Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii, instalatii si dotari pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare si culturale si infiintarea de servicii sociale in comunele Dobrin si Salatig


Anunt de participare numarul 113154/21.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SALAJULUI
Adresa postala:  Str. Principalanr. 12, Localitatea:  Dobrin, Cod postal:  457120, Romania, Punct(e) de contact:  Carol Csapo, Tel. 0260668803, In atentia:  Tamars Ion, Email:  adivaleasalajului@yahoo.com, Fax:  0260668803, Adresa internet (URL):  -, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii, instalatii si dotari pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare si culturale si infiintarea de servicii sociale in comunele Dobrin si Salatig
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comunele Dobrin si Salatig, judetul Salaj, Romania
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune executia lucrarilor de constructii, instalatii si dotari in cadrul proiectului Dezvoltarea comunelor Dobrin si Salatig din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valea Salajului prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare si culturale si infiintarea de servicii sociale cuprinzand urmatoarele actiuni:
- Sistem de alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere in comunele Dobrin si Salatig
- Modernizare ulite in comuna Dobrin, judetul Salaj
- Modernizare si amenajare Camin Cultural in satul Dobrin
- Amenajare cladire pentru infiintare Centru de zi in comuna Dobrin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
30000000-9-Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include realizarea a patru actiuni:
1. Sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare ape menajere cu valoarea estimata de 15670066, 93 lei/3974148, 35 Euro din care: APA - 4648686, 00 lei/1178971, 85 Euro respectiv CANAL - 11021 380, 93 lei/2795176, 50 Euro.
2. Modernizare ulite cu valoarea estimata de 3903659, 00 lei/990022, 57 Euro
3. Modernizare camin cultural cu valoarea estimata de 530160, 00 Lei/134456, 00 Euro
4. Amenajare cladire pentru infiintare centru de zi cu valoarea estimata de 548957, 00 Lei/139223, 18 Euro.
Valoarea totala estimata fara TVA a contractului este de 20652842, 93 Lei / 5237850, 10 Euro
Valoarea estimata fara TVA: 20, 652, 842.93RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie va fi de 400000 Lei.Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin FEADR in cadrul masurii 322. Contributia Uniunii Europene 80% si a Guvernului Romaniei 20%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici se pot asocia/subcontracta pe baza contractului de asociere/subcontractare. Contractele trebuie legalizate inainte de semnarea contractului de lucrari.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa:
- fie legal iinregistrati ca persoana juridica
- Sa respecte regulile de concurenta
- Sa nu se incadreze in prevederile art. 180 si 181 din OUG34/2006
- Sa aiba cazier fiscal onest
- Sa aiba achitate la zi taxele catre bugetele de stat si cele locale.
- Sa aiba inregistrate si autorizate activitatile conform CAEN necesare pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii prezentand astfel certificatul constatator emis de ORC sau organism echivalent din tara de provenientaDocumente solicitate pentru evaluarea respectarii cerintelor:
- Declaratia privind eligibilitatea
- Declaratia Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006- Certificatele constatatoare - taxe locale si taxe catre bugetul de stat
- Cazier fiscal valabil
In cazul in care ofertantul este din alta tara, certificatele tip trebuie emis de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident.
Toate documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa prezinta situatiile economice si financiare pe ultimii trei ani (2009, 2008, 2007) si sa faca dovada bonitatii financiare, sa nu fi inregistrat pierderi pe ultimul an fiscal.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de cel putin 40000000 lei iar profitul pe ultimul an sa fie pozitiv;Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoare de confirmare fonduri in suma de minim 6000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Opertantul trebuie sa:
- sa fie autorizat ANRE pentru executia lucrarilor electrice
- sa aiba experienta in executia de lucrari de alimentare cu apa, canalizare, modernizare drumuri, reabilitari cladiri cu destinatie publica
- detina dotarile tehnice necesare contractului
- detina personalul cheie necesar indeplinirii contractului
- fie ceritificat conform ISO 9001 sau echivalent respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel pt. experienta: in ultimii cinci ani a executat si finalizat cel putin 1 (un) contract similar: - de lucrari pentru constructie sistem de aductiunea apa in valoare minima de 4 .500.000 lei , - de lucrari pentru constructie sistem de canalizare ape menajere in valoare minima de 11.000.000 lei , - de lucrari pentru modernizare drumuri in valoare minima de 3.900.000 lei , - de lucrari pentru reabilitare/modernizare cladiri publice: camine culturale/centre de zi/sau alte cladiri publice in valoareminima de 540.000 leiSpecialisti necesari: 1 Manager contract, studii superioare constructii/instalatii/arhitectura4 Sefi santier, studii superioare constructii/instalatii/arhitectura4 Ingineri de structura, studii superioare constructii.4 Ingineri instalatii sanitare, termice, ventilatii, climatizari, studii superioare instalatii2 Ingineri instalatii electrice, inclusiv curenti slabi, retele speciale ? studii superioare electotehnica/energetica, autorizati ANRE pentru executia de lucrari electrice3 Responsabili tehnici cu executia in domeniul constructii civile si industriale si cu controlul calitatii in constructii - studii superioare constructii, atestat la zi conform Legii, cu autorizare ISC pentru domeniile relevante lucrarilor prevazute in Caietul de Sarcini2 electricieni autorizati ANRE pentru executia de lucrari electrice1 Responsabil privind controlul calitatii1 Responsabil privind securitatea muncii (S.S.M.)Nivel minim utilaje- statie de mixtura asfaltica (de capacitate min. 160 t/ora) autorizate conform prevederilorlegale, - statie de betoane (de capacitate min. 50 mc/ora) autorizate conform prevederilorlegale, - laborator santier autorizat ISC
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
47
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2011 10:00
Locul: ADI Valea Salajului, loc. Dobrinnr. 12, jud. Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti APDRP, reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 3.2.2 - Renovarea si dezvoltarea satelor
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40)021310468, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  (+40)021310642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu nr. 12, ,Localitatea:  Zalau, Cod postal:  450067, Romania, Tel. (+40)0260611085, Email:  trsj@just.ro, Fax:  (+40)0260611085, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Salajului
Adresa postala:  Dobrin nr. 12, Localitatea:  Dobrin, Cod postal:  457120, Romania, Tel. 0260668803, Email:  adivaleasajului@yahoo.com, Fax:  0260668941, Adresa internet (URL):  -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer