Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza obiective D.I.A.P. Tulcea


Anunt de participare numarul 132745/27.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
Adresa postala: STR. PACII, NR. 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Lopataru Constanta, Tel. +40 0240516250, Email: diap.tulcea@yahoo.com, Fax: +40 0240516250, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Paza obiective D.I.A.P. Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: SIDP, Cimitir Eternitatea I+II, Stadioane Delta+ Cosma Zait, Parc Ciuperca+ Bazin de inot, Tabara Bididia.
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Paza obiective D.I.A.P. Tulcea: SIDP, Cimitir Eternitatea I+II, Stadioane Delta+ Cosma Zait, Parc Ciuperca+ Bazin de inot, Tabara Bididia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Paza obiective D.I.A.P. Tulcea: SIDP, Cimitir Eternitatea I+II, Stadioane Delta+ Cosma Zait, Parc Ciuperca+ Bazin de inot, Tabara Bididia.
Valoarea estimata fara TVA: 884, 448, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 17.688 Ron Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 2% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Legea nr. 333/2003 actualizata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta 34/2006.
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care operatorul economic este rezident). Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.Licenta de functionare.
Copie dupa Certificatul de Inregistrare.Act constitutiv.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani ? Fisa de informatii generale.
Rezultatul financiar al ultimilor 3 ani sa fie pozitiv.
In vederea probarii acestor date ofertantii vor prezenta bilanturile contabile pe anii 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate de catre organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privindechipamentele tehnice de carepoate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Ofertantul are obligativitatea ca intreg personalul sau sa fie atestat ca agent de paza si ordine eliberat de Politia Romana.
Firma ofertanta trebuie sa prezinte minim o recomandare de la un club sportiv privind serviciile similare executate.
ISO 9001 :2008 ;
ISO 14001 :2004 ;
OHSA 18001 :2007.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Legea nr. 333/2003 actualizata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.02.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
12luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.02.2012 12:00
Locul: DIAP Tulcea; str. Pacii; nr. 20; cam. 300; Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte persoane autorizate UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Intretineresi Administrare Patrimoniu Tulcea ? Officiul juridic
Adresa postala: Str. Pacii nr. 20, cam.300, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 0240516250, Email: diap.tulcea@yahoo.com, Fax: +40 0240516250
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2012 12:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer