Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PAZA SI PROTECTIA SEDIILOR ADMINISTRATIVE SI DE EXPLOATARE APARTINAND S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. UTR SI UTC CONSTANTA


Anunt de participare (utilitati) numarul 57320/02.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA GRIGORUTA, Tel.0241.80.53.10, Email: camelia.grigoruta@enel.ro, Fax: 0241.80.53.11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PAZA SI PROTECTIA SEDIILOR ADMINISTRATIVE SI DE EXPLOATARE APARTINAND S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. UTR SI UTC CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PAZA SI PROTECTIA SEDIILOR ADMINISTRATIVE SI DE EXPLOATARE APARTINAND S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. UTR SI UTC CONSTANTA
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona servicii suplimentare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PAZA SI PROTECTIA SEDIILOR ADMINISTRATIVE SI DE EXPLOATARE APARTINAND S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. UTR SI UTC CONSTANTA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 018, 302RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 5400RON(2700RON-IMM).Garantia de buna executie 10%(5%-IMM) din valoarea fara TVA a contractului. DECLARATIE IMM
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE (DACA ESTE CAZUL)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei, certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si locale la data de 30.04.2008, certificat constatator emis de Of. Reg. Comertului de pe langa Tribunal - pt. persoane juridice romane, documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica in conf. cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit - pt. persoane juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cifra de afaceri globala (pe ultimii 3 ani), Informatii privind situatia financiara; in cazul in care formularul nu este vizat de DGFP acesta va fi insotit de bilantul contabil la data de 31.12.2007, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru obiectul de activitate paza aobiectivelor, bunurilor si valorilor.Ofertantii vor prezenta o lista care va cuprinde serviciile prestate in ultimii 3 ani, de natura serviciului ofertat si a caror valoare insumata va fi cel putin egala cu valoarea estimata a contractului;certificari de buna calitate emise de beneficiari;
Lista cu personalulde paza atestat de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru profesia de agent de paza;Declaratie care contine informatii privind dotarea minima cu echipamente, conform caietului de sarcini;Declaratie privind acceptarea/neacceptareaclauzelor contractuale, certificate de calitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
nr. persoane angajate
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Daca oferta este depusa in alta limba, va fi insotita de traducere autorizata in lb.romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2008 12:00
Locul: STR. NICOLAE IORGA NR.89A, CONSTANTA-SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL , SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/616.003, Fax: 0241/616.003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIEI VA FI DE CEL MULT 5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTIINTA DE CATRE CONTESTATOR DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE PE CARE IL CONSIDERA NELEGAL.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR.89A CONSTANTA , Localitatea: CONSTANTA , Cod postal: 900587 , Romania , Tel.0241.805046 , Fax: 0241/616.340, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241.805046, Fax: 0241/616.340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2008 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer