Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REPARATII IN REGIM SERVICE IZOLATII TERMICE CET BRASOV


Anunt de participare (utilitati) numarul 31313/06.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: cet@cet.activ.ro, Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
REPARATII IN REGIM SERVICE IZOLATII TERMICE CET BRASOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Brasov, Str. Timis Triaj nr. 6
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In urma incheierii acordului cadru se vor incheia ulterior 2 contracte subsecvente (cate unul pentru 12 luni calendaristice). Contractele subsecvente se vor incheia pe cantitati unitare si preturi unitare pe cod de articol.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie si reparatii izolatii termice la conducte si aparate din instalatiile termice interioare si exterioare ale CET Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nomenclatorul de lucrari este prezentat in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini nr. 1011/13.07.2007.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
a) Lucrarile numai pe baza de comanda ferma.b) Exista posibilitatea suplimentarii
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-garantie de participare: 4500 lei;
-garantie de buna executie: 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii-plata in termen de 30 zile de la data avizarii PV de receptie la terminarea lucrarii, cu OP. Nu se acorda avans.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind eligibilitatea - formular 2
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 - formular 3
-Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor formular tip;
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor formular tip;
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala, administratorul si obiectul de activitate al societatii, emis in anul 2007.
-Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata;
-pentru pers.juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (original si traducere in limba romana legalizata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilant contabil la data de 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente.(copie stampilata, semnata si cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina);
-Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006) -formular 4.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista pricipalelor lucrari similare in ultimii 5 ani care sa contina informatii despre cel mult 3 contracte de lucrari similare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa insumeze cel putin 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract se va completa Formularul nr. 05;
-Ofertantii vor prezenta in copie contractul / contractele care indeplineste / indeplinesc conditiile solicitate;
-Recomandari din partea altor beneficiari care sa ateste seriozitatea ofertantului in indeplinirea obligatiilor contractuale si executare de lucrari similare in perioada 2004 2006 (va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari) in original. Recomandarile se vor elibera de acei beneficiari care sunt mentionati in lista solicitata anterior.
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere Formular nr. 11;
- Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.- Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificareapersonalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
- Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul pentru asigurarea controlului calitatii.
-pt. subcontractanti: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora se va completa Formularul nr.06 cu subcontractantii si specializarea acestora;
-Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii Sistemului de Management al Calitatii, conform criteriilor ISO 9001-2000, pentru lucrarile solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: -numerar-la casieria unitatii-Str. Timis Triaj nr. 6;
-documentatia-de la Biroul Contracte, Str. Timis Triaj nr. 6, Corp Administrativ, et. II.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2007 11:00
Locul: Brasov, Str. Timis Triaj nr.6, Corp Administrativ, et.II, Sala de Consiliu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie 1987 nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 0268/418054, Adresa internet (URL): trbv@just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Str. Timis Triaj nr. 6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Email: cet@cet.activ.ro, Fax: 0268/330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2007 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer