Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de comunicatii bucla locala (internet)


Anunt de participare numarul 144816/09.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central al Regiei Nationale a Padurilor, Tel. +40 213171005, In atentia: Robu Daniel Vasile, Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro, Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de comunicatii bucla locala (internet)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: punctele de lucru ale prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 76, 992 si 2, 724, 480EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de disponibilitatile bugetare. Fecventa contractelor subsecvente: 4 contracte anual. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 282.504, 00 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de internet
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72400000-4 - Servicii de internet (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea maxima estimata a acordului cadru 500 conexiuni principale, 454 conexiuni secundare; cantitatea minima estimata a acordului cadru 10 conexiuni principale, 10 conexiuni secundare. Cantitatea celui mai mare contract subsecvemt este de 200 conexiuni principale si 200 conexiuni secundare. Cantitateaestimata a celui mai mic contract subsecvent este: 10 conexiuni principale si 10 conexiuni secundare
Valoarea estimata fara TVA: intre 76, 992 si 2, 724, 480EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 54.489, 6 euro(operatorii economici care doresc sa constituie garantia de participare in alta moneda se vor raporta la cursul BNR din 27.03.2013). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor In cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Regiei Nationale a Padurilor Romsilva (R1590120, J40/450/1991): cont RO20BRDE410SV54016774100 ? BRD P-ta Romana; RO68RZBR0000060000681176 ? Raiffeisen Bank P-ta Romana, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica. Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:1989, 38 euro (8759, 64 lei raportat la cursul 1euro: 4, 4032 lei din 27.03.2013) Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Documente obligatorii: Declaratie privind eligibilitatea.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a, c1 si d.Documente obligatorii Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din H.G. nr. 925/2006.Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin 3 din Ordinul nr. 509/2011.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).Persoanele cu functii de decizie definite conform OUG 34/2006: Adam Craciunescu, Popa Florian, Pavel Liviu, Dima Gheorghe, Mohanu Gheorghe, Ga?u Gabriela, Robu Daniel, Musuroi Adrian, Dumitrescu Bogdan, Cojocaru Nela, Catanescu Ionica, Otilia Popescu, Jerloeanu Andrei, Colman Alin, Barbu Victor Nicolae, Frumosu George Cristian.Document obligatoriu Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006.Cerinta 4 Operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa participe la procedura in concordanta cu reguluile de concurenta. Document obligatoriu: certificat de participare lalicitatie cu oferta independenta.Cerinta 5 Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura ca ofertantii nu sunt in situatiile prevazute de art 46 din OUG 34/2006 document obligatoriu: declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Cerinta 6 Ofertantul va prezenta formularul Informatii generale. Cerinta nr. 1 Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Document obligatoriu: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informa?iile cuprinse in certificatul constatatot trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa fie autorizat de ANCOM pentru prestarea serviciilor de bucla locala in conformitate cu prevederile legale ale O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 140/2012 si a Deciziei Presedintelui ANCOM nr. 987/2012. Document obligatoriu - orice document prin care ofertantul face dovada ca este autorizat de ANCOM sa presteze servicii de bucla locala.
- copie dupa documentele care sa ateste dreptul de furnizare servicii de telecomunicatii emise de organisme nationale acreditate, copie dupa documente care sa ateste detinerea de licenta radio nationala emisa de organisme nationale acreditate,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin 500.000 euro.Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011, 2012 atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4.2122 lei/euro, 2011:4, 2349 lei/euro, 2012:4, 2399 lei/euro. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in clacul proportional, in functie de anul cand a fost infintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie globala de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca aprestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare de minim 100.000 euro.in cazul in care contractele sunt incheiate in alta moneda decat in lei, echivalenta in lei se va face pe baza cursului mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE): 2010:4.2122 lei/euro, 2011:4, 2349 lei/euro, 2012:4, 2399 lei/euro. Pentru contractele finalizate in anul in curs sau aflate in curs de derulare, transformarea in lei se va face la cursurile de schimb publicate de Banca Centrala Europeana valabile in ziua publicarii in SEAP a anuntului de participareCerinta nr 2
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1 Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani. 2 Fisa de informatii privind experienta sililara. 3. Certificate/documente emise de o autoritate sau beneficiar din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a oferteiperioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. In situatia in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturi egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sectiunea ?Clarificari? . Operatorii economici au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare . Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii. Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului. Ofertantul va prezenta in oferta amendamentele la clauzele contractuale din proiectul de contract. Informatii referitoare la impozitare se pot obtine de pe www.mfinante.ro. Informatii referitoare la protectia mediului se pot obtine de pe www.mmediu.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Regiei National e a Padurilor - RomsilvaB
Adresa postala: Str. Petricani nr. 9A, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Tel. +40 213171005, Email: office@rnp.rosilva.ro, Fax: +40 213171005, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer