Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI ULITE, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI"


Anunt de participare numarul 92749/30.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Balacita (Primaria Balacita)
Adresa postala: Comuna Balacita, judetul Mehedinti, Localitatea: Balacita, Cod postal: 227040, Romania, Punct(e) de contact: Comuna Balacita, Tel.0252356444, In atentia: Vladuti Constantin, Email: clbalacita@sejmh.ro, Fax: 0252356444, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Comunei Balacita
Adresa postala: Comuna Balacita, judetul Mehedinti, Localitatea: Balacita, Cod postal: 227040, Romania, Punct(e) de contact: Vladuti Constantin, Tel.0252356444
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI ULITE, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Balacita, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare: Proiect tehnic, Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, Detalii de executie, Antemasuratori, Liste de cantitati, Caiete de sarcini pe specialitati, Documentatie pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, in conformitate cu Studiile de Fezabilitate incluse in documentatia de atribuire;
Verificarea proiectului tehnic de catre un verificator tehnic atestat apartinand unui alt operator economic, diferit de cel care a intocmit proiectul;
Asistenta tehnica pe durata executiei asigurata de proiectant.
Modernizare drumuri comunale si ulite, in satele Balacita si Dobra, in lungime de 9.672 m;
Extindere alimentare cu apa in sistem centralizat, sat Dobra, lungime de 6.675 m;
Canalizare cu statie de epurare in sistem centralizat, sat Dobra, lungime retea de canalizare - 4.772 m, statie de epurare monobloc capacitate 150 mc/zi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listelor de cantitati de lucrari din Studiile de Fezabilitate
Valoarea estimata fara TVA: 8, 706, 736RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare70000 leiGarantie de buna executie 5% din pretul fara TVA al contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADRBuget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Cerinta minima: Formular nr. 12 A - Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Cerinta minima: Formular nr. 12 B - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta minima: Formular nr. 12 C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Cerinte minime: Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplatacatre bugetul de stat, Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplata catre bugetul local
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime: - Formular IG_CA - Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008).
- Bilant contabil la data 31.12.2007 vizat/inregistrat de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie
- Bilant contabil la data 31.12.2008 vizat/inregistrat de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie
- Scrisori de bonitate din partea bancilor (eliberate cu cel mult 30 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei), in original sau copie legalizata
- Documente prin care operatorul economic demonstreaza ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 3 luni
Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 17.400.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele minime de calificare pentru demonstrarea capacitatii profesionale vor fi indeplinite pe activitati: proiectare lucrari si executie lucrari.
Proiectare
Cerinte minime:
- Formular nr. 12 E - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
- Formular nr. 12 E 1* -Fia de experienta similara
- Formular R_C Recomandare/Certificare din partea beneficiarului, in original sau copie legalizata
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 3 ani pentru prestari servicii de proiectare drumuri - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 83.000 lei rezultata dintr-uncontractfinalizat.
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 3 ani pentru prestari servicii de proiectare alimentari cu apa - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 12.000 lei rezultata dintr-uncontractfinalizat.
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 3 ani pentru prestari servicii de proiectare canalizare si statie de epurare - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 15.000 lei rezultata dintr-uncontractfinalizat.
Executie
Cerinte minime:
- Formular nr. 12 F - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
- Formular nr. 12 F 1* -Fisa de experienta similara
- Formular R_C Recomandare/Certificare din partea beneficiarului, in original sau copie legalizata
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 5 ani - pentru lucrari de drumuri - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 1.800.000 lei.
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 5 ani - pentru lucrari alimentare cu apa - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 210.000 lei.
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 5 ani - pentru lucrari de canalizare si statie de epurare - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 510.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
4.
Planul propriu de protectie a muncii si PSI
15%
Descriere:
5.
Planul propriu de protectie a mediului
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4964/15.12.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.01.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2010 12:00
Locul: Primaria Comunei Balacita, judetul Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati (daca este cazul), observatorii desemnati C.R.P.D.R.P., observatori desemnati U.C.V.A.P., reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
Documentatia este publicata pe SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVASECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA, judetul DOLJ, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta, in conditiile prevazute de OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA BALACITA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, LOCALITATEA BALACITA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI, Localitatea: BALACITA, Cod postal: 227040, Romania, Tel.0252 356444, Fax: 0252 356444
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer