Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Prestarea serviciilor de cadastru


Anunt de participare numarul 96599/24.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Ripanu, Tel.021.336.34.40/215, Email: achizitii.publice@loto.ro, Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciilor de cadastru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la toate imobilele ce apartin C.N.Loteria Romana SA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de intocmire a documentatiei cadastrale, a serviciilor de intabulare, a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul C.N.Loteria Romana, precum si a altor lucrari conexe privind patrimoniul C.N.Loteriei Romane
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de intocmire a documentatiei cadastrale, a serviciilor de intabulare, a serviciilor de evaluare a imobilelor din patrimoniul C.N.Loteria Romana, precum si a altor lucrari conexe privind patrimoniul C.N.Loteriei Romane
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in suma de 360000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate in conformitate cu Formularele 4 si 5 din sectiunea IV Formulare-model;Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formularul nr.9 ;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original, sau copie legalizata , care sa cuprinda toate datele referitoare la firma, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor;Copie legalizata de pe statutul societatii, din care sa rezulte caare in obiectul de activitate prestarea serviciilor de genul celor pentru care se organizeaza prezenta procedura;Copie legalizata de pe Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial;Certificat de atestare fiscala, timbrat, emis de catre ANAF care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si a altor creante bugetare ;Certificat de atestare fiscala de plata a impozitelor si taxelor locale, pentru persoane juridice ;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2008(exercitiul financiar contabil sa fie pozitiv), vizat si inregistrat la organele competente, balanta de verificare la 30 noiembrie 2009, insotita de o scrisoare de bonitatesi dupa caz, rapoarte anuale ale administratorilor;declaratie privind cifra de afaceri globala , care vizeaza activitatea dinultimii trei ani (cifra medie pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 5.000.000 lei); Ofertantul sa aibe incheiate exercitiile financiar contabile aferente anilor 2006, 2007 si 2008 pe profit
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale-Form.3 ;O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, pentru indeplinirea contractului de servicii (autorizatii ANCPI cu termen de valabilitate la deschiderii ofertelor, autorizatii ANEVAR pentru personalul de specialitate si CV-urile); Inform. referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; Echipamentele minime, de specialitate, pe care trebuie sa le detina ofertantii conform Caiet de sarcini(statie totala, receptoare GNSS, Distomat laser, software, autivehicule, pc-uri, laptop, imprimante, multifunctionale).Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispunepentru asigurarea controlului calitatii -ofertantii sa detina urmatorul personal minim angajat:
Ing.Topometristi autorizati A.N.C.P.I clasa D minim 1.Ing.Topometristi autorizati A.N.C.P.I clasa A minim 4OperatoriCADsi prelucrare date minim 6. Juristi minim 8.Evaluatori imobiliari autorizati A.N.E.V.A.R minim 10.Se vor depunedocumentelein original pentrupersonalului minim solicitat, facandu-se dovada inregistrarii acestuia la ofiicile teritoriale de munca aferente ofertantului.
Certificate sau alte documente emise de organisme independente, prin care operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii serviciilor(SR EN ISO 9000 :2008, SR EN ISO 14001 :2004 ;OHSAS 18001/2007 ;ISO 27001-SA8000). Informatii privind masurile de protectie a muncii.Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora -Se poate utiliza Formularul 10 din Sectiunea IV
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
59/17.03.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.05.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.05.2010 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.05.2010 10:00
Locul: sediul C.N.Loteria Romana S.A. din Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195183, Email: office@cabuc.ro, Fax: 021/3195183
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa cu respectarea prevederilor art.255-256^2 si urmatoarele din OUG nr.34/2006 in termen de 10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/3363440, Email: achizitii.publice@loto.ro, Fax: 021/363146, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2010 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer