Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZARE GRADINA PUBLICA GALATI


Anunt de participare numarul 126270/19.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Manu Mariana, Email:  licitatii@primaria.galati.ro, Fax:  0236307720, Adresa internet (URL):  www.primaria.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZARE GRADINA PUBLICA GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor
- lucrari de conducte alimentare cu apa
- alei, drumuri, platforme, cai acees pentru pietoni
- retele electrice, instalatii echipamente iluminat exterior
- locuri de joaca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112711-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
43325000-7-Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
45316100-6-Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de modernizare si reabilitare parc si locuri de joaca
Valoarea estimata fara TVA: 7, 537, 280RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantiei de participare 130.000 lei; Garantie de buna executie: 7% din valoarea contractului de achizitie publica, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contr de finantare nr. 1597/10.05.2011 privind acordarea finantarii nerambursabile de catre MDRT, prin POR 2007-2013, Axa prioritara 1 80, 35 % , buget de stat 17, 65 %, buget local 2 %.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (taxe si impozite catre stat cat si cele locale) ? formulare tip emise de autoritatile competente fara datorii restante la data deschiderii ofertelor, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Pentru persoane juridice straine se vor depune inscrisuri probatorii, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, apte a dovedi atestarea / apartenenta din punct de vedere profesional / inregistrarea ca persoana juridica
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale care vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2008, 2009, 2010)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani minim 14.000.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantultrebuie sa demonstreze experienta in fiecare din urmatoarele domenii (toate domeniile de mai jos): lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor;lucrari de conducte alimentare cu apa;alei, drumuri, platforme, cai acees pentru pietoni;retele electrice, instalatii echipamente iluminat exterior;locuri de joaca
Resursetehnice Cerinta minima-statie de betoane autorizata;laborator gradul II pentru beton;autobasculanta; autocamion;autobetoniera; compactor static;excavator pe pneuri;masina de taiat gresie;tractor monoax cu freza
Se vor prezenta documente din care sa reiasa forma de detinere (contract de vanzare-cumparare, de leasing, de inchiriere, angajament si declaratie din partea tertului sustinator sau alte documente doveditoare)Resurse umane: RTE dom constructii civile si in domeniul instalatii;RTE atestat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National; ing/tehnician horticultor;personal autorizat ANRE in executia de instalatii electrice de joasa tensiune;CertificatISO-9001 sau echivalent;Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent;Certificat ISO 18001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se vor insuma maxim 4 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim7.500.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2011 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.11.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 1597/10.05.2011 privind acordarea finantarii nerambursabile de catre MDRT, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1-?Planuri integrate de dezvoltare urbana"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
pentru a putea deschide fisierele atasate cu documentatia de atribuire este necesar ca acesteaintai sa fie salvate in calculator TOATE sidupa aceea se vor deschide
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  strada Domneasca nr.38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236307720, Email:  licitatii@primaria.galati.ro, Fax:  0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2011 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer