Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare centru civic oras Ticleni - Sistem rutier nr. 1


Anunt de participare numarul 114350/20.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TICLENI
Adresa postala:  STR. PETROLISTILOR, NR. 769, Localitatea:  Ticleni, Cod postal:  215600, Romania, Punct(e) de contact:  Tirca Maria, Tel. 0253.234361, In atentia:  Tirca Maria, Email:  primaria_ticleni@yahoo.com, Fax:  0253.234361, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare centru civic oras Ticleni - Sistem rutier nr. 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Ticleni-Centrul civic
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il constituie executarea lucrarilor de modernizare centru civic al orasului Ticleni - Sistem rutier nr. 1
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215222-9 - Lucrari de constructii de centre civice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini si listelor de cantitati de lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 062, 953RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 26.000 lei. Garantia de buna executie 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Formularul nr. 5
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006- Formularul nr. 6
Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local si bugetul de stat ( Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) valabile la data depunerii ofertelor.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau altor documente echivalente care confirma inregistrarea sauautorizarea ofertantului pentru desfasurarea activitatilor in domeniul obiectului contractului.
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale- Cifra medie anuala de afaceripe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) sa fie de 5.000.000 lei-Formularul nr. 3
Bilanturilecontabile pentru anii mentionati maisus, vizate si inregistrate la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-Formularul nr. 9.Executia in ultimii 5 ani a cel mult 3 contracte de lucrari de drumuri cu o valoare cumulata de minimum 210.000 lei.
Pentru dovedirea cerintei minime se vor prezenta urmatoarele documente: copie contracte din care sa reiasa obiectul, valoarea si durata contractului, recomandare din partea beneficiarului, proces verbal de receptie la terminarea lucrarii si proces verbal de remediere a defectiunilor consemnate in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca au existat).
Informatii privind obligatiile contractuale in curs-Formularul nr. 10
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si Lista acestora-Formularul nr. 7. Se va face dovada detinerii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice precum si a mijloacelor de transport specifice, prin prezentarea actelor de proprietate sau a altor documente care sa ateste modul de detinere a acestora.
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici si anexa (daca este cazul)-Formularul nr. 8
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere -Formularul nr. 11
Informatii referitoare la personalul de conducere-Formularul nr. 12
Lista cu personal muncitor de specialitate-Formularul nr. 13
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.Nr.de runde ale licitatiei electronice: 1.Durata unei runde: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.02.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2011 10:30
Locul: Sala de sedinte a Primariei Orasului Ticleni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii sau reprezentantii legali ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare ai ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Ticleni
Adresa postala:  str. Petrolistilor nr. 769, Localitatea:  Ticleni, Cod postal:  215600, Romania, Tel. 0253234361, Email:  primaria_ticleni@yahoo.com, Fax:  0253234361, Adresa internet (URL):  www.ticleni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2011 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer