Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 ? km 84+020, Contractele 5R15 si 5R16


Anunt de participare numarul 121368/13.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Adresa postala:  CALARASI, STR. EROILOR, NR. 1-3, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910071, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA RODICA NEAGU, Tel. 0242-313834, Email:  spitaluljud_CL@clicknet.ro, Fax:  0242-313834, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE MEDICAMENTE HIV SIDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, STR.EROILOR, NR.1-3
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 220, 061.87 si 377, 248.92RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MEDICAMENTE HIV SIDA CONFORM CAIET DE SARCINI ATASAT IN SEAP
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATILE SUNT PRECIZATE IN CAIETUL DE SARCINI ATASAT IN SEAP
Valoarea estimata fara TVA: intre 220, 061.87 si 377, 248.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE =2% DIN VALOAREA MAXIMA ESTIMATA A LOTULUI. GARANTIILE PT.FIECARE LOT SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI ATASAT IN SEAP.VALOARE TOTALA G.P. = 7380 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE - FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE.PLATA LA 90 DE ZILE DE LA DATA PRIMIRII FACTURII DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.. Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea-original2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- original
3.Certificat eliberat D.G.F.P ? valabil la data deschiderii ofertelor-original sau copieconform cu originalul.
4.Certificat privind impozite si taxe eliberat de Directia Impozite si Taxe a Primariei?valabil la data deschiderii ofertelor procedurii-original sau copie conform cu originalul
5. Certificat constatator emis de O.N.R.C.- valabil la data deschiderii ofertelor, original/copie conform cu originalul6.Certificat de inregistrare eliberat de O.N.R.C.-copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
7.Fisa Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Autorizatie sanitara de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii , valabila la datadeschiderii ofertelor , copie conform cu originalul
9. .Autorizatie de livrare de la producator eliberata pentru procedura organizata de Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi din data de 31.05.2011 , original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2011 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2011 10:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, STR.EROILOR, NR.1-3, SALA SEDINTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
FIECARE OFERTANT POATE PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR PRINTR-UN IMPUTERNICIT
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ART.256/ OUG NR.34/2006 CU COMPLETARI SI MODIFICARI ULTERIOARE, 5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DESPRE UN ACT CONSIDERAT NELEAGL.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, COMP.JURIDIC
Adresa postala:  STR.EROILOR, NR.1-3, Localitatea:  CALARASI, Cod postal:  910071, Romania, Tel. 0242/314471, Fax:  0242/312668
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2011 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer