Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MANSARDAREA, COMPARTIMENTARE SI AMENAJAREA INTERIOARA A CAMERELOR ACTORILOR LA CLADIREA TEATRULUI DRAMATIC ION D. SIRBU PETROSANI, JUD. HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 30411/30.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Teatrul Dramatic I.D. Sirbu
Adresa postala: Petrosani, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Banetti, Tel.0254/541154, Email: teatruidsirbu@yahoo.co.uk, Fax: 0254/541154
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica de spectacole
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MANSARDAREA, COMPARTIMENTARE SI AMENAJAREA INTERIOARA A CAMERELOR ACTORILOR LA CLADIREA TEATRULUI DRAMATIC ION D. SIRBU PETROSANI, JUD. HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Teatrul Dramatic Ion D. Sirbu Petrosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MANSARDAREA, COMPARTIMENTARE SI AMENAJAREA INTERIOARA A CAMERELOR ACTORILOR LA CLADIREA TEATRULUI DRAMATIC ION D. SIRBU PETROSANI, JUD. HUNEDOARA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
I. Lucrari pregatitoare:
a). complectarea cu jgheaburi si burlane pentru colectarea si scurgerea apei de ploaie.Materiale: b). demontarea celor 3 lucarne existente si refacerea invelitorii cu astereala din scandura si invelitoare din tigla ceramica.
c). repararea peretilor marginali interiori din caramida ai aticului: completarea zidariei si obturarea golurilor existente, razuirea tencuielii existente si indreptarea peretilor, evacuarea si transportul molozului rezultat.
d). suplimentarea structurii din lemn a sarpantei:
Materiale:
e). taiere si scurtarea la jumatate in primul tronson de 3, 8m a penelor transversale scurte de 12x24x140 cm (distantieri consola sustinere streasina) si reinbinarea cu aceasi pana longitudinala de legatura de 14x24x380 cm;
f). efectuarea unei captuseli din scandura (astereala) deasupra clestilor si sub capriori pentru a pregati realizarea viitorului tavan al mansardei:
g). ignifugarea elementelor de lemn ale sarpantei existente.II. Lucrarile principale curente:
a). Spargerea peretelui din beton armat (perete comun casa scarii - mansarda) pentru usa acces intrare, de 0, 9x2, 1 m.
b). Montarea podetului cu balustrada, pentru accesul in mansarda.
c). Decupare invelitoare, realizare de lucarne in tavanul inclinat si montarea ferestrelor cu geam termopan.
d). Izolarea peretilor perimetrali cu placi din polistiren si/sau vata minerala.
e). Montare placi de rigips pe conturul peretilor perimetrali ai mansardei: suprafata totala = 287, 78 m2.Materiale:
f). Incarcare , evacuare , transport moloz de pe pardoseala veche a podului:
g). Montare pardoseala mansarda:
suprafata totala = 74 m2;
suprafata fara baie = 69, 1 m2.
h). realizare pardoseala grup sanitar.
suprafata grup sanitar = 4, 9 m2.
i). compartimentarea spatiului mansardei:
suprafata totala a peretilor dubli despartitori = 134, 16 m2.
j). Finisarea interiorului mansardei:
suprafata totala pereti mansarda = 210, 97 m2.
k). Instalatia electrica pentru iluminat si prize.
l). Instalatia de apa rece.
m). Instalatia de apa calda.
n). Instalatia sanitara si de canalizare.
o). Lucrari de amenajare (reparatii) a scarii de acces dintre nivele prin vopsitorii, zugraveli, etc. Executarea lucrarii se va face in conformitate cuproiectul pus la dispozitia ofertantilor de unitatea achizitoare a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 241, 612RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 05.10.2007 pana la 05.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 3000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
persoane juridice romane sau straine
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente care dovedesc inregistrarea: pentru persoane juridice romane
Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala;.
pentru persoane juridice straine
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident
Documente care dovedesc eligibilitatea: 1. declaratia pe proprie raspundere, completata in conformitate cu Formularul B.1 din Sectiunea IV.
2. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de statcu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Fisa de informatii generale (Formularul B.2 din Sectiunea IV).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare generala
Se va prezenta Formularul B.2 din Sectiunea IV.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
a) pret unitar de executie a lucrarii fara TVA ;
80%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
10%
Descriere:
3.
perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2007 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 12:00
Locul: Teatrul Dramatic I. D Sirbu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2007 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer