Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie bransamente gaze naturale pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 141975/13.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: ALIN URCAN, Tel. +40 365403675, Email: alin.urcan@eon-romania.ro, Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie cu capital majoritar privat
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie bransamente gaze naturale pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, 17 Centre de Retea
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 792, 200 si 15, 977, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente incheiate pe o perioada de 12 luni. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul.Contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei intre membrii semnatari ai acordului cadru.Frecventa ctr subsecv 1 ctr/an.Primul ctr subsecv pe fiecare lot se va atribui ofertantului cu cea mai buna oferta in urma negocierii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie bransamente pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA. Contractul presupune proiectarea si executia bransamentului de catre acelasi executant, nu sunt aplicabile prevederile cu privire la diverse si neprevazute, deoarece executia se va face in baza proiectului tehnic, aprobat si acceptat in prealabil de catre autoritatea contractanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31311000-9 - Alimentare de la retea (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform informatiilor trecute la fiecare lot
Valoarea estimata fara TVA: intre 792, 200 si 15, 977, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea aferenta fiecarui lot este mentionata la fiecare lot in parte.Pt garant depusa in euro se va calcula echivalenta leu/euro conf cursului BNR cu 5 zile inainte term limita de depun a candid. Per.de valab.a gar.de particip.: 120 zile de la data limita stabilita pt depunereacandidaturilor.Candidat.neinsotite de dovada constituirii gar.pt.particip., in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse incadrul sedintei de deschidere a candidaturilor.Cont RO11BRDE270SV27540412700 pt lei siRO03BRDE270SV27666672700, Cod swift BRDEROBU pt euro?deschis la BRD Tg-Mures.Garantia de participare se constituie conform prevederilor art.86 din HGR 925/2006.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip.Incadrarea in art. 278indice 1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale.Toate val.sunt fara TVA.Garant de part se va depune separat pe fiecare lot. Garantia de buna executie in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv TVA. Modul deconstituire: conform prevederilor art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalit de finant: surse proprii. Modalitati de plata: Termenul de plata agreat este de 45 zile prin OP.Plata se va efectua in lei prin OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)Cerinta minima : Declaratie pe proprie raspundere conform Formular atasat2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta Cerinta minima : completare formular atasat. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu
a primit certificat constatator negativ conform art 181 lit c¹ din OUG 34/2006.3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va completa Formularul atasat4.Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta - Cerinta obligatorie: In conformitate cu Ordinul 314/oct.
2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta .Completare formular atasat5. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69 ¹ din OUG 34/2006.- Completare formular atasatPersoanele de decizie pentru aceasta procedura din cadru E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA Tirgu Mures sunt: Virgil Metea - Director GeneralPetre Radu - Director General AdjunctLivioara Sujdea-Director General AdjunctPersoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Bogdan Cirstea; Codruta Schwartz;Maria Fisca; Bogdan Pavel;Dr. Calin Cristian; Sorin Sovre; Detesan Emil;Suteu Alexandru;Istvan Nagylaki;Attila Murvai; Tandea Marius; Radu Ioan Tiberiu; Ogrean Ana; Beatrice Ogrean; Angela Vasile; Oana Morait; Alin Urcan -Pentru Persoane Juridice Romane: - 1. Certificat constatator(cuprinzand info actuale/reale la data depunerii ofertei), in original/copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din
care sa rezulte: -Ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate
de plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta
actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice autorizate: documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pentru Persoanele Fizice/Juridice Straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe
perioada anului calendaristic in curs.Se solicita copii ale autorizatilor valabile, emise de ANRE in domeniul distributiei de gaze natural de tip de tip EDS, EDI, PDS si PDI. acestea se vor depune in cazul asocierii de catre fiecare asociat si de catre subcontractanti daca e cazul de subcontractare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra afaceri-Media globala pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012). Se vor furniza informatii
referitoare la media cifrei de afaceri globala/ ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globala pe ultim 3 ani trebuie sa fie de
minim: L1=210.000, 00lei;L2=120.000lei;L3=125.000lei;L4=135.000lei;L5=50000lei;L6=201200lei;L7=275.000lei;L8=210600lei;L9=25000lei;L10=125000lei;L11=51500lei;L12=50000lei;L13=135000lei;L14=240750lei;L15=175000lei: L16=400000lei;L17=85000lei.
Pt calcul valoriiin euro, se va lua in considerare curs euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formular aferent
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Info priv asociatii: In cazul in care un grup de op ec se asociaza pt a depune
o candidatura/oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual
cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele priv
capacitatea ec. ?financiara si capacit tehn si/sau profesionala si standard de
asig calitatii. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asoc la care
participa mai multi op ec, va semna o declaratie prin care se obliga ca in
cazul in care oferta sa este declarata castig va legaliza asocierea
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele aferente
Informatii privind subcontractantii(daca e cazul). Se vor prezenta urmatoarele:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;b) partea/partile pe care candidatul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului/ contractele incheiate intre viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
se va completa formularul aferent
Se solicita o declaratie in care se vor nominaliza toate dotarile specifice,
utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, mijloacele fixe pe
care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea
contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va depune o o declaratie in care se vor nominaliza toate dotarile specifice,
utilajele, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, mijloacele fixe pe
care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea
contractului
Experienta similara: Se solicita o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Valoarea totala a lucrarilor prezentate ca experienta similara trebuie sa fie minim.: L1=175000lei;L2=150000lei;L3=62500lei;L4=67500lei;L5=25000lei;L6=251000lei;L7=137500lei;L8=175500lei;L9=12500lei;L10=62500lei;L11=42750lei;L12=25000lei;L13=67500lei;L14=200625lei;L15=87500lei;L16=500000lei;L17=42500lei.Pt calcul valorii contractelor in
euro, se va lua in considerare curs euro mediu anual practicat de BNR
pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune completat formularele aferente, copii ale
documentelor relevante, respectiv contracte/parti din contracte,
procese verbale de receptie.
Se solicita o declaratie privind capacitatea profesionala respectiv, informatii
referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre operatorul
economic.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune in candidatura anexa la declaratie privind capacitatea profesionala copiile legitimatiilor/certificatelor/ atestatelor valabile pentru: - instalatorii autorizati;
- sudori autorizati PE/OL;
- personal izolator care va executa izolatii in santier;
- soferul macaragiu/auto;
- personal atestat ADR
Standarde de asigurare a calitatii cfm art 191 din OUG 34/2006: Ofertantul
va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca
acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent
sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii
Modalitatea de indeplinire
Se va depune Certificat ISO 9001 valabil sau echivalent sau
orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al
calitatii
Standarde de asigurare a calitatii cfm art 194 din OUG 34/2006: Ofertantul
va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca
acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2008 sau echivalent
sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespnzator al protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
se va depune copie certificat ISO 14001 sau echivalent sau orice
alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespnzator al protectiei
mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2013 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarulcandidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractantaare dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura denegociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile.Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.Cantitatile minime si maxime sunt aproximative deoarece contractul presupune proiectarea si executia lucarii, cantitatile fiind identificate doar in urma proiectului tehnic. Aproximarea acestor cantitati minime si maxime s-a facut in baza istoricului acestor lucrari din anii precedenti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. art 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: Piata Trandafirilor nr 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Tel. +40 365403769, Email: angela.vasile@eon-romania.ro, Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2013 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer