Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari decolmatare-reparatie podet km. 18+669 linia 812 Medgidia-Tulcea si scoatere de sub efectul inundatiilor a statiei CF Nicolae Balcescu (EXPERTIZA TEHNICA, PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE)


Anunt de participare (utilitati) numarul 146273/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari decolmatare-reparatie podet km. 18+669 linia 812 Medgidia-Tulcea si scoatere de sub efectul inundatiilor a statiei CF Nicolae Balcescu (EXPERTIZA TEHNICA, PROIECT TEHNIC SIEXECUTIE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 18+669
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire documentatie expertiza tehnica, proiect tehnic, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor, autorizatiei de construire, lucrari de executie conform proiect tehnic intocmit.
Valoarea estimata a contractului: 1.471.440 lei fara TVA formata din: - servicii de expertiza si proiectare - 62.500 lei fara TVA
- lucrari executie - 1.394.400 lei fara TVA
- cheltuieli diverse si neprevazute - 14.540 lei fara TVA (13.830 lei fara TVA aferente lucrarilor de executie in procent de 1% din valoarea lucrarilor de executie si 710 lei fara TVA aferente serviciilor de proiectare in procent de 1, 14 % din valoarea serviciilor de expertiza si proiectare).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234116-2 - Lucrari de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire documentatie expertiza tehnica, proiect tehnic, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor, autorizatiei de construire, lucrari de executie conform proiect tehnic intocmit.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 471, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 29.138 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, egala cu perioada de valabilitate a ofertei.1)GP se constituie prin ordin de plata in contul Suc.CREIR CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO64 BITR 0014 1006 2752 RO01 BANCA ITALO ROMENA SUC. CTA sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig., in original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus.IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP in urmatoarele situatii: ofertantul isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei; in cazul in care ofertantul depune la CNSC o contestatie la procedura de atribuire si aceasta este respinsa ca nefondata sau isi retrage contestatia in conditiile prevazute de art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, AC va retine din GP suma de 5.236, 89 lei. Data pentru care se va face conversia valorilor la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR : data publicarii anuntului de participare. Garant.de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA.IMM reducere cu 50%.Garantia de buna executie se constituie printr-un instr.de garantare emis in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conf. art.90, alin.(3) din HG nr. 925/2006.Garantia sa fie irevocabila.Instr.de garant.sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contr.garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de Stat, conform PAAP 2013, pozitia 12.C.1.8.4.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44), precizare lider de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12 A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) - in original 3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) - in original.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12 C din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat) - in original7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) - in original.Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Constanta urmatorii: Maer Dorin, Mega Joita, Moisei Claudiu, Ruxanda Aurelian, Erimia Delia, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Belu Daniela, Toader Daniel.NOTA: 1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: a)in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c¹)in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: - ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau carese afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executarea unor sevicii si lucrari similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), valabil la data limita de depunere ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, care sa furnizeze informatii reale/valide.Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Sectiunea formulare ».3.Autorizatie si Agrement tehnic feroviar conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 pentru domeniile (in mod cumulativ): -lucrari de constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta;
-lucrari de subtraversari linii de cale ferata prin foraj orizontal;
-servicii de proiectare, consultanta si asistenta tehnica in domeniul infrastructuii feroviare, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul castigator va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea valabilitatii autorizatiei si agrementului tehnic feroviar in caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea modele de Formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, in ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum 2.913.800 lei. In vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri globala.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare.
Bilanturile contabile din anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri globala, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
-Bilanturile contabile din anii 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angaiamentul ferm va fi depus in original.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A in original, si a prevederilor art.181 lit a), c1), d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006.si va depune in acest sens Formularele 12B si 12 B1 in original.
Modalitatea de indeplinire
-Tert sustinator va prezenta: Anexa nr.19 -Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A, Formular 12B;
-in original - Formularul 12B1-Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (conf. art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006) din Sectiunea Formulare - in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani* insotita de certificari de buna prestatie pentru cele mai importante servicii. Lista va contine valori, perioada de prestare si beneficiari (Formular 12E din Sectiunea modele de formulare). Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare de servicii de proiectare in valoare cumulata de minim 62.500 lei, fara TVA din maxim 2 contracte de servicii similare de proiectare si depunerea documentelor doveditoare ( parti relevante din contracte sau procese verbale de receptiesaurecomandari - Formular B5, Sectiunea modele de formulare saudocumente constatatoare).Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12E din Sectiunea Formulare insotit de documente doveditoare prezentate in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Continuare cerinta 1 Nota 1) Prin servicii similare de proiectare se inteleg ?servicii de proiectare specializata pentru infrastructura feroviara?.2)Raportarea numarului de ani (3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
-copii parti relevante contracte / procese verbale de receptie a lucrarilor/recomandari din partea beneficiarilor lucrarilor ( Form B5 din Sectiunea Formulare ) sau documente constatatoare, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5(cinci) ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiari (Formular 12F din Sectiunea modele de formulare), precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele specifice in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare de lucrari in valoare cumulata de minim 1.394.400 lei, fara TVA din maxim 2 contracte de lucrari similare.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2010, 2011, 2012.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12F din Sectiunea Formulare
Continuare cerinta nr. 3 Nota 1) Prin lucrari similare se inteleg ?lucrari de constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta?.2)Raportarea numarului de ani (5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
-Se pot prezenta lucrari ce sustin experienta similara lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala, sau lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora.Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezenta initial.Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12G, 12G1, acord de subcontractare din Sectiunea Formulare in original.
Declaratie (Formular 12I - Sectiunea Formulare, in original) privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, care sa contina urmatoarele informatii: studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a personalului angajat; personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii, ofertantul prezentand decizia de numire a responsabilului CQ.
Modalitatea de indeplinire
-Formularului 12I din Sectiunea Formulare, insotit de decizia de numire a responsabilului CQ.
Ofertantul/asociatul/tertul sustinator/subcontractantul va prezenta o Declaratie (Formular 12J - Sectiunea Formulare, in original), cu privire la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat in conformitate cu OrdinulMLPTL nr. 777 / 26.05.2003, personal angajat sau prin colaborare sau cu angajament de participare, capabil sa asigure executia serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul autorizatiilor de furnizor feroviar prezentate.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12J din Sectiunea Formulare
Continuare cerinta 7: Numarul minim de personal, pe specialitati pentru indeplinirea in termen si in conditii de calitate a contractului, va fi:
I. Pentru expertiza si proiectare: a) expert tehnic si verificator de proiect, atestati conform art.4 din Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003, domeniile A4, B2, D2; b) inginer proiectant cai ferate , poduri , absolvent al unei institutii de invatamant superior, cu cel putin 3 ani de experienta generala in domeniul proiectarii (se va depune CV ).
II. Pentru executie:
a) minim 1 responsabil tehnic cu executia, cu autorizare MLPAT valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform art.9 din Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003, domeniile II si III;
b) minim 1 sef de santier (specialitate cai ferate, poduri);
c) minim 1 responsabil SSM (coordonator in materie de securitate si sanatate in munca), in conformitate cu prevederile art.8 si 9 din Legea 319 / 2006;
d) ofertantul va face dovada ca dispune de resursele umane necesare indeplinirii in bune conditii a contractului, respectiv personal de executie instruit si atestat, personal capabil sa asigure lucrarile feroviare critice ce fac obiectul autorizatiei de furnizor feroviar prezentata, astfel incat lucrarile sa poata fi executate in termenul de executie declarat.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12J din Sectiunea Formulare, insotit de documentele doveditoare.
Continuare cerinta 7: Declaratia va fi insotita de: - copia diplomelor de studii, autorizatiilor, atestatelor sau certificatelor detinute de personalul nominalizat la pct. I) si II);
- copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare pentru personalul nominalizat la pct. pct. I) si II). Declaratia de disponibilitate se va prezenta in cazul in care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de muncasau de colaborare cu ofertantul
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12J din Sectiunea Formulare, insotit de documentele doveditoare.
Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, in original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul / asociatul / subcontractantul / tertul sustinator, dupa caz, se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
-Formular 12H din Sectiunea Formulare.
Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), d), art. 69 indice 1 din OG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantul va prezenta: - Anexa nr.20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; - Anexa nr.21 si Anexa nr.22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A si Formular 12B; - Formularul 12B1 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare. Ofertantul va prezenta cert.de calitate SREN ISO 9001 ?2008, in copie sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei.
STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI. Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent(pentru domenii similare achizitiei), eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/4/592/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2013 13:30
Locul: Sediul sucursalei CREIR CF Constanta, aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - Daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2.Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer