Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii de tip LC la casa PT 20 KV aductiune principala Ruieni


Anunt de participare (utilitati) numarul 124097/21.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  324500, Romania, Punct(e) de contact:  SH Caransebes, Tel. 025512107, In atentia:  Gheorghe Ladariu, Email:  gheorghe.ladariu@hidroelectrica.ro, Fax:  0255513728, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de reparatii de tip LC la casa PT 20 KV aductiune principala Ruieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Casa PT de 20 KV, aductiune principala Ruieni este amplasata in jud.Caras-Severin in amonte de localit. Maru , la 38 km de Caransebes, prin Otelu Rosu
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii de tip LC la casa 20 KV aductiune principala Ruieni , in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru siguranta in exploatare, protectia echipamentelor mecanice si electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45450000-6 - Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari la invelitoare, reparatii sarpanta, realizare invelitori din tabla profilata, montare burlane, reparatii tencuieli vopsitorii tamplarie,
Valoarea estimata fara TVA: 45, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 900 lei; Garanstie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;Declaratie privind neancadrarea in prev. art. 69^1 din OUG 34/2006;Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta;Certificat constatator emis de ORC cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei;Certificat de inregistrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Bilant contabil anul 2010
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani/de cand operatorul si-a inceput activitatea; Declaratie privind dotarea cu utilaje, echipamente tehnice, instalatii de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului;Informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului; Informatii privind subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2784/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2011 12:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2011 12:00
Locul: sala parter SH Caransebes
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La nivelul SC Hidroelectrica SA, conform Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2011 ( centralizarea tuturor achizitiilor celor 12 sucursale), se preconizeaza pe parcursul anului 2011 achizitia de servicii similare, iar instructiunile interne ale societatii in acest sens sunt de aplicare a procedurii de licitatie deschisa..
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6 sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. Juridic - SH Caransbes
Adresa postala:  Str.Splai Sebes nr.2, Localitatea:  Caransebes, Cod postal:  324500, Romania, Tel. 0255512107, Email:  caransebes@hidroelectrica.ro, Fax:  02155513728
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2011 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer