Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza si protectia statiilor de trafo din gestiunea Directiei Inalta Tensiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 47945/27.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Ion Cristinel Marciuc, Tel.0256405308, Email: achizitii@enel.ro, Fax: 0256405309
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Paza si protectia statiilor de trafo din gestiunea Directiei Inalta Tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: jud. Timis, Caras Severin, Arad, Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
paza si protectia statiilor de trafo si a sediilor administrative (inclusiv magazii) din gestiunea Centrelor de exploatare de 110kV din cele 4 judete: paza permanente, patrularea unor echipe mobile la intervale de 3 sau 6 ore, interventia la obiective cat este cazul, controale inopinante, pande.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
contractul se imparte pe 4 loturi, cate unul pentru fiecare judet.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 480, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare Lot 1=9000lei (4500lei IMM), Lot 2=3500lei (1750lei IMM), Lot 3=7100lei (3550lei IMM), Lot 4=9800lei (4900lei IMM). Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii; Plata se face conform clauzelor contractuale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea contractului de asociere fara a crea o noua personalitate
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in art. 180 si 181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de ORC sau Camera de Comert, documente care dovedesc incadrarea ca IMM, Licenta pentru serviciul de paza, Autorizatie port arma pt persoanele prestatoare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, lista grupului de operatori asociati (daca este cazul). Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu Lot1=1300000lei (650000lei IMM), Lot2=525000lei (262500lei IMM), Lot3=1000000lei (500000lei IMM), Lot4=1400000lei (700000lei IMM). Situatia financiara, bilantul contabi
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani, Obligatii contractuale in curs de desfasurare, Experienta similara: un contract, incheiat si indeplinit in ultimii 3 ani, in valoare de Lot1=130000lei, Lot2=52500lei, Lot3=100000lei, Lot4=140000lei, sau cel mult 3 contracte in valoare de Lot1=225000lei, Lot2=87000lei, Lot3=175000lei, Lot4=240000lei. Recomandari pentru experienta similare. Declaratii de calitate, personalul angajat, dotarile ofertantilor, lista subcontractantilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.05.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2008 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2008 10:00
Locul: Enel Distributie Banat Timisoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, alte personae imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va pune la dispozitia operatorilor economici interesati pe suport electronic dupa primirea cererilor de solicitare a acesteia din partea ofertantilor interesati. Durata de prestare a contractului este de 1 an de la semnarea contractului (vezi pct. II.3)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300015, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor legale in vigoare la data deschiderii ofertelor
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Tel.0256/405045, Fax: 0256/405309
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2008 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer