Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale in localitatea Basesti, infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Basesti, infiintare retea de canalizare in localitatea Basesti, modernizare camin


Anunt de participare numarul 111782/23.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Basesti (Primaria Basesti)
Adresa postala:  Str. Principala nr. 133, Localitatea:  Basesti, Cod postal:  437030, Romania, Punct(e) de contact:  Cristian Tamasan, Tel. 0262268501, 0262268509, Email:  primaria_basesti@yahoo.com, Fax:  0262268501, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale in localitatea Basesti, infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Basesti, infiintare retea de canalizare in localitatea Basesti, modernizare camin cultural in localitatea Basesti, infiintare servicii sociale pentru copii de tip after school in localitatea Basesti?, inclusiv instalatiile si bransamentele electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Basesti, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT, si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru fiecare actiune) si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale in localitatea Basesti, infiintare retea de alimentare cu apa in localitatea Basesti, infiintare retea de canalizare in localitatea Basesti, modernizare camin cultural in localitatea Basesti, infiintare servicii sociale pentru copii de tip after school in localitatea Basesti?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 8, 784, 127RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 175.000 lei. Garantia de buna executie egala cu 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri comunitare: ?programul FEADR?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181din OUG 34/2006
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69indice 1 din OUG 34/2006
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale
Certificat de inregistrare/constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Atestat ANRE pentru proiectare si executie de lucrari de instalatii electrice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2007, 31.12.2008 si 30.12.2009);
- identificare financiara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profitul net pe ultimul an (30.12.2009) sa fie pozitiv;Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) sa fie de 17.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii generale; lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti; formular de experienta similara; centralizator cu experienta similara; copii contracte nominalizate, procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procesul verbal de predare-primire al proiectului tehnic si recomandari; declaratie privind dotarea tehnica; declaratie privind informatii de personal; centralizator privind informatii de personal; Declaratii privind personalul pentru contract(pentru prestare servicii de proiectare si pentru executie lucrari); ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 5 ani a maxim zece contracte similare cu o valoare totala egala cu valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit. Prin contracte similare se intelege atat cele care au ca obiect elaborarea de proiect tehnic, cat si cele care au ca obiect executia de lucrari si care cuprind intreaga gama de servicii/lucrari ce formeaza obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
- dovada detinerii si disponibilizarii (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de betoane autorizata conform prevederilorlegale si a unui laborator minim de gradul III autorizat pentru incercari de betoane;
- dovada detinerii si disponibilizarii (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de mixtura asfaltica autorizata conform prevederilorlegale si a unui laborator minim de gradul III autorizat pentru incercari de mixturi asfaltice;
- personal de specialitate atestat pentru fiecare actiune a proiectului integrat in parte, inclusiv electrician autorizat ANRE pentru executia de instalatii electrice;
- nominalizarea coordonatorului de proiectare, responsabilului cu calitatea si a expertilor - autorizarile acestora trebuie sa acopere intreaga gama de specialitati necesare (Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate);
Restul cerintelor se regasesc la cap. VI.3 ALTE INFORMATII
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara
2.
tehnic
49%
Descriere: costuri mentenanta si de res tehn si financiare
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1545/25.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.12.2010 11:00
Locul: Primaria Basesti, sat Basesti, jud. Maramures, Strada Principala, nr. 133, judetul Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate doi reprezentanti imputerniciti din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
La capitolul II.1.6) se adauga: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri;45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri;45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale;45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa;71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie;71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport;71356200-0 Servicii de asistenta tehnica;La capitolul III.2.3) Capacitatea tehnica se solicita si: - cel putin urmatorii experti pentru serviciile de proiectare: 1(un)arhitect cu drept de semnatura, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 1(un)inginer constructii civile, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 1(un)inginer instalatii electrice, autorizat de ANRE pentru proiectare instalatii electrice; 2(doi) ingineri instalatii pentru constructii/hidrotehnice, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 1(un)inginer CFDP.- nominalizarea managerului de proiect, sefilor de santier, responsabilului tehnic cu executia - atestat in domeniul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate, controlorului cu calitatea si a inspectorului SSM (Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate);
- CV-uri, copii legalizate ale diplomelor de studii, copii legalizate dupa atestate, autorizatii, certificate necesare, copii ale contractelor de munca vizate de ITM/de prestari servicii, copie carti de munca la zi si declaratii de disponibilitate ale personalului nominalizat.La III.2.1, III.2.2 si III.2.3 se solicita ca in caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  cnsc@cnsc.ro, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Maramures ? Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Mihai Viteazu, nr. 2A, cod postal 430264, Localitatea: Baia Mare, jud. Maramures, Romania, Telefon: 0262-218.237, Fax: :0262-218.209, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430264, Romania, Tel. 0262218237, Email:  primaria_basesti@yahoo.com, Fax:  0262218209
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de achizitii publice din cadrul Primariei Basesti
Adresa postala:  nr. 133, judetul Maramures, Localitatea: Basesti, Cod postal: 437030, Romania , Punct(e) de contact: Ioan Calauz, Tel. 0262.268.509, fax 0262.268.501, Localitatea:  Basesti, Cod postal:  437030, Romania, Tel. 0262268509, Email:  primaria_basesti@yahoo.com, Fax:  0262268501, Adresa internet (URL):  primaria_basesti@yahoo.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2010 17:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer