Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reparatie separatoare de ulei aferente AT3, AT4 si BC in statia Mintia


Anunt de participare (utilitati) numarul 72046/13.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Timisoara, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Dorel Onin, Tel.0256 492313, In atentia: Aurel Ciclovan, Email: Dorel.Onin@transelectrica.ro, Fax: 0256 219963
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparatie separatoare de ulei aferente AT3, AT4 si BC in statia Mintia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia electrica de transformare 400/220/110 kV Mintia, jud Hunedoara com. Mintia, DN E68 Deva-Arad, la 12 km de Deva
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatia conductei de canalizare a apei provenite de la cele trei cuve de retentie, cu inlocuirea separatoarelor de ulei, asigurarea evacuarii apei din cuve prin montarea de pompe submersibile cu pornire automata la acumularea apei din precipitatii sau infiltratii in cuvele de retentie, conform cu caietul de sarcini din documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262640-9 - Lucrari de ameliorare a mediului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatia conductei de canalizare a apei provenite de la cele trei cuve de retentie, cu inlocuirea separatoarelor de ulei, asigurarea evacuarii apei din cuve prin montarea de pompe submersibile cu pornire automata la acumularea apei din precipitatii sau infiltratii in cuvele de retentie, conform cu caietul de sarcini din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 127, 850RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie 2.500 lei, garantia de buna executie a contractului 7% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii, Plata se face prin virament postal.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea asocierii fara a se creea o noua personalitate juridica.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie ca nu a fost condamnat in ultimii 5 ani, declaratie conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006, certificate constatatoare privind plata obligatilor exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in termen de valabilitate la data deschideri ofertelor, certificat de inregistrare fiscala in scop de TVA emis de ANAF, certificat emis de ORC , autorizatie de functionare eliberata in conditile legii, conform documentatiei de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil valabil la 30.06.2008, vizat si inregistrat de organele competente, documente din care sa rezulte cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani, lista obligatilor contractuale in desfasurare, conform documentatiei de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente de prezentare generala a ofertantului, lista lucrarilor similare executate in ultimi 5 ani, lista subcontractantilor, dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii, programul calitatii si mmanagementului mediului specific lucrarii, dovada certificarii sistemului propriu de calitate, mediu, declaratie privind asigurarea tehnica necesara realizarii lucrarii, declaratie privind numarul mediu de angajati pe ultimele 12 luni, declaratie privind acceptarea propuneri de contract, angajament semnare conventie de lucrari, program de lucrari siformular acces in instalatii, conform documentatiei de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Valoare oferta
80%
Descriere: Vn=(Vmin/Vofertant)X80
2.
Durata lucrare
20%
Descriere: Dn=(DGo/DGi)X20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.03.2009 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata reprezinta contravaloarea documentatiei de atribuire si se face la caseria Autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2009 10:00
Locul: CNTEE Transelectrica Sucursala de Transport Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor precum si persoanele abilitate de legislatia in vigoare sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda(Doicesti), nr, 2A., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256 498054, Fax: 0256 498092
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0256 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 272, alin. 3, in cel mult 5 zile de la data la care operatorul economic a luat cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica Sucursala de Transport Timisoara-Compartimentul consilier juridic
Adresa postala: P-ta Romanilor, nr. 11., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel.0256 492313, Fax: 0256 219963
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2009 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer