Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRESTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI PROTECTIE A STATIILOR DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DIRECTIEI DE INALTA TENSIUNE


Anunt de participare (utilitati) numarul 42157/30.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: ANISOARA MEMENDUF, Tel.0241.80.53.07, In atentia: SERVICIUL ACHIZITII, Email: achizitii_dobrogea@enel.ro, Fax: 0241.80.53.11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PRESTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI PROTECTIE A STATIILOR DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DIRECTIEI DE INALTA TENSIUNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Statiile de transformare din gestiunea Directiei de Inalta Tensiune, respectiv a Centrelor de exploatare 110 kV
LOT 1: JUDETUL CONSTANTA
LOT 2: JUDETUL CALARASI
LOT 3: JUDETUL IALOMITA
LOT 4: JUDETUL TULCEA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI PROTECTIE A STATIILOR DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DIRECTIEI DE INALTA TENSIUNE PENTRU: LOT 1: JUDETUL CONSTANTA, LOT 2: JUDETUL CALARASI, LOT 3: JUDETUL IALOMITA, LOT 4: JUDETUL TULCEA
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona servicii suplimentare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Documentatia de atribuire se achizitioneaza de catre operatorii economici pentru toate loturile. Participarea la procedura se poate face pentru unul sau mai multe loturi.Fiecare lot in parte va face obiectul unui contract de prestari servicii.
Participarea la procedura se poate face pentru unul sau mai multe loturi.Autoritatea contractanta va incheia contracte cu un singur ofertant pentru fiecare lot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PRESTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI PROTECTIE A STATIILOR DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DIRECTIEI DE INALTA TENSIUNE PENTRU:
LOT 1: JUDETUL CONSTANTA,
LOT 2: JUDETUL CALARASI,
LOT 3: JUDETUL IALOMITA,
LOT 4: JUDETUL TULCEA
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 258, 000 si 5, 032, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.de partic.: Lot1:15950RON(7975RON-IMM);Lot2:4300RON(2150RON-IMM);Lot3:2400 RON(1200RON-IMM);Lot4:5500RON(2750RON-IMM)Gar.buna exec.10%(5%-IMM)din val.fara TVAa contractului.DECLARATIE IMM
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei, certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si locale la data de 31.01.2008, certificat constatator emis de Of. Reg. Comertului de pe langa Tribunal - pt. persoane juridice romane, documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica in conf. cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit - pt. persoane juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie cifra de afaceri globala (pe ultimii 3 ani), Informatii privind situatia financiara; in cazul in care formularul nu este vizat de DGFP acesta va fi insotit de bilantul contabil la data de 31.12.2006, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru obiectul de activitate paza aobiectivelor, bunurilor si valorilor.Avizul Inspectoratului de Politie Judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva.Lista care va cuprinde serviciile prestate in ultimii 3 ani pentru fiecare lot in parte, de natura serviciului ofertat si a caror valoare insumata=valoarea estimata a fiecarui contract, Certificari de buna calitate emise de beneficiari, care sa dovedeasca valoarea contractului pentru care s-a facut certificarea.Declaratie care contine informatii privind pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Lista cu personalulde paza atestat de Inspectoratul General al Politiei Romane pentru profesia de agent de paza, pentru posturile de paza din judetele ofertate.Declaratie care contine informatii privind dotarea minima cu echipamente, conform caietului de sarcini.Dovada capacitatii de prestare a serviciului de paza si protectie pentru posturile de paza din judetele ofertate (personal, dotare).Certif. de calitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Se achita prin numerar la sediul autoritatii contractante sau OP in contul RO62CITI0000000700086003 deschis la Citibank, Romania S.A.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Dc.oferta e prezentata in alta limba, va fi insotita de traducere autorizata in lb.romana.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2008 10:00
Locul: STR. NICOLAE IORGA NR.89A, CONSTANTA-SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE VA OBTINE IN URMA TRANSMITERII UNEI SCRISORI DE INTENTIE LA FAX 0241/805.311. AUTORITATEA CONTRACTANTA VA PUNE LA DISP.DOC.OPERATORILOR ECONOMICI IN MAXIM 4 ZILE DE LA DATA PRIMIRII SCRISORII DE INTENTIE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241.616.003, Fax: 0241.616.003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIEI VA FI DE CEL MULT 10 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTIINTA DE CATRE CONTESTATOR DESPRE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE PE CARE IL CONSIDERA NELEGAL.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA-SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241.805046, Fax: 0241.616340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2008 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer