta Doc. care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in cf cu prev.legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara act.similare celor ce fac ob. prezentei achizitii in orig. sau copie conf. cu originalul semnata si stampilata de catre pers.autoriz.+traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta copia bilantului contabil pe ultimul an (2010), inregistrat la Administratia Financiara. In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi prezentat de toti membrii asociati. Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani (mentionata in cadrul Formularului B3) nu trebuie sa fie mai mica de 2.000.000, 00 Lei sau echivalentul inEuro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale. Experienta similara prin executarea in ultimii 5 ani a unor contracte similare (lucrari de C+M in statii electrice de 400kV) a caror valoare totala sa fie mai mare sau egala cu 2.000.000 Lei. Recomandari din partea altor achizitori / clienti ? pentru contractele similare mentionate. Recomandarea va cuprinde: modul de indeplinire al obligatiilor; neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari, daca este cazul; receptii amanate sau respinse, daca este cazul. Declaratie privind dotarile specifice: echipamente, mijloace de transport, etc. Sustinere tehnica. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimii 3 ani, asigurarea personalului de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Atestat de tip E1 ? proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; Atestat de tip E2 ? executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor. Atestat ISU (Inspectoratul pentru situatii de urgenta) pentru executia sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor conform Legii 307/2006 si Ordinului 252/2007. Copie dupa documente emise de organisme acreditate, care sa confirme certificarea sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent), a sistemuluide management de mediu (SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent) si managementul de sanatate si securitate ocupationala (OHSAS 18001:2008, sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
O singura runda de ofertare - 24 ore - cu privire la pret. data inceperii rundei va fi cel putin 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor prin SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2011 11:00
Locul: Sediul TRANSELECTRICA SA din str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii firmelor ofertante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. - Oficiul juridic
Adresa postala:  Str. Olteni nr. 2-4 sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030786, Romania, Tel. 021 3035788, Fax:  021 3035980
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2011 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer