Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente si proiectarea aferenta, necesare modernizarii si dezvoltarii infrastructurii de cercetare la IBPC-NS in cadrul proiectului CARDIOPRO


Anunt de participare numarul 80910/25.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Biologie si Patologie Celulara ' Nicolae Simionescu'
Adresa postala: Strada B.P.Hasdeu Numarul 8 Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050568, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului CARDIOPRO, Tel.021.319.45.18, In atentia: Project Manager, Email: cardiopro.uip@icbp.ro, Fax: 021.319.45.19, Adresa internet (URL): www.icbp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA N. SIMIONESCU
Adresa postala: str. BP Hasdeu NR. 8, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050568, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului CARDIOPRO, Tel.021 319.4518, In atentia: Project Manager, Email: cardiopro.uip@icbp.ro, Fax: 021 319.4518, Adresa internet (URL): www.icbp.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA N. SIMIONESCU
Adresa postala: str. BP Hasdeu NR. 8, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050568, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului CARDIOPRO, Tel.021 319.4518, In atentia: Project Manager, Email: cardiopro.uip@icbp.ro, Fax: 021 319.4518, Adresa internet (URL): www.icbp.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA N. SIMIONESCU
Adresa postala: str. BP Hasdeu NR. 8, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050568, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat, Tel.021 319.4518, Email: cardiopro.uip@icbp.ro, Fax: 021 319.4518, Adresa internet (URL): www.icbp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: cercetare fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente si proiectarea aferenta, necesare modernizarii si dezvoltarii infrastructurii de cercetare la IBPC-NS in cadrul proiectului CARDIOPRO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sediul Autoritatii Contractante: Str. B.P. Hasdeu nr. 8, sector 5, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente si proiectarea aferenta, necesare modernizarii si dezvoltarii infrastructurii de cercetare la IBPC-NS in cadrul proiectului CARDIOPRO.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214610-9 - Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
45214620-2-Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare conform HG 28/2008 (proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente) cuprinzand: Documentatia tehnica D.T., elaborata in conditiile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii; Proiectul tehnic (P.Th.); Detalii de executie (D.E.); Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.); Participare si consultanta la completarea si actualizarea Cartii tehnice a constructiei (CT), inclusiv participare la elaborarea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de performanta energetica (CPE); Asistenta tehnica (AT) pe santier din partea proiectantului la executie lucrari, care sa ia in considerare inclusiv elaborarea unor detalii suplimentare functie de derularea executiei;
Lucrari de consolidare, reabilitare, refunctionalizare, reamenajare, recompartimentare Corpul A amfiteatru, corpul de legatura inclusiv supraetajare, Corpul B laboratoare si birouri, si Cladirea atelier apartinand IBPC-NS.NOTA : Toate autorizatiile si avizele necesare vor fi obtinute cu asistenta tehnica a antreprenorului, fara alte costuri suplimentare din partea Beneficiarului. Contravaloarea taxelor va fi suportata de Beneficiar.Autoritatea Contractanta pune la dispozitia potentialilor ofertanti, spre consultare Caietul de Sarcini aferent contractului ce face obiectul prezentei achizitii publice. Acesta este disponibil pe www.e-licitatie.ro.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 205.000 leiGarantie de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica (fara TVA).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: POS CCE, Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord asociere legalizat pentru oferta castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Conditii Contractuale generale si specifice Acord Contractual FIDIC (forma scurta).
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii:
- declaratie privind eligibilitatea
- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181/OUG 34/2006
- declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale
- Certificat de atestare fiscala
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
- Certificat de inregistrare pentru persoane juridice CUI- Istoricul litigiilor in ultimii 5 ani
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoane juridice /fizice straine:
- Certificat de inregistrare - documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau fizica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident traduse in limba romana si legalizate;
- declaratie pe propria raspundere
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii:
- Fisa informatii generale ofertant, in care se va declara cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ;
- Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarilor. Se vor prezenta declaratii bancare corespunzatoare care sa ateste ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are resurse reale negrevate de datorii sau orice alte mijloace(Scrisori de bonitate din partea bancilor) suficiente pentru a realiza executarea lucrarii;
- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2007 si 2008, inclusiv contul de profit si pierdere;
- Solvabilitate patrimoniala
- Lichiditate generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 21.000.000lei. Profitul net al ofertantului (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiv- Media indicatorului financiar solvabilitate patrimonialacalculata pentru anii 2006, 2007 si 2008sa fie mai mare de 30%- Media indicatorului financiar lichiditate generalacalculata pentru anii 2006, 2007 si 2008 sa fie mai mare de 100%.In cazul asocierii cerinta obligatorie impusa referitoare cei doi indicatori trebuie sa fie indeplinita obligatoriu de catre fiecare membru al asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii:
- lista principalelor lucrari realizate, relevante ca tip de lucrari i servicii, in ultimii 5 ani- cel putin o recomandare, in original, din partea beneficiarilor lucrarilor executate si finalizate;
- efectivele medii anuale ale personalului din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008 separat pe fiecare an in parte) si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contractului;
- Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului
- curriculum vitae pentru personalul responsabil, si angajament privind disponibilitatea de implicare in proiect.
- Informatii privind dotarile specifice (echipamentele specifice lucrarilor de proiectare, constructii montaj)
- certificarea sistemului de management al calitatii respectiv standardul SR-EN-ISO-9001, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene - Nu se accepta ca ofertantii sa fie in curs de certificare
- Ofertantul trebuie sa aiba implementat standardul de protectia mediului, ISO 14001:2004 sau echivalent eliberat de o persoana acreditata de RENAR sau de un organism membru al EA - European Co-operation for Acreditation. Nu se accepta ca ofertantii sa fie in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul va face dovada finalizarii in ultimii 3 ani a cel putin 1 sau cel mult 3 contracte de servicii proiectare constructii relevante, a caror valoare cumulata este de cel putin 600.000 Lei (fara TVA), insotite de copia Procesului Verbal de Receptie;
- Ofertantul va face dovada finalizarii in ultimii 5 ani a cel putin 1 sau cel mult 3 contracte de lucrari constructii relevante, in valoare de cel putin 4.800.000 Lei (fara TVA), insotit de copia Procesului Verbal de ReceptieCerinte minime echipa ofertant: - Manager Contract - Sef Proiect- Proiectant Coordonator- Arhitect- Inginer de structura- Inginer instalatii sanitare- Inginer instalatii termice, ventilatii, climatizari- Inginer instalatii electrice, inclusiv curenti slabi- Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii civile si industriale- Responsabil CQ- Sef Santier- Responsabil specializarea lucrari structura si rezistenta- Responsabil specializarea constructii-finisaje- Responsabil specializarea instalatii - HVAC, SANITARE- Responsabil specializarea instalatii ELECTRICE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 7
PC = PSEF+PES+PRUunde, PC punctaj candidatPSEF- punctaj situatia economica si financiara: max. 20pct.;PES punctaj experienta similara: max. 30pct.PRU punctaj resursa umana: max. 50pct.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2-143-2667
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2009 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si cate un reprezentant din partea ofertantilor, cu imputernicire si copie dupa cartea de identitate / buletin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE, Axa Prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Operaiunea 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleosnr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/310.46.41, Adresa internet (URL): -
Organism competent pentru procedurile de mediere
Instanta competenta (Curtea de Apel Bucuresti), in conformitate cu art. 255 din OUG 34/2006
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, conform art. 256 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA N. SIMIONESCU
Adresa postala: str. BP Hasdeu NR. 8, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050568, Romania, Tel.021 319.4518, Email: cardiopro.uip@icbp.ro, Fax: 021 319.4519, Adresa internet (URL): www.icbp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2009 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer