Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea bulevardului Otelarilor, strazilor Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi din municipiul Galati


Anunt de participare numarul 130222/14.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala:  Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Licitatii, Tel. 0236307720, In atentia:  Manu Mariana, Email:  licitatii@primaria.galati.ro, Fax:  0236307720, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea bulevardului Otelarilor, strazilor Stadionului, Frunzei si Gheorghe Asachi din municipiul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie de lucrari conform CS si PT atasate prezentului anunt
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234126-5 - Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- lucrari de constructii linii tramvai (inclusiv fir contact)
- lucrari de instalatii de apa si canalizare si conducte de evacuare
- lucrari de instalatii electrice
- lucrari de constructii de drumuri
Valoarea estimata fara TVA: 37, 961, 609RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare este de 200.000 lei, garantia de buna executie este de 7% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cofinantare- POR, bugetul de stat, bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG. nr. 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (taxe si impozite catre stat cat si cele locale)fara datorii restante la data deschiderii ofertelor, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Persoane juridice straine-Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include realizarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei publice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani (2010, 2009, 2008, Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul - Informatii generale, - Bilant contabil pentru anul 2009, - Bilant contabil pentru anul 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 60.000.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in fiecare din urmatoarele domenii (toate domeniile de mai jos): lucr de constr linii tramvai (inclusiv fir contact), lucr de instal de apa si canalizare si conducte de evacuare, lucr de instal electrice, lucr de constructii de drumuri, Ofertantul sa detina autorizatie ANRE pentru executie instalatii electrice de medie tensiune (6 kV) sau electricieni autorizati ANRE pentru medie tensiune (6 kV), Necesar minim de personal specializat: -RTE, cu atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executate, minim 2 sudori autorizati AFER pentru executat sudura aluminotermica, Ofertantul va face dovada ca detine sau are incheiate contracte ferme de inchiriere/furnizare/prestari servicii pentru:
-statie betoane autorizata/atestata/verificata, cu autorizatie in termen de valabilitate
-laborator gradul II pentru beton autorizat/atestat/verificat, cu autorizatie in termen de valabilitate, compactor static, excavator pe pneuri, buldozer, aparat pentru efectuat sudura aluminotermica, Si in cazul in care se prezinta contract de furnizare beton este necesar sa se prezinte dovada ca statia care furnizeaza este verificata/autorizata/atestata si autorizatia este in perioada de valabilitate, acelasi lucru este valabil si pentru laborator.SR EN ISO-9001 (sau echivalent)sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele / dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, EN ISO 14001 (sau echivalent) sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele / dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se vor insuma maxim 4 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim35.000.000 lei care sa cuprinda toate categoriile de lucrari similare solicitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii-pretul in lei, fara TVA.Daca la sfarsitul licit electr 2 sau mai multe ofert prezinta acelasi pret oferta castigatoare va fi cea al carei pret de pornire a fost cel mai mic
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S55-089670 din 19.03.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.10.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.12.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2011 11:00
Locul: sediul Autoritatii Contractante, strada Domneasca nr.38
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii CVAP din cadrul Ministerului de Finante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare nr. 1883/29.06.2011 privind acordarea finantarii nerambursabile de catre Ministerul Dezvolatrii Regionale si Turismului, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 180, 35 % , buget de stat 17, 65 %, buget local2 %
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate descarca gratuit din sectiunea "Documentatie si clarificari" a anuntului de participare, la aceeasi sectiune vor fi publicate si raspunsurile la clarificarile solicitate cat si alte modificari/completari ale documentatiei de atribuire
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii
Adresa postala:  str. Domneasca nr.38, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800008, Romania, Tel. 0236307720, Email:  licitatii@primaria.galati.ro, Fax:  0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2011 08:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer