Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente Program HIV-SIDA


Anunt de intentie numarul 26705/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
Adresa postala: BRAILA , SOS.BUZAULUI NR.2, Localitatea: Braila, Cod postal: 810325, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN ANDREIU, Tel. +40 239693868, Email: diverse@spitjudbraila.ro, Fax: +40 239693868, Adresa internet (URL): www.spitjudbraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Medicamente Program HIV-SIDA
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Spitalul Judetean de Urgenta Braila
Cod NUTS: RO221 - Braila
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 243, 696.92 si 6, 487, 393.92RON
Achizitie de medicamente cu incheiere acord cadru de furnizare
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 18.04.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
ObLIgativitatea publicarii anuntului de intentie in conformitate cu art.51, alin.1, lit.a, din OUG 34/2006
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire: Licitatie deschisa oN-line. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Cerinte de calificare si selectie: Documente solicitate pentru neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34/2006; Documente solicitate pentru neincadrarea in prev art. 181 lit. a, lit. c)1 si lit d) din OUG 34/2006; prezentarea Certificatului de participare cu oferta independenta; prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prev art 69 ^1 din PUG 34/2006; certificatele fiscale se vor formula astfel incat din acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile; certificat constatator eliberat de ORC; autorizatia eliberata de Min Sanatatii privind desfasurarea activitatii in domeniul distributiei/productiei de medicamente; fisa de informatii generale; declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, ofertantul are obligatia de a prezenta partea/partile din contract pe care le subcontracteaza si datele de identificare a subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti va prezenta o declaratie in acest sens. Ofertantul va elabora oferta tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prev in caietul de sarcini. Nerespectarea oricarei solicitari din Caietul de sarcini atrage de la sine respingerea ofertei.Lipsa propunerii tehnice si financiare este asimilata de catre autoritatea contractanta cu situatia prev de art. 36 2(a) din HGR 925/2006, oferta fiind considerata neconforma.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer