Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podul Iloaiei, Harlau


Anunt de participare (utilitati) numarul 133305/23.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: str. Mihail Costachescu nr. 6, Tel. +4 0332-413257, In atentia: Ion Mihailescu, Email: ioan.mihailescu@apavital.ro, Fax: +4 0332-413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. APAVITAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +4 0332-413257, In atentia: Ion Mihailescu, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podul Iloaiei, Harlau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Targu Frumos, Podu Iloaiei si Harlau, judetul Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea statiilor de tratare ape uzate in Tg. Frumos, Podul Iloaiei, Harlau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie lucrari pentru modernizarea statiilor de epurare de la Targu Frumos 31.837 L.E, Podu Iloaiei 17.442 L.E si Harlau 19.009 L.E, obtinere Autorizatii de constructie si de demolare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, mentinerea statiilor in functiune pentru conformare cu parametrii garantati.
Valoarea estimata fara TVA: 56, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 560.000 lei. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata: -virament bancar: cont RO81ABNA2400264100189525 deschis la Cont RBS Bank Iasi -instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara - Formularul 4) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original; -ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschiderie a ofertelor. In cazul in care un operator economic depunde contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut. contr. va retinde contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 11.899, 99 lei, in conformitate cu prevederile art. 278ยน din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de gar.bancara - Form. 9) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr.S.C. APAVITAL S.A.; - retineri succesive din val. lunara a fact. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri de Coeziune?76.27%;
-Co-finantare nationala?23.73%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii si asociatii) trebuie sa completeze Formularul nr. 11 Declaratie privind eligibilitatea;
- Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocieri siasociatii)trebuie sa prezinte: -Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine: -Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.-Certificat privind plata impozitelor si taxelor din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele.-Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
- Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii si asociatii ) trebuie sa completeze Formularul nr. 7Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (pesoanele care detin functii de conducere in cadru S.C. APAVITAL S.A. sunt mentionate in modelul de formular).
- Participarea la licitatie cu oferta independenta - operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii si asociatii ) trebuie sa completeze Formularul nr.6 Certificat de participare la licitatie cuoferta independenta. - Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane - Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii siasociatii) trebuie sa prezinte Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.Nota: Ofertantul ce va fi clasat pe primul loc, va prezenta inainte de comunicarea rezultatului procedurii pentru conformitate (la cererea autoritatii contractante), certificatul constatator in original sau copie legalizata.
- Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine - Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocierii siasociatii) trebuie sa prezinte documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pe o perioada de 3 luni, in valoare de minim 4.660.000 Lei, independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare.
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) sau (2009, 2010, 2011) sa fie mai mare sau egala cu 56.000.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta ca operator economic in lucrari de constructii executate in ultimii in 5 ani: cel putin 1 contract de lucrari executat pentrustatiide epurare a apelor uzate cu o capacitate de minim 19.000 L.E fiecare.
Experienta ca operator economic in proiectare executata in ultimii in 3 ani: cel putin 1 contract de proiectare pentru o statie de epurare a apelor uzate cu o capacitate de minim 19.000 L.E.
Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor:
1.Manager de Proiect / Reprezentantul Antreprenorului ? experienta profesionala in calitate de Manager/Coordonator de Proiect sau Reprezentant al Antreprenorului inlucrari de infrastructura de apa si canalizare dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.2.Sef de santier - experienta profesionala inlucrari de infrastructura de apa si canalizare dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentele tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului de lucrari.Printre utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru executia contractului se numara si un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul III, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, pe care operatorul economic trebuie sa demonstreze ca il detine (dotare proprie / prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie).
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subconttracteze
Certificat ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
Certificat ISO 14001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta economica - Vezi Sectiunea VI, pct. VI.3. Alte informatii
2.
Cost operational maxim garantat
50%
Descriere: Vezi Sectiunea VI, pct. VI.3. Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2012 12:00
Locul: Sediul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Numar documentatie respinsa: 9217/28.12.2011.Pretul ofertei ? P1Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim, respectiv 50 puncte;b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P1n={[(Pretul ofertei)minim]/[(Pretul ofertei)ofertantn ]}x50Pretul ofertei este cel prezentat in Formularul 2 ? Formular de oferta, fara TVACostul operational maxim garantat ? P2Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a) pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare mutiplicat cu 25, se acorda punctajul maxim, respectiv 50 puncte;b) pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P2n={[(Costul operational anual maxim garantatx 25) minim]/[(Costul operational anual maxim garantat x 25) ofertantn]} x 50;Costul operational anual maxim garantat este prezentat in Formularul 2 ? Formular de Oferta, fara TVA.Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: Ptotal=P1+P2unde P1?P2 sunt punctajele acordate pentru cele 2 criterii mentionate mai sus.Oferta cu valoarea cea mai mare a Ptotal=P1+P2 va fi declarata castigatoare.In caz de punctaj egal va fi declarata castigatoare oferta care va avea "Pretul Ofertei?-P1 (factorul de evaluare 1) cel mai mic.Nota: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: vasile.enia@apavital.ro, Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2012 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer