Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - service auto pentru autovehiculele DACIA, VOLKSWAGEN, MERCEDES, OPEL ,NISAN


Anunt de participare numarul 142784/28.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: DIRECTIA REGIONALA CLUJstr. Campeni, nr. 28, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400217, Romania, Punct(e) de contact: Dana OLTEAN, Tel. +40 372845742, Email: dana.oltean@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
service auto pentru autovehiculele DACIA, VOLKSWAGEN, MERCEDES, OPEL , NISAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: LA SEDIUL OFERTANTULUI DIN CLUJ NAPOCA SAU LIMITROF
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract de servicii de service auto, pe de o parte piese de schimb pentru autoturismele si autospecialele din dotatea ANCOM DR CLUJ, iar pe de alta parte, repararea in atelierele contractantului a autoturismelor si autospecialelor ce fac obiectul prezentei proceduri.
lot 1:30 autovehicule Dacia (11 autoturisme Dacia Logan 1, 6, 7 autoturisme Dacia Logan MCV, 1 autoutilitara Dacia Double Cab, 11 autoturisme Dacia Logan 1, 4 );
lot 2:1 autovehicul special Volkswagen ( 1 Volkswagen Sharan);
lot 3:2 autospeciale Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD);
lot 4:1 autoturism Opel (1 Opel Enjoy);
lot 5:1 autoutilitara Nissan (1 Nissan Navara 2, 5).
lot 6:2 autoutilitare Mercedes Sprinter (2 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI). cu masa > 3.500 kgValoarea estimata a contractelor intre: 133.066, 66lei fara TVA si 196.933, 66lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 63.533, 33 lei fara TVA si 95.300, 33 lei fara TVA- lot 2intre 9.800lei fara TVA si 14.700lei fara TVA:
- lot 3 intre28.933, 33 lei fara TVA si 43.400, 33 lei fara TVA
- lot 4 intre 6.800 lei fara TVA si 10.200 lei fara TVA
- lot 5 intre 8.000 lei fara TVA si 12.000 lei fara TVA
- lot 6 intre 16.000 lei fara TVA si 5.333 lei fara TVA
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 63.867, 00 lei fara TVA., din care:
LOT 1:31767 LEI FARA TVA,
LOT 2:4900 LEI FARA TVA,
LOT 3:14467 LEI FARA TVA,
LOT 4:3400 LEI FARA TVA,
LOT 5:4000 LEI FARA TVA,
LOT 6:5333 LEI FARA TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1:30 autovehicule Dacia (11 autoturisme Dacia Logan 1, 6, 7 autoturisme Dacia Logan MCV, 1 autoutilitara Dacia Double Cab, 11 autoturisme Dacia Logan 1, 4 );
lot 2:1 autovehicul special Volkswagen ( 1 Volkswagen Sharan);
lot 3:2 autospeciale Mercedes (2 Mercedes Benz 290 GD);
lot 4:1 autoturism Opel (1 Opel Enjoy);
lot 5:1 autoutilitara Nissan (1 Nissan Navara 2, 5).
lot 6:2 autoutilitare Mercedes Sprinter (2 Mercedes Benz Sprinter 416 CDI). cu masa > 3.500 kgValoarea estimata a contractelor intre: 133.066, 66lei fara TVA si 196.933, 66lei fara TVA, (valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire), din care: - lot 1 intre 63.533, 33 lei fara TVA si 95.300, 33 lei fara TVA- lot 2intre 9.800lei fara TVA si 14.700lei fara TVA:
- lot 3 intre28.933, 33 lei fara TVA si 43.400, 33 lei fara TVA
- lot 4 intre 6.800 lei fara TVA si 10.200 lei fara TVA
- lot 5 intre 8.000 lei fara TVA si 12.000 lei fara TVA
- lot 6 intre 16.000 lei fara TVA si 5.333 lei fara TVA
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2013, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea celor 4 luni de prelungire.
A.C. va avea posibilitatea prelungirii, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art.6, alin(3) din HG nr. 925/2006, daca A.C. nu refuza expres prelungirea acestuia si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie-valoarea estimata a acestor suplimentari este de 63.867, 00 lei fara TVA., din care:
LOT 1:31767 LEI FARA TVA,
LOT 2:4900 LEI FARA TVA,
LOT 3:14467 LEI FARA TVA,
LOT 4:3400 LEI FARA TVA,
LOT 5:4000 LEI FARA TVA,
LOT 6:5333 LEI FARA TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 133, 066.66 si 196, 933.66RON
II.2.2) Optiuni
Da
conform prevederilor art. 6 din HG nr. 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de particip este: 1270 lei pt lot 1; 190, 00 lei, pt lot 2;570, 00 lei, pt lot 3; 130, 00 lei pt lot 4;, 150, 00 lei, pt lot 5; 310, 00 lei pt lot 6, . In sit in care se depun oferte pentru mai multe loturi, ofert va constITUI garantia al carei cuantum va fi suma garantIILOR de particiPARE pt fiecare lot pt care dep oferta.Perioada de valabILITATE VA FI cu cel putin 10 (zece) zile mai mare decat valabILITARE a oferTELOR. Modul de constitUIRE : conf. preved. art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la Trez. Op a Mun. Buc, in favoarea ANCOM, Cod de identificare fiscala: 14751237 b) instrument de garantare (scrisoare de garantie). Instrumentul de garantare, trebuie constit irevocabil in favoarea AUTORITATII.CONTRACTANTE. de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conf cu Anexa 6 sau similar din Sect a 4-a - Formulare., trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 3 (trei) sitUATII prevazUTE in cuprinsul formULARUL din Anexa nr. 6 la lit. a) ? c), in caz contrar A.C. va dispune mas prev la art. 2781 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modi si comp ult. In cazul in care instrumentul de garantare (scrisoarea de garantie) nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana si legalizata de catre un traducator autorizat. c) dep. sumei respective la casieria AC din Cluj Napoca, str. Campeni, nr. 28. Dovada constituirii trebuie prez pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschid of.. In cazul in care dovada nu este prezentata la data si ora stabilite pentru deschiderea of., precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul si avand perIOADA de valabILITATE prevAZUTA mai sus, oferta va fi consid inacceptabila si respinsa conf. prev. art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSe va prezenta, in original, formularul din Anexa nr. 12 din Sectiunea 4: Formulare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea a 4-a - Formulare.Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare. Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2. Tertul sustinator va prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, conform modelului din Anexa nr. 2 (lit. a), c) si d)) din model.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, Ofertantul va prezenta, in original, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 5 din Sectiunea a 4-a - Formulare., -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Ofertantul va prezenta, in original, ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu Formularul nr. 4 din Sectiunea a 4-a - Formulare.In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare, privind situatia personala a ofertantului. INREGISTRARE
Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial avand inscrisa de catre reprezentantul operatorului economic mentiunea- ? informatiile cuprinse in acest certificat sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor?. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;b) ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.Nota: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul de mai sus in original/copie legalizata2. Persoane fizice/juridice straine: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare tradusein limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.AUTORIZAREOfertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 A din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca este autorizat de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? pentru a presta servicii de intretinere si reparatii si de reglare functionala prevazute in Sectiunea 2 ? Caietul de sarcini pentru tipurile de autovehiculele continute in lotul/loturile pentru care depune oferta.Observatie: In scopul verificarii si confirmarii declaratiei de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ulterior ofertantului orice document/documente doveditor/are de care dispune ofertantul. In acest caz, ofertantul are obligatia de a prezenta documentul/ele doveditor/are in termenul si conditiile solicitate de autoritatea contractata prin adresa scrisa.In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare, privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu Formularul nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca detine cel putin un service auto situat in municipul Cluj sau limitrof de municipiul Cluj care are in dotarea sa cel putin urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei. 1. In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006. 2. In situatia in care un ofertant depune oferte pentru mai multe loturi are obligatie de a prezenta documentele de calificare privind capacitatea tehnica distinct, pentru fiecare lot in parte ofertat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform anexei 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2013 12:00
Locul: Cluj Napoca, str. Campeni, nr.28, et. 2, camera 27
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor, pe baza unor imputerniciri scrise.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de partic.Reprez ofertant pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata in lb rom. B.Orice of val pentru o per de timp mai mica decat cea sol va fi respinsa. AC are obligatia de a solicita of, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea per de val a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii val of, gar de particip va fi prelungita in mod corespunzator.Of are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea val of. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea gar de particip. C.Prin sintagma ?9 zile? pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct.I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3(trei) zile lucratoare plus 6 sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G.nr.34/2006.D.Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castig cf.pct.IV.2.1.: In sit in care preturile totale ofertate in Lei, fara TVA, sunt egale, AC va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret (clasati pe primul loc) sa depuna o noua propunere fin in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere fin are pretul cel mai scazut. Of fin care se compara vor fi calculate conform formulei prevazute la pct. IV.4.2.F.In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru mai multe loturi, ac poate prezenta documentele de calif prevaze la pct.III.2. intr-un singur exemplar din care sa rezulte indeplinirea cerintelor de calif aferente loturilor pentru care depune oferta.G.Pt vizualizarea doc de atrib, op ec tb sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.PT ACEPTAREA CONDITIILOR CONTRACTUALE SE VA COMPLETA ANEXA 11
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art.2562 din cadrul OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DEPARTAMENTUL ACHIZITII / SERVICIUL JURIDIC ACHIZITII
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro, Fax: +40 264484077, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2013 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer