Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Montare trafo 1-250 MVA 400/110 kV Oradea Sud - Instalatia alarmare si limitare incendiu ?


Anunt de participare (utilitati) numarul 115578/16.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala:  B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Punct(e) de contact:  RADUCU FEDIUC, Tel. 021 3035617, Email:  raducu.fediuc@transelectrica.ro, Fax:  021 3035670, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala:  Str. Memorandumului, nr. 27, Localitatea:  Cluj - Napoca, Cod postal:  400114, Romania, Tel. 0264405560, Email:  Marius.Pop@transelectrica.ro, Fax:  0264405500
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala:  Str. Memorandumului, nr. 27, Localitatea:  Cluj - Napoca, Cod postal:  400114, Romania, Tel. 0264405578, Email:  Calin.Groza@transelectrica.ro, Fax:  0264405500
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CN Transelectrica S.A. - ST Cluj
Adresa postala:  Str. Memorandumului, nr. 27, Localitatea:  Cluj - Napoca, Cod postal:  400114, Romania, Tel. 0264405505, Email:  secretariat.cluj@transelectrica.ro, Fax:  0264405500
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Montare trafo 1-250 MVA 400/110 kV Oradea Sud - Instalatia alarmare si limitare incendiu ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1. Statia Oradea Sud, Loc. Oradea, DE 79 Oradea-Deva, km3, jud. Bihor.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie servicii de furnizare pentru?Montare trafo 1-250 MVA 400/110 kV Oradea Sud - Instalatia alarmare si limitare incendiu?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31625200-5 - Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 190, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantie de participare :3.000 Lei;2. Garantie de buna executie: 7% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006, Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, Informatii generale. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
Persoane juridice/fizice romane - Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale(CUI copie),
-Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (original sau copie legalizata)
Persoane juridice /fizice straine - Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.Declaratie de incompatibilitate, Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta, Informatii generale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri.
Valoarea minima a cifrei de afaceri 361.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Lista de experienta similara. : Incheierea si indeplinirea, in ultimii 3 ani, cel putin aunui contract de livrari, cu o valoare egala sau mai mare de 171.000 lei, Informatii privind subcontractanti (daca exista).
Informatii privind asociatii (daca exista).
Documente necesare conform legii pentru introducerea pe piatadupa caza certificatuluiEC si a declaratieide conformitate , certificatuluide conformitate al produsului, a agrementului tehnic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procesul repetitiv: pretul ofertei; nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor, sau noile preturi; licitatia electronica se va desfasura intro singura runda, avand durata de o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2011 11:00
Locul: ST Cluj, str. Memorandumului, nr. 27, etaj 4, sala 407
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare; persoanele imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4(021)3104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +4(021)3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica S.A. Bucuresti ? Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala:  Str. Memorandumului, nr.27, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400114, Romania, Tel. 0264405524, Fax:  0264405500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2011 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer