Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare credit revolving (linie de finantare revolving) in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltare


Anunt de participare numarul 145029/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Turnu Magurele
Adresa postala: str. Republicii, nr.2, Turnu Magurele, Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Mitrofan, Tel. +40 247416451, Email: ptmachiz@yahoo.com, Fax: +40 247416453, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare credit revolving (linie de finantare revolving) in valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru o economie valoroasa ? drumul transfrontalier Turnu Magurele ? Nikopole- D.R.I.V.E.? .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Turnu Magurele, jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linie de credittip revolvingin valoare de 10.000.000 lei pentru asigurarea cofinantarii obiectului de investitii " Reabilitare si modernizare drum de centura si strazi adiacente", din cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru o economie valoroasa ? drumul transfrontalier Turnu Magurele ? Nikopole- D.R.I.V.E.? .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatiei descriptive anexate la prezenta Fisa de date a achizitiei .
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 10.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO75TREZ6075006XXX000068 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Turnu Magurele, CUI 4253731Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Conform OUG NR.34/2006 , ART.278 INDICE 1 , suma retinuta in situatia respingerii contestatiei de catre CNSCeste 4780 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a contractuluisi se constituie conform art. 90 , din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al autoritatii contractante
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (model orientativ ? Formular nr.16)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 .Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (eligibilitatea) - completare Formularul nr 3 ?Declaratie privind Eligibilitatea? din Sectiunea?Formulare? ?din Documentatia de Atribuire.
Cerinta nr. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.4)
Pentru persoanele juridice romane documentul se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare: 1. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ;
-certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ?Directia Generala a Finantelor Publice), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documenteechivalente, etc), in original sau copii legalizate insotite de traducerea autorizata si legalizata, valabile la data prezentarii lor.Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);Nota- in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;
- Operatorii economici vor prezenta documentele solicitate in oricare dintre formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?Cerinta nr.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 5 )Cerinta nr. 4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.6)
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt; Cuclea Danut ? Primar, Cristea Florentin ? Viceprimar, Stancu Badita ? Administrator Public, Rodica Roventa - Arhitect Sef, Ec. Baja Cecilia ? Sef serviciu Buget Contabilitate Contracte , Mitrofan Mihaela? Sef serviciu Dezvoltare Locala, Consilieri locali : Purcarescu Constantin, Vasile Razvan Delcea, Petculescu Marian, Mitroi Teodor, Simion Dumitru, Necea Nelu, Pruna Marinel Viorel , Voiculescu Mihai Liviu, Alexandru Daniel, Jarnea Liliana, Cracea Claudiu, Neagu Liviu Anghel, Biciu Constantin, Vilcea Iulian , Paunescu Georgica, Duma Sorin Anton, Ene Marin, Belu Fanel , Consilier juridic Daniela Vitiuc , Compartiment achizitii publice : Cristescu Crina , Bita Mona Roxana .Formularul va fi prezentat de fiecare asociat , subcontractant cat si de tertul sustinator , daca este cazul. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul / Tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii. Pentrupersoanele fizice romane1. Ofertantul va prezentaCertificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorialdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCInformatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3.Autorizatie de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romanieiin conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului cu modificarile si completarile ulterioare / autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine.Nota : Pentru persoanele juridice romane documentele solicitate se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata..
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilla data 31.12.2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare copie conform cu originalul de pe bilantul contabil la data 31.12.2012 inregistrat la organele competente /alte documente edificatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?
Informatii privind asociatii (dupa caz)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dupa caz, Completare Formular nr. 7Formularul nr.8 (Acordul de subcontractare)Se vor completa : Formularul nr. 9 (Informatii privind asocierea)Formularul nr. 10 (Acordul de Asociere)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare in temeiul art. 110, lit c. coroborat cu art. 113 , alin 2 si alin. 3 din OUG 34/2006.Evitarea riscurilor sistarii lucarilor de executie finantate din fonduri europene ca urmare a neplatii facturilor pentru lucrarile executate si a penalizarilor de intarziere a platilor aferente contractului din cauza neprimirii rambursarilor cuvenite.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
nuselimiteazanumarul maxim alcandidatilor , toticandidatii care indeplinesccriteriile de calificarevor ficonsideratiselectatipentru etapa a II -a
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20774/25.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2013 13:00
Locul: Primaria Turnu Magurele, strada Republicii, nr.2, etajul II, camera 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ai autoritatii/imputernicitii ai ofertantilor care au depus oferte, observatorii desemnatii de catre UCVAP, alte persoane autorizate de AC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care nr. de candidati care indeplinesccriteriile de preselectie este mai mic decat nr. minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplinesc criteriile de preselectie .2.In situatia in care se constata ca ofertele finale clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al AC considerat ilegae
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Primariei Municipiului Turnu Magurele
Adresa postala: str. Republicii nr. 2, jud. Teleorman, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel. +40 247416451, Email: primariatm@yahoo.com, Fax: +40 247416453
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer