Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie bloc de locuinte sociale in Municipiul Campia Turzii


Anunt de participare numarul 31491/10.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Campia Turzii
Adresa postala: Laminoristilor, 2-4, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Vasinca, Tel.0264-368001, Email: campiaturzii@astralnet.ro, Fax: 0264-365467, Adresa internet (URL): http: //www.campiaturzii.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie bloc de locuinte sociale in Municipiul Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: str. Ialomitei nr. 11, Campia Turzii, jud. Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in proiectarea si executia unui bloc cu 40 de apartamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 - Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Imobilul va fi o cladire P+3E, cu destinatie apartamente de locuit cu una si doua camere, baie si bucutarie. Se vor amenaja 10 apartamente pe nivel total 40 apartamente din care8 x 4 apartamente cu o camera total 32 apartamente si 2 x 4 apartamente cu doua camere total 8 apartamente.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatia deschisa este de 49000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat - Fondul National de DezvoltareBugetul localAlte surse constituite conform legii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau Subantrepriza
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind eligibilitateab)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006
c)Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia operatorul economic are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
d)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia operatorul economic are sediul social, privind plata obligatiilorla bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 ani
Cerinta minima: valoarea cifrei medii de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 14 700 000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratie privind lista principalelor executii de lucrari in ultimii 5 ani
b)Certificat ISO 9001/2000 si Planul calitatii pe lucrare
c)Existenta unor lucrari similare de min.: 4 900 000 lei , din care: -valoarea contractului de proiectaretrebuie sa fie de min. 125 000 lei-valoarea contractului de executie trebuie sa fie de min. 4 775 000 lei
d)Cel putin doua recomandari din parteabeneficiarilorpentru contractele aduse ca experienta similara, vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii
e)Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
f)Declaratie privind efectivul mediu anual ala personalului angajat si al cadrelor de conducere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termen de excutie
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 14:00
Locul: Primaria Municipiului Campia Turzii, Str. Laminoristilor, Nr.2-4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care se vor legitima cu buletin sau carte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Integrare Europeana, Achizitii Publice, Patrimoniu si Relatii Externe
Adresa postala: Str. Laminoristilor, Nr.117, Localitatea: Campia Turzii, Cod postal: 405100, Romania, Tel.0264/366399, Fax: 0264/366399
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2007 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer