Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de acordare de credite in valoare de maxim 17.600.000 lei, pentru cofinantarea proiectului Centru de agrement si SPA Predeal


Anunt de participare numarul 149119/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PREDEAL
Adresa postala: str.Mihail, Saulescu nr.127, Localitatea: Predeal, Cod postal: 505300, Romania, Punct(e) de contact: Popa Constanta, Tel. +40 0268456237, In atentia: Popa Constanta, Email: achizitii@primaria-predeal.ro, Fax: +40 0268455425, Adresa internet (URL): www.primaria-predeal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de acordare de credite in valoare de maxim 17.600.000 lei, pentru cofinantarea proiectului Centru de agrement si SPA Predeal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: orasul Predeal, jud.Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de acordare de credite in valoare de maxim 17.600.000 lei, in vederea finantarii investitiilor de interes public local, in conformitate cu documentatia descriptiva. Valoare estimata fara TVA 7.270.706, 67 RON
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de acordare credite in valoare de maxim 17.600.000 lei, pentru cofinantarea proiectului ?Centru de agrement si SPA Predeal?, in conformitate cu documentatia descriptiva.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 270, 706.67RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 10.000 leiModul de constituire si exprimare a garantiei de participare: - in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (Formularul nr. 11). Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO36TREZ1315006XXX012240 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Brasov COD FISCAL 4580423Dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original pana la data deschiderii ofertelor. Perioada de valabilitate este de 120 de zile, cu posibilitatea de prelungire la cerere. Perioada de valabilitate curge de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se constituie conform art.86 (3) din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Instrumentul de garantare va prevedea in mod obligatoriu si angajamentul societatii bancare/de asigurari de a plati autoritatii contractante o suma determinata conform art 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care ofertantul va depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: ?c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;? Cuantumul acesteia este de 0, 1 % din pretul contractului, si se va constitui pentru perioada de tragere de 21 luni;Modul de constituire a garantiei de buna executie: - se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, inainte de intrarea in vigoare a contractului de servicii de acordare de credite, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data cand ofertantul va lua cunostinta despre faptul ca contractarea liniei de finantare a primit avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind garantarea imprumutului de catre autoritatile administratiei publice locale.- perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de tragere;Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la expirarea perioadei de tragere a creditului, daca achizitorul nu va ridica pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii conform art. 62, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, semnata de reprezentantul legal, intocmita in baza art.180 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 A . Completare Formular 12 A
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 B.Completare Formular 12 B. Incadrarea in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura
Cerinta nr. 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12C.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Cocos Liviu, Primar ; Iliescu Victor, Viceprimar; Pintea Ovidiu Gabriel, consilier Juridic;Iuga Loredana, Secretar; Kaycsa Florica, Sef Serv. Economic- CFP;Pop Voica ? administrator public
Comisia de evaluare este formata din: Presedinte: Pop Voica, Membrii: Ginju Veronica Alina; Iuga Loredana Daniela;Membrii de rezerva: Zainea Iuliana, Popa Constanta.
Completare Formular 12C.
Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 12H
Completare Formular 12H.
Cerinta nr. 5
Prezentare certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat (DGFPS) si cel local, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Din certificatele prezentate trebuie sa rezultefaptul caofertantul nu figureaza cu restante scadente catre bugetul local sau bugetul general consolidat al statului, neachitate.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, candidatul va prezenta o Declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Cerinta nr. 1
- Persoane juridice /fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original, copii legalizate, copie lizibila conform cu originalul), emis in baza Legii nr.26/1990. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Prezentarea certificatului, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN al operatorului economic.
Cerinta nr. 2
- Persoane juridice /fizice romane:
Autorizatie de functionare de la BNR , in conformitate cu prevederile OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului(copie conforma cu originalul).
Prezentarea autorizatiei de functionare
Cerinta nr. 3
Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident (daca este cazul, in original sau copii legalizate).
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 4
Persoane juridice /fizice straine:
Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs ;documentul se va prezenta in original, copie legalĂ­zata sau copie lizibila conforma cu originalul)
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 5
Persoane juridice /fizice straine:
Un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident (documentul se va prezenta in copie conforma cu originalul)
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentare Formular B1 - Declaratie pe propria raspundere privind informatiile generaleMedia cifrei de afaceri globale anuale, calculata pentru anii financiari 2011,
2012 si 2013, sa fie in cuantum de minim 8.000.000 lei
Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular B1 - Declaratie pe propria raspundere privind informatiile generaleMedia cifrei de afaceri globale anuale se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri obtinute de candidat in aniifinanciari precizati.Persoanele juridice infiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la datainfiintarii, insa vor lua in considerare toate celelalte cerinte privitoare la acesti indicatori, respectiv cifra de afaceri globala medie anuala sa fie de minim 8.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani , completata in conformitate cu Formular 12E.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora completata in conformitate cu Formular 12G (daca este cazul)precum si acordurile de subcontractare .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Candidatul va prezenta declaratia si o lista a principalelor servicii de acordare credite prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Candidatul infiintat de mai putin de 3 ani, va prezenta lista principalelor servicii de acordare de credite prestate de la infiintare.Nota: Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.Ofertantii sunt obligati sa precizeze: - partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;si- datele de recunoastere a subcontractantilor propusi;Nota: Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc cerintele minime de calificare vor fi preselectati si vor fi invitati sa participe la etapa de negociere a procedurii.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2014/S012-016994 din 17.01.2014
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 11:00
Locul: sediul Primariei orasului Predeal, b-dul Mihail saulescu nr.127, jud.Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure protejarea informatiilor considerate de ofertant ca fiind confidentiale (secret comercial si protejare intelectuala), acesta va mentiona elementele din cadrul ofertei considerate confidentiale.Numarul de operatori economici preconizat-minim 3. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi preselectati.Important: in cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Orasul Predeal
Adresa postala: Str.Mihail Saulescu nr.127, Localitatea: Predeal, Cod postal: 505300, Romania, Tel. +40 0268456237, Email: contact@primaria-predeal.ro, Fax: +40 0268455425, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-predeal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer