Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REMEDIERI SI REPARATII IMOBILE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI


Anunt de participare numarul 45108/29.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Punct(e) de contact: Corina Mihaela Ilinca, Tel.0244516699, Email: achizitii.publice@ploiesti.ro, Fax: 0244510736, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Ploiesti, Directia tehnic-Investitii, Serviciul Investitii
Adresa postala: str.Valeni nr.32, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100046, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel.0244516699 int 162, In atentia: d-nei Teodora Marin, Fax: 0244524257
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Ploiesti, Directia tehnic-Investitii, Serviciul Achizitii Publice, Contracte
Adresa postala: str.Valeni nr.32, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100046, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Contracte, Tel.0244510736, Fax: 0244510736
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 2, intrarea D, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Registratura
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REMEDIERI SI REPARATII IMOBILE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI PLOIESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL PLOIESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, vopsitorii, revizuire tamplarie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 executia de tencuieli si zugraveli interioare si exterioare, vopsitorii, revizuire tamplarie, montaj gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, refacere sobe, sarpanta, invelitoare, revizuire instalatii, montare contor gaze, realizare trotuar din dale.
Lot 2 -executia de reparatii la astereala, invelitori si cos de fum si refacerea tencuielilor exterioare pe o portiune degradat.
Lot 3 -executia de reparatii la acoperisul cladirii, respectiv inlocuire astereala si invelitoare tabla pe portiunea degradata.
Lot 4 -refacerea in totalitate a acoperisului (inlocuire sarpanta si astereala, montaj invelitoare tabla, inlocuire jgheaburi si burlane), refacere planseu deteriorat, tencuieli si zugraveli acolo unde este cazul.
Valoarea estimata fara TVA: 148, 307RON
II.2.2) Optiuni
Da
Executia de lucrari suplimentare, care nu au putut fi prevazute si estimate in faza de proiectare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare solicitata: lot 1- 1500 lei, lot 4- 600 lei; garantie de buna executie 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de inregistrare/altele echivalenteIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 30.06.2007 vizat si inregistratde organele competente alte documentelegale edificatoare;
Informatii generale cuprinzand cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu contracte similare incheiateinultimii 3 ani;Informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune;Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;Informatii referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2008 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Se cumpara de la Serviciul Achizitii Publice, Contracte - Ploiesti, str.Valeni nr.32
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2008 11:00
Locul: sediul Primariei Municipiului Ploiesti, Sala de sedinte, etajul III - B-dul Republicii nr.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
participantiivor prezenta imputernicire din partea societatii ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR.EMIL ZOLLA NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Ploiesti, Serviciul Juridic-Contencios
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr.2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100008, Romania, Tel.0244516699 int 404
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.02.2008 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer