Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII CURENTE LA CAMINELE STUDENTESTI


Anunt de participare numarul 58927/17.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE
Adresa postala: REGELE CAROL I, NR. 2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.0245.206.274, In atentia: Ionel GOGLEA, Email: rectorat@valahia.ro, Fax: 0245.206.275, Adresa internet (URL): http: //www.valahia.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Universitatea Valahia din Targoviste
Adresa postala: str. Moldovei, nr. 5 , jud. Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.0245211078, In atentia: Ionel GOGLEA, Email: bap.valahia@gmail.com, Fax: 0245211078
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Universitatea Valahia din Targoviste
Adresa postala: str. Moldovei, nr. 5, jud. Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.024211078, In atentia: Ionel GOGLEA, Email: bap.valahia@gmail.com, Fax: 0245211078
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REPARATII CURENTE LA CAMINELE STUDENTESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Caminele studentesti din Targoviste
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Denumire articol
1. Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la terase sau pereti verticali ai subsolurilor2. Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge
3. Izolatii hidrofuge la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc
4. Demontari tamplarie din lemn5. Inlocuirea ferestrelor din mase plastice6. Montarea geamurilor termoabsorbante7. Reparatii de tencuieli interioare
8. Finisaje cu glet la pereti si tavane
9. Zugraveli ale peretilor si tavanelor
10. Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor11. Vopsitorii interioare12. Vopsirea in culori de ulei a tamplariei de lemn
13. Vopsirea , lambriurilor PFL sau PAL14. Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice15. Vopsirea conductelor de instalatii
16. Desfacerea pardoselilor calde17. Repararea stratului-suport pentru pardoseli18. Placaje cu gresie portelanata19. Repararea placajelor din faianta20. Confectionarea si montarea storurilor de panza si aluminiu
21. Reparatii radicale la usi de lemn
22. Repararea usilor din lemn prin inlocuirea feroneriei- balamale ingropate
23. Repararea usilor din lemn prin inlocuirea feroneriei -broasca yale sau speciale
24. Revizuirea cercevelelor simple
25. Inlocuirea geamurilor26. Reparatii ghene27. Montarea lavoarului din portelan sanitar28. Montarea vasului de closet complet echipat
29. Montarea obiectelor sanitare din material plastic
30. Montarea oglinzii sanitare31. Inlocuirea rezervorului de apa32. Montarea bateriei amestecatoare pentru baie
33. Montarea robinetului de reglaj
34. Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar35. Montarefiting36. Montarea pieselor de legatura
37. Montarea locului de lampa sau de priza, executat aparent
38. Montat aparate electrice ST-intrerupatoare, comutatoare, prize
39. Montarea corpurilor de iluminat fluorescent
40. Montat ventilatoare in geam
41. Inlocuirea centralelor termice defecte
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Denumire articol
1. Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la terase sau pereti verticali ai subsolurilor2. Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hidrofuge
3. Izolatii hidrofuge la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc
4. Demontari tamplarie din lemn5. Inlocuirea ferestrelor din mase plastice6. Montarea geamurilor termoabsorbante7. Reparatii de tencuieli interioare
8. Finisaje cu glet la pereti si tavane
9. Zugraveli ale peretilor si tavanelor
10. Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor11. Vopsitorii interioare12. Vopsirea in culori de ulei a tamplariei de lemn
13. Vopsirea , lambriurilor PFL sau PAL14. Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice15. Vopsirea conductelor de instalatii
16. Desfacerea pardoselilor calde17. Repararea stratului-suport pentru pardoseli18. Placaje cu gresie portelanata19. Repararea placajelor din faianta20. Confectionarea si montarea storurilor de panza si aluminiu
21. Reparatii radicale la usi de lemn
22. Repararea usilor din lemn prin inlocuirea feroneriei- balamale ingropate
23. Repararea usilor din lemn prin inlocuirea feroneriei -broasca yale sau speciale
24. Revizuirea cercevelelor simple
25. Inlocuirea geamurilor26. Reparatii ghene27. Montarea lavoarului din portelan sanitar28. Montarea vasului de closet complet echipat
29. Montarea obiectelor sanitare din material plastic
30. Montarea oglinzii sanitare31. Inlocuirea rezervorului de apa32. Montarea bateriei amestecatoare pentru baie
33. Montarea robinetului de reglaj
34. Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar35. Montarefiting36. Montarea pieselor de legatura
37. Montarea locului de lampa sau de priza, executat aparent
38. Montat aparate electrice ST-intrerupatoare, comutatoare, prize
39. Montarea corpurilor de iluminat fluorescent
40. Montat ventilatoare in geam
41. Inlocuirea centralelor termice defecte
Valoarea estimata fara TVA: 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 5000 lei ; garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se solicita legalizarea asociatilor
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 12A - Declaratie privind eligibilitatea;Formular 12B Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
Formular 12C Declaratie privind calitatea de participant la procedura;bilanturile contabile pe ultimii 3 ani;cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani;lista principalelor lucrari pe ultimii 5 ani (formular 12F); declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari (formular 12H); declaratie privindefectivul mediu anual alpersonalului angajatsi al cadrelor de conducere (formular 12I) + CV-uri
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.08.2008 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Caseria universitatii, sau in contul RO49TREZ271504601X000430 deschis la trezoreria Targoviste.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2008 11:00
Locul: Serviciul Achizitii al Universitatii Valahia din Targoviste-str. Moldovei, nr. 5 , Targoviste
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de adjudecare sireprezentantii ofertantilor care doresc sa participe (pe baza de imputernicire)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STAVROPOLEUS, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emil zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
maxim 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal ( art. 272 (3) - OUG 34/2006)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Contencios
Adresa postala: str. Moldovei, nr. 5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130093, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2008 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer