Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pasarela metalica pietonala km. 142+187,6 linia CF 812 Medgidia Tulcea


Anunt de participare (utilitati) numarul 34308/28.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel.0241/580595, Email: daniela.belu@cta.cfr.ro, Fax: 0241/587240, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Pasarela metalica pietonala km. 142+187, 6 linia CF 812 Medgidia Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia CF 812 Medgidia Tulcea km. 142+187, 6
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pasarela proiectata este o constructie metalica, cu deschiderea de 21 m si latimea de 1, 70 m amplasata perpendicular pe axul caii ferate.Pasarela va permite accesul pietonal peste calea ferata, asigurand tranzitul intre doua zone rezidentiale al Municipiului Tulcea.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221113-7 - Pasarela pentru pietoni (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construirea unei pasarele metalice pietonale.
Valoarea estimata fara TVA: 308, 835RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 4.600 lei. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA.IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lista obiectivelor de investitii finantate din surse proprii pentru anul 2007.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere privind art. 180, 181 din OUG 34/2006, certificate privind plata impozitelor la bugetul consolidat al statului si a taxelor local, certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a ORC, certificat constatator emis de ORC privind obiectul de activitate, documente care atesta calitatea de IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu o cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de 772.000 lei, respectiv 228.382 euro, bilanturi contabile 2005 si 2006, precum si ultima balanta lunara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii cinci ani, cu recomandari, experienta similara de cel putin trei contracte cu o valoare cumulata mai mare sau egala decat 154.418 lei ( 45.682 euro), declaratii privind responsabilul tehnic cu executia, autorizatie AFER insotita de agrement tehnic feroviar.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, etaj 2, cam. 212.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2007 11:00
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta, cod postal 900132
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606598, Fax: 0241/616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult cinci zile de la luarea la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care l-a considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel.0241/589840, Fax: 0241/587240
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2007 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer