Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Service auto pentru autovehicule Volkswagen Sharan, Mercedes 290 GD, Sprinter 416 CDi, Dacia, Opel Astra, Nissan Navara, Renault Master din dotarea ANCOM DR IASI


Anunt de participare numarul 143305/24.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Stradela Moara de Vant nr. 37A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700376, Romania, Punct(e) de contact: Elena Oancea, Tel. +40 372845172, Email: elena.oancea@ancom.org.ro, Fax: +40 232219338, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Service auto pentru autovehicule Volkswagen Sharan, Mercedes 290 GD, Sprinter 416 CDi, Dacia, Opel Astra, Nissan Navara, Renault Master din dotareaANCOM DR IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctele de lucru ale operatorului economic situate in municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract servicii de service auto, pe de o parte piese de schimb pentru autoturismele si autospecialele din dotarea ANCOM DR Iasi, iar pe de alta parte repararea in atelierele contractantului a autoturismelor si autospecialelor ce fac obiectul prezentei proceduri:
Lotul nr. 1 - 1 autospeciala Volkswagen Sharan;Lotul nr. 2 - 2 Mercedes Benz 290 GD si 2 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi;Lotul nr. 3 -1 Dacia Double Cab, 10 Dacia Logan 1, 4 MPI, 9 Dacia Logan 1, 6 MPI, 3 Dacia Logan MCV 1, 6 ; Lotul nr. 4 - 1 autoturism Opel Astra 1, 6 Sedan;Lotul nr. 5 - 1 autoturism Nissan D40 Navara;Lotul nr. 6 - 1 autoutilitara furgon Renault MasterValoarea estimata a contractelor intre: 148.452lei fara TVA si 236.256lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care:
- lot 1 intre 19.493 lei fara TVA si 29.838 lei fara TVA- lot 2 intre 33.500 lei fara TVA si 54.000 lei fara TVA:
- lot 3 intre 61.666 lei fara TVA si 100.000 lei fara TVA
- lot 4 intre 8.125 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
- lot 5 intre 15.977 lei fara TVA si 24.727 lei fara TVA
- lot 6 intre 9.691 lei fara TVA si 14.691 lei fara TVA
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
Autoritatea contractanta va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr.925/2006, daca aceasta nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari este de 87.804 lei fara TVA, din care:
- lot 1:10.345 lei fara TVA- lot 2:20.500 lei fara TVA:
- lot 3:38.334 lei fara TVA
- lot 4:4.875 lei fara TVA
- lot 5:8.750 lei fara TVA
- lot 6:5.000 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul nr. 1 - 1 autospeciala Volkswagen Sharan, an fabricatie 2006
Lotul nr. 2 - 4 autospeciale Mercedes:
- 1Mercedes Benz 290 GD - fabricat in 2001- 1Mercedes Benz 290 GD - fabricat in 2001- 1Mercedes Benz Sprinter 416 CDi - fabricat in 2000- 1Mercedes Benz Sprinter 416 CDi - fabricat in 2000Lotul nr. 3 - 23 autoturisme Dacia:
-1 Dacia Double Cab, an fabricatie 2006 (autoutilitara);
-10 Dacia Logan 1, 4 MPI, an fabricatie 2005;
-9 Dacia Logan 1, 6 MPI, an fabricatie 2006;
-2 Dacia Logan MCV 1, 6 16V, an fabricatie2007
-1 Dacia Logan MCV 1, 6 16V, an fabricatie2008
Lotul nr. 4 - 1 autoturism Opel Astra 1, 6 Sedan, an fabricatie 2008;
Lotul nr. 5 - 1 autoturism Nissan D40 Navara, an fabricatie 2008
Lotul nr. 6 - 1 autoutilitara furgon Renault Master, an de fabricatie 2009;
Valoarea estimata a contractelor intre: 148.452lei fara TVA si 236.256lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care:
- lot 1 intre 19.493 lei fara TVA si 29.838 lei fara TVA- lot 2 intre 33.500 lei fara TVA si 54.000 lei fara TVA:
- lot 3 intre 61.666 lei fara TVA si 100.000 lei fara TVA
- lot 4 intre 8.125 lei fara TVA si 13.000 lei fara TVA
- lot 5 intre 15.977 lei fara TVA si 24.727 lei fara TVA
- lot 6 intre 9.691 lei fara TVA si 14.691 lei fara TVA
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
Autoritatea contractanta va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr.925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari este de 87.804 lei fara TVA, din care:
- lot 1:10.345 lei fara TVA- lot 2:20.500 lei fara TVA:
- lot 3:38.334 lei fara TVA
- lot 4:4.875 lei fara TVA
- lot 5:8.750 lei fara TVA
- lot 6:5.000 lei fara TVA
Valoarea estimata a contractelor intre: 148.452lei fara TVA si 236.256lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 148, 452 si 236, 256RON
II.2.2) Optiuni
Da
4 luni posib.prelung. suplim.de 4(patru)luni, in cond.prev.la art.6 alin.(3)din H.G.925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de particip. este de: 389 lei, pt. lot 1; 670 lei, pt.lot 2; 1.233 lei, pt. lot 3; 162 lei pt.lot 4;319 lei, pt.lot 5;193lei, pt.lot 6.In situatia in care se depun oferte pt mai multe loturi, ofert.va constitui gar.de particip.al carei cuantum va fi determinat insumand valorile gar.de articip. pt.fiecare lot pt. care depune oferta.Perioada de valabilitate a gar.de participare va fi cu cel putin 10 zile mai mare decat valab.ofertelor.Mod de constit.a gar.de participare: conf.preved. art. 86 alin.(1) din H.G.nr.925/2006 prin: a)virament bancar in cont.RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trez.Op.Mun.Buc., in favoarea ANCOM, CIF: 14751237;b)instrument de garantare(scris.de gar.)Instrumentul de garant.(scris.de gar.)trebuie constit. irevocabil in favoarea AC(ANCOM) de o societ. bancara ori de o societ. de asig. si trebuie prezentat, in original, in conf.cu Form.nr.7, prezentat in Sect. a 4-a Formulare.Trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 situatii prev.in formularul 7, lit.a)-c)In cazul in care instrumentul de gar.(scris. de gar.)nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat. Dovada constit. garantiei de particip. trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care dovada constit. gar. de particip. nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand per. de valab. prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conf.preved. art.33 alin.(3)lit.b) coroborate cu preved. art.36 alin.(1)lit.a) din H.G.nr.925/2006.Gar.de partic se restit. in conf. cu preved. art. 88 din H.G. nr. 925/2006, daca nu au fost emise pretentii asupra ei.Pt o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BNR valab.cu 5 zile inainte de data limita de dep.a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cuFormularul nr. 1din Sectiunea a 4-a - Formulare.Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator daca este cazul.Cerinta nr. 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Cerinta nr. 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea a 4-a ? FormularePersoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii: Marius- Catalin MARINESCU, Presedinte ANCOM
Constantin Dan NEAGU, Director DR Iasi
Ovidiu BEJENARU, Sef Serviciu Control Zonal, DR Iasi
Carolina Daniela SOROCEANU, Sef Serviciu Economic Administrativ
Marina MIHAILA, Sef Birou Fin. Contabilitate si Venituri, DR Iasi
Mugurel Marian PASERE, Sef Birou Administrativ, DR Iasi
Bogdan Cristian PAL, Consilier juridic, DR Iasi
Elena CIOCOVEANU, Expert, Birou Administrativ, DR Iasi
Elena OANCEA Referent, Oficiul Achizitii Regionale, DR Iasi
Dumitru Sorin CLIMESCU, Referent, Birou Administrativ, DR Iasi
Florin ENACHE, Expert, SMS, FOSMM, DRI, DEMC
Lucian CORJAUTEANU, Expert, SMS, FOSMM, DRI, DEMC
Constantin POPA Referent, Birou Administrativ, DR IasiCerinta nr. 4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 6 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. INREGISTRARE
Persoane fizice/juridice roamneOfertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?, din care sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;b) persoanele care reprezinta persoana juridica in relatia cu tertiiIn etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata.Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind comercializarea produselor si prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.In situatia in care Comisia de evaluare a autoritatii contractante considera ca se impune confruntarea copiei cu originalul, ofertantul are obligatia de a prezenta originalul in termenul solicitat de aceasta.
AUTORIZARE
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Formularul nr. 4 din Sectiunea a 4a ? Formulare din care sa rezulte ca este autorizat de catre Regia Autonoma Registrul Auto Roman pentru a presta servicii de intretinere si reparatii si de reglare functionala prevazute in Sectiunea 2 ? Caietul de sarcini pentru tipurile de autovehicule continute in lotul/loturile pentru care depune oferta.
Nota: In scopul verificarii si confirmarii declaratiei de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ulterior ofertantului orice document/documente doveditor/oare de care dispune ofertantul.In acest caz, ofertantul are obligatia de a prezenta documentul/documentele doveditor/oare in termenul si conditiile solicitate de autoritatea contractanta prin adresa scrisa.In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarea tehnica - Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca dispune de un service auto situat in municipul Iasicare are in dotarea sa cel putin urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei.
1. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
2. In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi are obligatie de a prezenta documentele de calificare privind capacitateatehnica distinct, pentru fiecare lot in parte ofertat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularulnr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2013 10:00
Locul: ANCOM DIRECTIA REGIONALA IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR 37A, PARTER, SALA DE SEDINTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da, cu prezentarea unei imputerniciri scrise si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in limba romana.B.Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea solicitata va fi respinsa.AC are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 78 alin. (2) si art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare cf. pct.IV.2.1.: In situatia in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul de achizitie publica va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.F. In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, acesta poate prezenta documentele de calificare prevazute la pct. III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calificare aferente loturilor pentru care depune oferta.G. PENTRU vizualizarea documentatiei de atribuire, operatorul economic, trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.PENTRU ACCEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE SE VA COMPLETA Formularul nr. 10.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art.2562 din cadrul OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua nr2, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845406, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer