Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitarea termica a blocurilor din sectorul 6"


Anunt de participare numarul 117677/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala:  Bd. Regiei nr. 6-8, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Punct(e) de contact:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Bucuresti, Tel. 0213180144, In atentia:  Andreea Florescu, Email:  achizitiips6@yahoo.com, Fax:  0213180143, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitarea termica a blocurilor din sectorul 6"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 453, 650, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Reabilitarea termica a blocurilor din sectorul 6"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Reabilitarea termica a blocurilor din sectorul 6"
Numarul total de blocuri ce urmeaza a fi reabilitate pe durata acordului cadru: 273 blocuri
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 194000000 lei, reprezentand reabilitarea a 120 blocuri.Durata de executie a celui mai mare contract subsecvent este de 6 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 453, 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 3000000 lei constituita cf art 86 alin 1 din HG925/2006;garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractelor subsecvente
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local al Sectorului 6, credite, bugetul de stat, contributii de la beneficiarii lucrarilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea;cazier judiciar;declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181;certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat in valabilitate la data deschiderii candidaturii;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, in termen de valabilitate la data deschiderii candidaturii;declaratia privind calitatea de participant la procedura;certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului;certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009) sa fie de minim 385000000 lei;bilant contabil la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009;Asigurare cash-flow- candidatii trebuie sa faca dovada ca au acces la o sursa de finantare de cel putin 50000000 lei pentru lucrarile care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent "Reabilitarea termica a 120 blocuri din sectorul 6" .(Candidatul trebuie sa anexeze obligatoriu unul sau mai multe documente in original emise de banca cu maxim 5 zile inainte de data limita de depunere a candidaturii).Durata pentru care se asigura cash flow-ul va fi de minim 6 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Decl pe proprie raspundere privind contractele de lucrari similare executate in ultimii 5 ani;lista contractelor de lucrari similare executate in ultimii 5 ani;fisa de exp similara pt contracte incheiate in ultimii 5 ani-autoritatea contractanta solicita prezentarea a cel putin unui contract similar care sa ateste finalizarea in ultimii 5 ani de lucrari de reabilitare termica in valoare de cel putin 30000000 lei;declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani;lista privind personalul propus pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent care trebuie sa cuprinda cel putin: a)3 ingineri constructori- specializarea constructii civile, cu vechime in executia lucrarilor, mai mare de 3 ani b)2 ingineri constructori-specializarea instalatii, cu vechime in executia lucrarilor mai mare de 3 ani c)o persoana, atestata cf legii ca responsabil tehnic cu executia pt domeniul constructii civile, industriale, agrozootehnice d)o persoana atestata cf legii ca manager al sistemelor de management al calitatii e)o persoana atestata cf legii ca manager al sistemelor de management de mediu f)2 specialisti in domeniul calitatii, cu vechime in executia lucrarilor mai mare de 2 ani;Dotarile tehnice pentru indeplinirea contractelor subsecvente: -20000 mp de schela metalica autoridicatoare si/sau schela simpla- 2 automacarale de cel putin 15 tone forta - 10 autobasculante de cel putin 16 tone;Certificat ISO9001 sau echivalent;Certificat ISO14001 sau echivalent;Copie contract colectare si depozitare a deseurilor cu o firma de salubrizare sau copie a contractului cu o groapa de gunoi;Certificat OHSAS18001 sau ech; Declaratie cu privire la intentia de a subcontracta;Lista cuprinzand subcontractorii declarati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Cifra de afaceri - 50 %Capacitatea de sustinere a lucrarilor - 50%
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2011 10:00
Locul: Primaria Sector 6, Calea Plevnei 147-149, Sala de Consiliu, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti legali ai acestora, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se obtine gratuit accesand SEAP www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice - Directia Investitii - Primaria Sector 6
Adresa postala:  B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060204, Romania, Tel. 0213180144, Email:  achizitiips6@yahoo.com, Fax:  0213180143, Adresa internet (URL):  -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2011 11:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer