Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Rechizite scolare pentu anul solar 2013-2014


Anunt de participare numarul 145587/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
Adresa postala: STR. EC. TEODOROIU, NR. 64B, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230053, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE-GABRIEL VIRTINEANU, Tel. +40 0249410927, Email: secretariat@isjolt.ot.edu.ro, gabivirtineanu@yahoo.com, Fax: +40 0249412801, Adresa internet (URL): http: //isjolt.ot.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Rechizite scolare pentu anul solar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Inspectoratul Scolar Judetean Olt , Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare pachete de rechizite scolare pentru clasele I-VIII in conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 42265/22.04.2013, a bugetului aprobatsi al numarului de pachete aprobatin anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Componenta pachetelor de rechizite in functie de nivelulde invatamant este urmatoarea: LOT I ? Rechizite scolare clasa pregatitoare - total 4000pachete; LOT II ? Rechizite scolare clasa I - total 3400pachete; LOT III ? Rechizite scolare clasele II - IV- total 8100 pachete; LOT IV ? Rechizite scolare clasele V-VII- total 9100 pachete; LOT V ? Rechizite scolare clasa a VIII-a- total3100pachete
Valoarea estimata fara TVA: 600, 203RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie particip.totala 8990 lei sau pe loturi : Lot 1 - 1200 lei, Lot 2 - 1025 lei, Lot 3 - 2448 lei, Lot 4 - 3207 lei, Lot 5 - 1110 lei, constit.cf.art 86 HG 925/2006, si art. 431 si 2781 din OUG nr. 34/2006, prin: virament bancar sau un instrument de garant.emis de o soc.bancara / de asig. in original, sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare poate fi : Scrisoare de garantie Formularul 14;OP in cont RO28TREZ5065005XXX000242 al ISJ OLTla Trezoreria Slatina.Art.16 din Legea 346/2004 - sprijinirea IMM se aplica, inclusiv asociatilor Formularului 15. Termenul valabilitate garant. min. 60 zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor. Garantia se va retinein urmatoarele cazuri: Ofertantul isi retrage oferta in perioada de valab;Oferta sa fiind castigatoare nu constituie garantia de buna exec. in perioada de valabil. a ofertei sau nu mai tarziu de 15 zile de la semnare contract;Oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab. a ofertei;In cazul unei contestatii la CNSC, in masura in care Consiliul respinge contestatia respectiva, se vor retine sumele prevazute in art. 2781 alin (1) din OUG nr. 34/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia de eligibilitateModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completare si semnare FORMULAR 1 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta deurgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat
2.Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006Inregistrarea de datorii restante scadente catre bugetul general consolidat sau bugetul local atrage respingerea ofertei.In caz de asociere se indeplineste de catre fiecare asociat
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completare si semnare FORMULAR 2 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Prezentare
-Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor fiscale scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.-Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.Documentele se prezinta in original, coipe legalizata sau copie lizibila cu mentiuea ?conform cu originalul?In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat
Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata a acestora.
3 Evitarea conflictului de interese
Incadrarea oricaruia dintre asociati, subcontractanti sau sustinatori terti in oricare din situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completare si semnare FORMULAR 3 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin
Legea nr. 279/2011.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante : Man Felicia - Inspector Scolar General, Costea Romica - Contabil sef, Dragomir Elena Octavia- Consilier compartiment tehnic-investitii,
In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Incadrarea oricaruia dintre asociati, subcontractanti sau sutinatori in oricare din situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 asa cum a fost modificat prin Legea nr. 279/2011 , atrage ecluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului.4.Participarea cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completare si semnare FORMULAR 4 Declaratie pe propria raspundere privind participarea la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat
5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant subcontractant. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat
Completare Formular nr.5
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti 1 Obiectul de activitate corespunzator obiectului proceduriiCertificat constatator emis de ORCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operata in perioada de depunere a ofertelor si/sau de executare a contractului.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului din certificatul constatator emis de ORC. ( productie sau comercializare rechizite scolare)
Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
In cazul prezentarii certificatului constatator ORC in copie lizibila, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii se va solicita ofertantului situat pe primul loc, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original / copie legalizata.
Pentru persoanele straine, document echivalent din care sa rezulte apartenenta din punct de vedere profesional si obiectul activitatii identic cu obiectul contractului, insotite de traduceri autorizate in limba romana.
In caz de asociere se asigura de catre fiecare asociat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind situatia economico-financiara: Fisa de informatii generale reprezinta cerinta minima obligatorie : -cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani intregi (2010, 2011 si 2012 )sa fie de minim 600203lei din care 80600 lei pentru Lot 1, 68510 lei pentru Lot 2 , 163215lei pentru Lot 3, 213850pentru Lot 4 , 74028lei pentru Lot
5 . Pentru calcului echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR .In caz de asociere cerinta se indeplineste in mod cumulativ .
2.Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizat si
inregistrat la organul competent in copie lizibila si cu stampila si semnaturi lizibile. Persoanele juridice straine : Se solicita bilantul contabil pentru anii 2010, 2011, 2012 inregistrat la autoritatea competenta in tara respectiva, sau documente echivalente prezentate in traducere legalizata in limba romana. In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat , iar cerinta se indeplineste cumulativ.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa-si demonstreze situatia economica si financiara prin prezentarea urmatoarelor documente: 1.Fisa de informatii generale, Formular nr. 62.Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizatsi inregistrat la organul competent in copie lizibila semnat pentru conformitate.Persoanele juridice straine: Se solicita bilantul contabil pentru anii 2010, 2011 si 2012, inregistrat la autoritatea competenta in tara respectiva, sau documente echivalente prezentate in traducere legalizata in limba romana.In caz de asociere documentele de mai sus se prezinta de catrefiecare asociat .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Exp. similara profesionala a ofertantului: realizarea integrala a cel putin unu sau mai multe contracte similare ca natura si complexitate, in valoare
cumulata de minim 600203 lei fara TVA , din care 80600 lei fara TVA pt. Lot
1, 68510lei fara TVA pt. Lot 2, 163215 lei fara TVA pt. Lot 3, 213850 lei fara
TVA pt. Lot 4, 74028 lei fara TVA pt. Lot 5. Pt. calculul echivalentei se va
tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se prezinta Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani.
In caz de asoc. cerinta se va indeplini prin cumularea resurselor tuturor asociatilor.
2.Informatii privind asociatii (daca este cazul) Se va prezenta un acord de
asociere-raspunderea colectiva si solidara. In cazul asoc. a doi sau a mai
multor op. ec. pentru situatia ec ? fin si pentru capacitatea teh. se ia in
considerare val. insumata a capacitatilor partenerilor asociati.
3.Inf. privind subcontractantii
A. Cerinte minime obligatorii:
1.Certificarea calitatii Certificat ISO 9001 din domeniu in copie lizibila
semnata si stampilata ?conform cu originalul??.sau alt document echivalent
emis de organisme abilitate in acest sens din alte tari ale UE in copielegalizata.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cerinta minima obligatorie se indeplineste individual de catre fiecare asociat
pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Completare si prezentare Formular nr. 7 Declaratia va prezenta perioada si locul livrarilor, modul de indeplinire aobligatiilor, beneficiarii.Indeplinirea contractelor va fi dovedita prin prezentarea procesului verbal de receptie (predare-primire) din care sa rezulte valoarea receptionata. In caz de asociere documentele de mai sus se prezinta de catrefiecare asociat.2.Se va prezenta: Formular 8 ? acord de asociere in original sau copie legalizata, din care sa rezulte denumirea societatilorasociate ; nominalizarea lideruluisociatiei si imputernicirea acestuia; partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat.3.Se prezinta Declaratie privind partile din contract pe care op.ec. are intentia sa le subcontracteze si pe care subcontractantii le vor indeplini, datele de recunoastere ale acestora si acordullor. Ofertantii vor completa Formular 9.Subcontractantii nu prezinta documente de calificare dar capacit. lor tehn- prof. si ec-fin. se ia in considerare.A. Certificat ISO 9001 din domeniu sau alt document echivalent emis de organisme abilitate in acest sens din alte tari ale UE incopie legalizata.Se va prezenta in copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elemnetul care urmaeza sa faca obiectul procesului de reofertare este PRETUL. licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata runda: 1(una ) zi (24 ore). In cazul in care , in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei de licitatie electronica, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta ce va fi prezentata in plic inchis la sediul acesteia.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 10:00
Locul: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT, STR. ECATERINA TEODOROIU, NR. 8B, SLATINA, OLT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere pot participa reprezentanti ai ofertantilor care trebuie sa prezinte imputernicire din partea persoanei autorizate sa reprezinte ofertantul la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care , in urma prezentarii ofertelor de pret din cadrul rundei de licitatie electronica , seconstata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta ce va fi prezentata in plic inchis , la sediul acesteia .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Olt- Serviciul Contencios
Adresa postala: str. Ecatrina Teodoroiu, nr. 8B, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230015, Romania, Tel. +40 249410927, Email: paul_11@yahoo.com, Fax: +40 249412801
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer