Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?


Anunt de participare numarul 141780/02.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +4 0213055530, In atentia: Silvia BARBULESCU, director executiv, Dragos DIMITRIU, sef serviciu, Florina CHIVU, expert, Email: directiaproceduriachizitie@pmb.ro, Fax: +4 0213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 15, 107, 321RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Un contract subsecvent pe an.Val estim minima a acordului cadru este de 9.064.393 lei fara TVA.Val estim maxima a acordului cadru este de 15.107.321 lei fara TVA.Val estim a celui mai mare ctr subsecvent este 7.553.661 lei faraTVA.Cantit maxima a celui mai mare ctr subsecv: intabulare terenuri 3.715.000mp, intabulare cladiri (relevee) 953.500mp, 1000 documentatii cadastrale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?PMB detine in patrimoniu mai multe imobile (terenuri si cladiri). Lucrarile necesare in vederea intretinerii, reabilitarii, dezvoltarii si valorificarii acestor imobile presupun certificarea situatiei lor juridice prin inscrierea in Cartea Funciara.
In acest sens, PMB doreste sa perfecteze un acord cadru cu un operator economic, prestator autorizat de servicii de cadastru si topografie, prin care sa se asigure realizarea documentatiilor cadastrale cerute de normativele in vigoare pentru imobilele pe care le detine in patrimoniu, precum si intabularea acestor imobile pe baza respectivelor documentatii cadastrale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 15, 107, 321RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti, in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: -virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;?Instrument garantare/scrisoare de garantie bancara (Formularul nr.14), care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie, Sau-ordin de plata, sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca beneficiarului pana la data deschiderii ofertelor. Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB, CUI 4267117.Nota: - In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c) si d) din formularul anexat (Formularul nr.14) a tuturor membrilor asocierii.Instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara eliberata de o societate bancara/societate de asigurari din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata/autorizata in limba romana. 2.Cuantumul garantiei de participare este de 151.073, 22lei.Perioadavalabilitate 90zile de la termenul limita pentru depunerea ofertei Nota: Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legale in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documentul care atesta dovada constituirii garantiei insotit de Formularul nr.15.Echivalenta leu/euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 5% din pretul contractului subsecvent, fara T.V.A. si se constituie conform art.90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modul de restituire conf. art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare. Se va completa Formularul 24 din Sectiunea Formulare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, modalitati de plata conform art. 15 din modelul de Contract subsecvent.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006, completata in coformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)2.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura Prezentare Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)4.Certificat de participare cu oferta independentaPrezentare Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.5.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitata cu Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare.(Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire conf. art 69^1 din OUG 34/2006 sunt: Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiMircea Octavian Constantinescu - Director General D.G.E.Daniela Mincu Director General D.G.A.Silvia Barbulescu - Director Executiv D.P.A.Adrian Iordache - Director - D.J.Ion Florea - Director executiv D.F.C.Maria Petrascu - Director executiv - D.P.Dragos Renaud - sef serviciu - D.P.Mariana Persunaru - sef serviciu D.P.Bogdan Erghelegiu- expert D.P.Veronica Halipa - expert D.P.Sorin Citu - expert D.P.Consiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri : Alexandre-Fontoura Lacramioara, Angelescu Ramiro-Robert-Eduard, Boaja Minica, Bologa Catalin ? Gheorghe, Campeanu Remus ? Catalin, Comanescu Mihai, Comanici Ancuta ? Sorina, Comsa Cornel ? George, Cretu Simona, Darabont Alexandru ? Dan, Deaconescu Ionel ? Cristinel, Dinu Maria ? Mirela, Draghici Aurelia ? Gratiela, Florescu Dragos, Georgescu Bogdan ? Cristian, Ghita Richard ? Vicentiu, Giugula Mihai ? Doru, Iliescu Catalin ?Lucian, Ilina Ion ? Cosmin, Manolache Valeriu ? Marian, Margarit Nicolae ? Sorin, Marin Stefanel ? Dan, Mustaciosu Vlad, Naghi Gabriel, Neacsu Adrian, Nicolae Andrei, Nicolaescu Marcel ? Octavian, Nicolescu Cristina ? Elena, Olteanu Cristian ? Marian, Orzata Radu ? Paul, Peptan Mihai, Pieptea Cornel, Pirvu Cosmin Gabriel, Popa Maria, Popescu Dorin, Popescu Eugenia Ana ? Maria, Popescu Manuela Violeta, Poterasu Cornel ? Constantin, Radulescu Stefan ? Cristian, Raicu Mircea ? Cristian, Rizoiu Mircea, Sava Ioan ? Razvan, Stan Ion, Stetco Ioan, Tache Felix Mihai, Talau Mihnea ? Stefan, Tanase Ion ? Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tugurel Marius ? Cristian, Vaduva Silviu, Voicu Mihai, Zorkoczy Julia.6.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: - Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana a)Certificat Constatatoremis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate aloperatorului economic, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta documentul similar emis de autoritatea competenta din tara de origine in original/copie legalizata/copie "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de trasmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
b) Certificat de Autorizare clasa I emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), valabil la data limita de depunere a ofertei (copie ?conform cu originalul? ). Ofertantii persoane juridice nerezidente in Romania vor prezenta documentul similar emis de autoritatea competenta din tara de origine (copie "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana), precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre medii de afaceri , in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in cauza, pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare cu o valoare de 15.107.322 lei. Se vor prezenta bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani vizate si inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime de calificare privind cifra de afaceri.Ofertantii persoane juridice nerezidente in Romania vor prezenta documentele edificatoare(in cazul in care din motive justificate corespunzator ofertantul nu poate prezenta documentele solicitate) emise in tara de origine, insotite de traduceri autorizate/legalizate in limba romana.In cazul persoanelor juridice straine, la calculul cifrei de afaceri anuala se va lua in considerare cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru ultimii 3 ani. Ofertantii, care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.In cazul unei asocieri, se va prezenta cifra de afaceri a asociatilor sub forma unui Centralizator.
Disponibilitatea de a sustine financiar proiectul. Se solicita prezentarea unei disponibilitati de sustinere a Proiectului. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune sau are acces la resurse financiare (lichiditati, linii de credit, alte instrumente financiare) altele decat orice plata contractuala in avans, in valoare de 1.888.415, 25 lei pentru o perioada de 3 luni.
Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. - in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica(conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sase afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit. a), c indice 1) si d) art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioar
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 6 si Formularul 6a( daca este cazul)din sectiunea Formulare.-Se vor completa Formularul nr.1, Formularul 5 Formularul nr.21 si Formularul nr.23
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea a cel mult 3 certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat-beneficiarpentru servicii similare celor care fac obiectul prezentului acord cadru, prestate in ultimii 3 ani, respectiv:
? intocmirea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara pentru o arie totala de cel putin3.715.000 mp;
? intocmirea de relevee pentru cladiri cu o suprafata desfasurata totala de minim70.000 m.p. si realizareade minim 1000 documentatii cadastrale intabulate in Cartea Funciara;
? planuri topografice sau planuri cadastrale la scara 1:1.000 sau mai mare pentru o suprafata totala de minim 3.715.000 mp.
a) Din certificatele/ documentele emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat-beneficiarprezentate trebuie sa rezulte ca serviciile respective au fost realizate la termen si in conformitate cu cerintele cantiative si calitative;
b) Participarea ofertantului trebuie fi fost in calitate de contractant unic, contractant asociat sau subcontractant. Daca participarea s-a facut in calitate de asociat sau subcontractant, atunci se vor specifica numai categoriile de servicii (si cantitatile aferente) prestate numai de catre operatorul economic semnatar al formularului
Informatii privind dotarea cu echipamente specifice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Se solicita asigurarea (in dotare proprie, prin contracte, conventii de inchiriere sau angajament de punere la dispozitie) cel putin a:
? minim 35 statii topografice totale;
? minim 20 receptoare GPS cu dubla frecventa;
? minim 30 mijloace de transport auto;? minim 20 calculatoare procesor Pentium 1, 8 GHz (sau echivalent), 2 GB RAM, 300 GB HDD, SO Windows XP sauechivalent;
?minim 5 calculatoare portabile (laptop/notbook/smartphone);
?minim 2 scanner cartografice color A0;
? minim4 scannere A3/A4;
?minim 3 plotter cartografic color A0;
? minim 20 licente software CAD, sau echivalent;
? minim 20 licente software prelucrare date geo-topo;
? minim 15 imprimante A4;
? minim 5 rulete electronice.
Vor fi prezentate copiile documentelor certificate ?Conform cu originalul?.care sa probeze caracteristicile echipamentelor, instalatiilor si software-ului solicitate. In cazul unei asocieri, Declaratia privind dotarea tehnica trebuie completata numai de catre asociatii care contribuie la asigurarea cerintelor minime, acestea considerandu-se indeplinite in mod cumulativ. De asemenea, in cazul unei asocieri, se va prezenta si un Centralizator al dotarilor tehnice.
Lista personalului care va fi folosit la realizarea contractului: a) Numarul mediu al personaluluiin ultimele 12 luni;
b) Numarulpersonalului cu studii superioare (ingineri) de geodezie / cadastru / topografie ? minim 80;
c) Numarul personalului autorizat ANCPI, conform Legii 7/1996 art.4 paragraf.d), art. 5 ? al.(2), art.11, al.(5), etc ? minim 70, dintre care: - minim 20 autorizati categoria D/gradul I, - minim 15 autorizati categoria A/gradul II, - minim 35 autorizati categoriile B si C/gradul IIId)Personal auxiliar ? minim 90.
Pentru cerintele de la punctul b) si c) se vor atasa copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studii certificatelor de autorizare si ale contractelor de munca si colaborare, cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, copii certificate dupa Registrul Salariatilor/angajamente/acorduri de participare si copiiale certificatelor de autorizare.Ofertantii nerezidenti in Romania din tarile membre U.E. vor prezenta documente echivalente emise de autoritati din tarile de origine, recunoscute de statul roman in baza unor acorduri incheiate in acest sens, sau validate de catre ANCPI.
Prezentare propunere pentru echipa de management a proiectului in care sa fie nominalizati managerul de proiect si responsabilii principalelor departamente/compartimente de specialitate conform categoriilor de servicii identificate in cadrul procesului tehnologic propus in oferta tehnica. Persoanele din echipa de management trebuie sa aiba studiile corespunzatoare categoriilor deservicii de care raspund, minim 5 ani experienta profesionala ca ingineri geodezi si o experienta minima de 3 ani in conducerea unor prestari de servicii similare.Pentru responsabilii departamentelor care presteaza servicii de masuratori si prelucrarea acestora se vor nominaliza persoane autorizate ANCPI categoria D. Pentru persoanele propuse in echipa de management a proiectului se vor prezenta CV-uri in original( Formularul 10).
Informatii privind asocierea- In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere. Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Informatii privind partea din acord cadru pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului acord cadru conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din acordul cadru respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din acord cadrupe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea acordului cadru, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c indice 1) si d), art.69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare
- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertei, in copie ?conform cu originalul?. Certificarea sistemului de management al protectiei mediului ISO 14001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.
- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de de management al securitatii informatiei ISO 27001, sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei, in copie ?conform cu originalul? Certificarea sistemului de management al securitatii informatiei ISO27001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.
- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei in copie ?conform cu originalul?. Certificarea de management al calitatii ISO 9001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.
In cazul unei asocieri, cerintele de mai sus trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 7, Formularul 7a( daca e cazul) din Sectiunea Formulare.Se va prezenta Formularul 8, Formularul 8a ( daca e cazul) din Sectiunea Formulare.Se va completa Formularul 9 si Formularul 9 a ( daca e cazul)din Sectiunea Formulare.Se va completa Formularul 10.Se va completa Formularul nr. 12 din Sectiunea FormulareSe va completa Formularul 5 si Formularul nr. 11 din Sectiunea Formulare, insotit si de acordurile de subcontractare.Se va completa Formularul nr.1, Formularul 5, Formularul 22 si Formularul nr.23- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertei, in copie ?conform cu originalul?. Certificarea sistemului de management al protectiei mediului ISO 14001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de de management al securitatii informatiei ISO 27001, sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei, in copie ?conform cu originalul? Certificarea sistemului de management al securitatii informatiei ISO27001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.- Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei in copie ?conform cu originalul?. Certificarea de management al calitatii ISO 9001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara. Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 de puncte- Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: Pn = (Pret minim / Pret n ) x 60; unde: Pn ? punctajul financiar pentru oferta n;Pret n ? pretul ofertei n;Pret minim ? cel mai mic pret dintre toate ofertele.
2.
Identificarea, tratarea si acoperirea riscurilor
40%
Descriere: Vor fi punctate riscurile identificate, tratate si acoperite suplimentar fata de cele mentionate in caietul de sarcini.Nu vor fi luate in considerare riscurile avand caracter general, cum sunt cazurile forta majora (greve, conditii meteo nefavorabile, calamitati naturale etc.)riscul de imbolnavire, riscul de accidentare sau altele asemenea.Nu vor fi luate in considerare riscurile care nu au legatura cu activitatile specifice serviciilor care fac obiectul acordului cadru.Nu vor fi luate in considerare riscurile pentru care nu se prezinta modalitatile de prevenire, semnalare, tratare si rezolvare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2013 12:00
Locul: Splaiul Independentei nr.291-293, Sector 6, Directia Proceduri Achizitie, etaj 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire, precum si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula: Pfinal = Pfinanciar +Priscuri identificate, tratate si acoperite.unde: PFinal- punctajul final, PFinanciar- punctajul obtinut la propunerea financiaraPRiscuri identificate, tratate si acoperite- punctajul obtinut la propunerea tehnica;Modul de departajare a ofertelor: Daca ofertele vor avea punctaje egale, departajarea acestora se face in functie de cel mai mic pret. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul independentei 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: directiaproceduriachizitie@pmb.ro, Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer