Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere statii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aductiune si construire gospodarii de apa ? Aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe


Anunt de participare (utilitati) numarul 135678/18.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Adresa postala: Sf.Gheorghe, str.Banki Donat, nr.27, judet Covasna, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520031, Romania, Punct(e) de contact: Miko Aba-Sandor, Tel. +40 267351390, Email: aba.miko@apacov.ro, Fax: +40 267351739, Adresa internet (URL): www.apacov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Servicii publice generale - Operator regional de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si extindere statii de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aductiune si construire gospodarii de apa ? Aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Covasna ?Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia lucrarilor pentru reabilitarea si extinderea statiilor de tratare a apei, reabilitarea fronturilor de captare, a conductelor de aductiune si construirea gospodariilor de apa ? Aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe.
Intocmire documentatii pentru obtinere avize si Autorizatii de demolare/construire, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, remedierea defectiunilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Investitiile propuse au menirea sa remedieze situatia prezenta pentru 3 dintre sistemele de alimentare cu apa din judetul Covasna. Eforturile vor fi focalizate pe urmatoarele componente:
Sistemul de alimentare cu apa ? Sfantu Gheorghe:
? captare: - reabilitarea a 10 puturi si reforarea a altor 5 puturi pe frontul de captare existent
? statia de tratare a apei: - constructia unui rezervor de 1000 mc
? aductiune: - reabilitarea a 9.253 m de conducta
Sistemul de alimentare cu apa ? Targu Secuiesc:
? captare: - reabilitarea a 20 puturi pe frontul de captare existent si reabilitarea conductelor de legatura dintre puturi pe o lungime totala de 4.800m
? statie de tratare a apei: - introducerea tehnologiei de predeferizare
? aductiune: - reabilitarea a 4.966 m de conducta
? 2 noi gospodarii de apa: - rezervor de inmagazinare, statie de clorare, grup de pompare
Sistemul de alimentare cu apa ? Covasna:
? reabilitarea captarii Basca Mare
? reabilitarea conductei de aductiune captare Basca Mare ? statia de tratare a apei, in lungime de 16.582 m
? reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei
Lucrari electrice si de automatizare, control SCADA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 57, 949, 484 si 62, 585, 442RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conformitate cu art. 252 lit. K a O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
34 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 1.150.000 Lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. in situatii exceptionale, Autoritatea Contractanta poate solicita Ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate a garantiei in vederea finalizarii procedurii de atribuire.Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art.431 si art.2781 din OUG 34/2006, respectiv art.85 si art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin: a) virament bancar in contul RO44RNCB0124038021880001 deschis la Banca Comerciala Romana ? Sucursala Judetului Covasna (se prezinta O.P.-ul confirmat de banca emitenta ? copie)sau: b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus, iar daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat, conform prevederilor art.86 alin(3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Se va utiliza Formularul nr. 2 ? Scrisoare de garantie pentru participarea cu oferta.in cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, facand dovada in acest sens (la deschiderea ofertelor) prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, valoarea pentru garantia de participare va fi in procent de 50% din cuantumul precizat. in situatia unei asocieri, garantia de participare se va constitui in cuantum corespunzator Legii nr. 346/2004 art. 16, alin (2) numai in cazul in care toti membrii asocierii indeplinesc conditiile de aplicare a prevederilor acesteia, indiferent in numele caruia din membrii asocierii se constituie garantia de participare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea acceptata a Contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art.89(2), art. 90(1) si art. 86(2-4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, si devine anexa la contract.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: egala cu perioada de valabilitate a contractului.Ofertantul castigator va completa Formularul nr.33 ? Garantie de buna executie.Instrumentul de garantare va fi emis in termen de 14 zile de la semnarea Acordului ContractualGarantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele Autoritatii Contractante si parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat in cadrul POS Mediu 2007-2013 Axa 1 : ? Fondul de Coeziune - 77, 50%? Bugetul de stat - 11, 85%? Bugete locale ? 1, 82%? Beneficiarul final ? 8, 83%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului participant in nume propriu / liderului asocierii. in cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire notariala (Formularul nr. 3).
b) in cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.
c) Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, data completarii si va fi mentionat in clar numele intreg al semnatarului.
d) Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
e) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori, cu semnatura si stampila operatorului economic / liderului asocierii/ tertului, dupa caz. In afara actelor emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? .
f) Toate documentele vor indeplini cerintele solicitate si vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.g) Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
h ) Pentru documente ce se elibereaza o data pe an, in tara de origine si depasesc cele 30 de zile, Autoritatea Contractanta va accepta declaratii pe proprie raspundere din partea ofertantului caresa insoteasca aceste documente si care sa confirme ca datele continute in aceste documente nu s-au modificat de la data emiterii lor. Documentele in cauza se vor depune in forma ceruta la o data ulterioara.i) in situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro pentru conversia in LEI se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv , conform tabelului urmator: ANUL CURS RON / EURO2006 3, 5258
2007 3, 3353
2008 3, 6826
2009 4, 2399
2010 4, 2122
2011 4, 2391
j)Pentru documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int) pentru anul in care documentul respectiv a fostemis / semnat.k)Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.
l)Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri / consortiu.
m) Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze urmatoarele documente: Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006Formularul nr. 6 - Certificat de participare cu oferta independentaFormularul nr. 7 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG nr. 34/2006.; Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Fejer Alexandru ? director general; Matyas Ferenc;Fekete-Kaszoni Lorand;Serban Dumitru;Balo Atilla;Orban Eniko;Tubak Istvan
Formularul nr. 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Documentele urmatoare vor fi prezentate ca formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
- Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat de stat);
- Certificat pentru plata CAS (dupa caz, pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS);
- Certificat pentru plata taxelor si impozitelor locale.
Aceste documente trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Cerintele sunt considerate indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele mai sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie pe propria raspundere sub semnatura privata, data de ofertant sau liderul asocierii. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile locale.In conformitate cu art. 11, alin. (4) si (5) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, conform Formular nr. 9 , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea.
in cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte urmatoarele documente: a) In cazul persoanelor juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi solicitat in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc.
Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data depunerii (emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor) si sa contina informatii referitoare la:
? denumirea completa a operatorului economic
? durata de functionare
? sediul social
? structura actionariatului
? persoane imputernicite / administratori
? domenii de activitate
? sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati
? domeniul principal de activitate
? ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau de executare a contractului
- Cazier judiciar (pentru operatorul economic sau liderul asocierii si asociati, dupa caz) ? depus in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? .
b) In cazul persoanelor juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor trebui sa ateste minimum urmatoarele:
? denumirea completa a operatorului economic
? durata de functionare
? sediul social
? structura actionariatului
? persoane imputernicite/administratori
? domenii de activitate
? sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, ? domeniul principal de activitate
? domenii de activitate secundare
? ca nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertei si/sau de executare a contractului.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere (prezentata in original) prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una din urmatoarele doua optiuni:
? in termen de 30 zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania;
inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale romanesti in vigoare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiaraCifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 90.000.000Lei
Capacitatea de a realiza cash-flow de minim 10.000.000 lei de executie a lucrarilor de constructii pentru o perioada de 6 luni, independent de angajamentele pentru alte contracte.
Asigurarea riscului profesional al proiectantului aferent serviciilor de proiectare pentru o perioada de minim 10 ani
-se solicita ofertantului declarat castigator
Angajament de sustinere financiara(daca este cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta ca Antreprenor si ProiectantPentru demonstrarea capacitatii profesionale necesare implementarii cu succes a prezentului contract, ofertantul va trebui sa indeplineasca integral urmatoarele cerinte minime:
Maxim 3 contracte de lucrari de constructii executate in ultimii 5 ani si maxim 4 contracte de proiectare executate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 57 milioane lei si care sa cuprinda proiectarea si executia de lucrari pentru reabilitarea / constructia statiilor de tratare a apei, constructie conducte de alimentare cu apa la mare distanta (cum ar fi conducte de aductiune apa bruta sau conducte de aductiune apa potabila), constructie de rezervoare stocare apa si forare/reabilitare puturi de apade medie adancime.
Experienta ca Antreprenor si ProiectantPentru demonstrarea capacitatii profesionale necesare implementarii cu succes a prezentului contract, ofertantul va trebui sa indeplineasca integral urmatoarele cerinte minime:
Maxim 3 contracte de lucrari de constructii executate in ultimii 5 ani si maxim 4 contracte de proiectare executate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 57 milioane lei si care sa cuprinda proiectarea si executia de lucrari pentru reabilitarea / constructia statiilor de tratare a apei, constructie conducte de alimentare cu apa la mare distanta (cum ar fi conducte de aductiune apa bruta sau conducte de aductiune apa potabila), constructie de rezervoare stocare apa si forare/reabilitare puturi de apade medie adancime.
Personalul ofertantului implicat in contract
Expert principal 1:
Manager de Proiect
-Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic (inginer)
-Experienta in calitate de Manager de Proiectpentru 1(un) contract de natura si complexitatea prezentului proiect, finalizarea avand loc sub coordonarea sa in calitate de Manager de Proiect
Expert principal 2:
Coordonator proiectare-Studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor-Experienta in activitatile de proiectare in calitate de Coordonator de Proiect sau similar: 1(un) proiect sa fi fost de natura si complexitateaprezentului proiect-experienta de minim 3 ani fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 3:
Sef de santier
-Studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor-Experienta specifica de min. 3 ani in calitate de sef de santier pentru lucrariin domeniul statiilor de tratare a apei
Expert principal 4:
Inginer de proces tratare apa potabila
-Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic (inginer)
-Participarea in proiectarea tehnologica si dimensionarea de proces pentru o statie de tratare a apeicaptata din ape de suprafata si care a functionat in parametrii proiectati cel putin 1 an de la data Procesului Verbal la Terminarea Lucrarilor.
-Participarea in proiectarea tehnologiei de deferizare a apei brute cu continut ridicat de fier mai mare de 5mg/l si care a functionat in parametrii proiectati cel putin 1 an de la data Procesului Verbal la Terminarea Lucrarilor.
-Experienta sa fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 5:
Inginer de structuri civile-Studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor
-Experienta in calitate de Inginer de constructii civile de minim 3 (trei ) ani in proiectare si executie statii de tratare a apei si rezervoare de apa-Experienta de minim 3 ani fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 6:
Inginer instalatii in constructii
-Studii superioare de lunga durata in domeniul instalatiilor sau constructiilor
-Experienta in calitate de Inginer instalatii in constructii de minim 3(trei ) ani in contracte de lucrari (de executie) executate in domeniul statiilor de tratare a apei.
-Experienta in proiectare hidraulica pentru statii de tratare apa-Experienta in proiectare hidraulica pentru conducte de aductiune
-Experienta de minim 3 ani fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 7:
Inginer mecanic-Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic (inginer)
-Experienta de minim 3(trei ) ani in proiectare, executie si punere in functiune componente mecanice pentru statii de tratare a apei
-Experienta de minim 3 ani fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 8:
Inginer electric si de automatizare
-Studii superioare de lunga durata in domeniul electric sau automatizari
-Experienta de minim 3(trei ) ani in proiectare, executie si punere in functiune componente electrice si de automatizare pentru statii de tratare a apei
-Experienta de minim 3 ani fie in cadrul unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD, fie in coordonarea unui birou de proiectare utilizator de software de tip CAD.
Expert principal 9
Responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE)
- Studii superioare in domeniul tehnic- Autorizat in urmatoarele domenii:
?A) lucrari tehnico-edilitare de alimentari cu apa?B) constructii civile
?C) instalatii electrice
?D) cai ferate, drumuri si poduri
Expert principal 10:
Responsabil pentru protectia muncii-Studii superioare in domeniul tehnic
-Experienta in calitate de responsabil pentru protectia muncii de minim 3 (trei) ani in contracte de lucrari
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu:
-macarale cu raza de actiune corespunzatoare ? 4 buc;
-excavatoare ? 4 buc;
-automacarale min. 16tf ? 3buc;
-incarcatoare frontale min. 2 mc ? 4buc;
-5 tone < camioane < 20 tone ? 7 buc;
-camioane < 5 tone ? 4 buc
-buldo-excavator pentru spatii inguste ? 2 buc
-pompe de turnare beton montate pe sasiu ? 5buc;
-camioane de transport pentru beton ? 4 buc;
-generatoare de curent ?5 buc;
-echipament sudura conducte ? 5 buc.
-foreze pentru executat puturi 2 buc.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul III, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare.
Angajament de sustinere tehnica
(daca este cazul)
Informatii privind subantreprenorii
(daca este cazul)
Informatii privind asocierea si asociatii
(daca este cazul)
Standard privind sistemul de management al calitatii
Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte: -certificat din seria ISO 9001 sau standarde echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii ofertei , corespunzator activitatilor din obiectul contractului;
Pentru proiectare si executie:
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea certificarii trebuie indeplinita de operatorii economici in cauza pentru partea /partile pe care le executa din obiectul contractului si pentru care se solicita aceasta cerinta.
Nu se admit operatori economici in curs de certificare.
Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind standardele de asigurare a calitatii
Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul
Standard privind sistemele de management de mediu
Operatorul economic ofertant trebuie sa prezinte: -certificat din seria ISO 14001 sau standarde echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii ofertei , corespunzator activitatilor din obiectul contractului;
Pentru proiectare si executie:
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea certificarii trebuie indeplinita de operatorii economici in cauza pentru partea /partile pe care le executa din obiectul contractului.Nu se admit operatori economici in curs de certificare.
Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind standardele de asigurare a calitatii
Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CV-CV&TS&SG-YB-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2012 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, comisia de evaluare, reprezentantii UCVAP, experti cooptati (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL COVASNA?Programul Operational Sectorial ? Mediu 2007-2013CCI: 2009 RO161 PR 021
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
-Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil CG si CS care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii ofertantului. Conditiile speciale si conditiile generale ale contractului de lucrari vor fi semnate de insusire si acceptare de catre fiecare ofertant.-Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta documentatie inclusiv clarificarile si alte documente emise de AC.-Anexele si formularele prevazute in cadrul documentatiei de atribuire trebuie completate in mod corespunzator.-La evaluarea capacitatii tehnico-profesionale a ofertantilor se pot lua in considerare si datele subcontractantilor insa doar pentru partea din contract pe care acestia o vor indeplini. Acest lucru are in vederedoar resursele materiale si umanepe careacestia le vor disponibiliza pentru indeplinirea partii lor din contract.-Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra capacitatea tehnico-profesionala si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a capacitatii sale tehnico-profesionale-Transmiterea unei oferte care nu contine toate informatiile si documentele cerute in termenul prevazut, va putea duce la descalificarea acesteia. Nu se va tine cont de nicio exprimare a unei rezerve in oferta sau presupunere cu privire la cerintele din documentatia de atribuire.-In cazul in care mai multi operatori economici prezinta oferte identice ca pret se solicta reofertarea in plic inchis.-Se recomanda operatorilor economici interesati sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscul si datele necesare pentru a pregati oferta
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 2562 din OUG nr. 34/2006, contestatiile se pot depune in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea de Implementare a Proiectului
Adresa postala: strada Banki Donat nr. 27, Localitatea: mun. Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520031, Romania, Tel. +40 267351390, Email: aba.miko@apacov.ro, Fax: +40 267351739, Adresa internet (URL): http: //www.apacov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2012 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer