Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si instruire in domeniul analizei si reproiectarii proceselor de activitate si consultanta in vederea dezvoltarii sistemului intern de management al calitatii in Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


Anunt de participare numarul 144432/21.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central ANAF, Tel. +40 213872370 / +40 213871178, In atentia: Andrei Pavel, Teodor Stan, Email: andrei.pavel@mfinante.ro, teodor.stan@anaf.ro, Fax: +40 213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si instruire in domeniul analizei si reproiectarii proceselor de activitate si consultanta in vederea dezvoltarii sistemului intern de management al calitatii in Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: In functie de activitatile specifice contractului, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta si instruire in domeniul analizei si reproiectarii proceselor de activitate si consultanta in vederea dezvoltarii sistemului intern de management al calitatii. Scopul urmarit prin implementarea acestui proiect consta in cresterea eficientei operationale prin reproiectarea proceselor de activitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si elaborarea standardelor de calitate la nivelul serviciilor livrate contribuabililor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
71620000-0-Servicii de analiza (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?consultanta si instruire in domeniul analizei si reproiectarii proceselor de activitate din domeniul administratiei fiscale centrale: identificare, reprezentare, documentare, analiza, reproiectare procese de activitate, catalog de servicii;?consultanta si instruire in vederea dezvoltarii sistemului intern de management al calitatii in domeniul administratiei fiscale centrale: elaborarea si diseminarea politicii in domeniul calitatii, selectarea categoriei de servicii reprezentative in vederea analizei si documentarii, analiza si documentarea categoriei de servicii selectate, definirea standardelor de calitate, identificarea deficientelor in livrarea categoriei de servicii selectate, elaborarea procedurilor pentru categoria de servicii selectata, precum si formarea generala si specializata a personalului.
?instruire in domeniile dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 637, 362RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 150.000, 00 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta decat leu se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modalitatea de constituire conform art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contul autoritatii contractante: RO26TREZ7005005XXX000860 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din suma fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie fie: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1) din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009); prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 actualizata se aplica in mod corespunzator;b) in cazul in care partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.- In situatia in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG nr.1045 din 19.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin FSE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 1 din Sectiunea Modele de formulare, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata - in original;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2 din Sectiunea
Modele de formulare, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata - in original;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul nr. 3 din Sectiunea Modele de formulare, datat, semnat de catre reprezentantul
legal si stampilat - in original;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 4 din Sectiunea Modele de formulare, datata, semnata de catre reprezentantul legal si
stampilata - in original; Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Gelu Stefan Diaconu, presedinte, Octavian Deaconu, secretar general, Narcisa Bradeanu, director general, Directia generala economica, Elena Giorgiana Nicoleta Hagi- Nicovici, director general adjunct, Directia generala economica, Stefan Daia, director general, Directia generala de tehnologia informatiei, Daniel Gruia, director general adjunct, Directia generala de tehnologia informatiei, Toma Costreie, director general, Directia generala juridica, Luiza Geambasu, director general adjunct, Directia generala juridica, Paul Soviani, director, Directia de buget si contabilitate interna, Lacrimioara Golban, sef birou, Directia de buget si contabilitate interna, Anamaria Danalache, consilier superior, Directia de buget si contabilitate interna, Florina Pasca, sef serviciu, Directia de buget si contabilitate interna, Andrei Pavel, director, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Nicolae Gheorghe director adjunct, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Anica Lincu, sef birou Directia de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Teodor Stan, sef serviciu, Directia de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Delia Radoi, director general, Directia Generala de Strategie, Reforma si Cooperare Internationala, Carla Mihaila, consilier pt. afaceri europene, Directia Generala de Strategie, Reforma si Cooperare Internationala, Laura Falcan, manager public, Directia Generala de Strategie, Reforma si Cooperare Internationala, Raluca Tiganila ? Floricel, expert principal, Directia Generala de Strategie, Reforma si Cooperare
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul nr. 5 din Sectiunea Modele de formulare, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata - in original;
- Certificat de atestare fiscala cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?; Informatii privind persoane juridice/fizice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include comercializarea produselor care fac obiectul prezentei proceduri - in original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectului contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.Daca este cazul se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? urilor.Informatii privind persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala din ultimii 3 ani. Media trebuie sa fie cel putin egala cu 7.600.000 lei.Cursul de schimb la care se determina echivalenta leu/euro este cursul mediu anual comunicat de BNR dupa cum urmeaza: 2012 :1 euro= 4, 4560 lei 2011:1 euro = 4, 4379 lei 2010:1 euro = 4.2099 lei. Ofertantii care trebuie sa faca conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana pentru respectivele monede. Toate calculele referitoare la astfel de conversii vor fi prezentate explicit in Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularului Informatii generale ? Formular nr 6 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita operatorului economic informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. (Se va mentiona si specializarea subcontractantilor)
Se solicita operatorului economic sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, servicii similare de consultanta, in valoare cumulata de minimum 7.600.000 lei, in cadrul a maximum 4 (patru) contracte, sustinute prin documente relevante / contracte / procese verbale de receptie/recomandari semnate de beneficiar. Valorile in euro vor fi convertite la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv 2010 ? 4, 2099 lei, 2011 ? 4, 2379 lei, 2012 - 4, 4560. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Manager de proiect - Certificare in domeniul managementului de proiect (PRINCE2, PMP sau echivalent), implicarea in cel putin un proiect in calitate de manager de proiect, Experienta specifica: implicarea persoanei intr-un proiect in care sa fi desfasurat activitati specifice similare activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestui proiect.
Consultant catalog de servicii - Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect in care a implementat Catalog de servicii intr-o administratie fiscala de nivel central.
Prin administratie fiscala de nivel central se intelege o organizatie cu competente de administrare fiscala, la nivel national sau, in cazul statelor federale, la nivelul unui stat federat.
Consultant1 Entreprise Arhitecture & Business Process Modeling Notation (EA & BPMN). Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect intr-o autoritate publica de nivel central in care a dezvoltat arhitectura organizatiei utilizand TOGAF sau echivalent.
Certificari: Certificare TOGAF sau echivalent.
Consultant2 Entreprise Arhitecture & Business Process Modeling Notation (EA & BPMN). Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect intr-o administratie fiscala de nivel central in care a realizat reingineria proceselor utilizand standardul BPMN sau echivalent.
Certificari: Certificare BPMN sau echivalent.
Prin administratie fiscala de nivel central se intelege o organizatie cu competente de administrare fiscala, la nivel national sau, in cazul statelor federale, la nivelul unui stat federat.
Consultant 1 Business Process Modeling Notation (BPMN)- Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect intr-o administratie fiscala de nivel central, in care a realizat reingineria proceselor utilizand standardul BPMN sau echivalent.
Prin administratie fiscala de nivel central se intelege o organizatie cu competente de administrare fiscala, la nivel national sau, in cazul statelor federale, la nivelul unui stat federat.
Consultant 2 Business Process Modeling Notation (BPMN)- Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect intr-o administratie fiscala de nivel central in care a realizat reingineria proceselor utilizand standardul BPMN sau echivalent.
Prin administratie fiscala de nivel central se intelege o organizatie cu competente de administrare fiscala, la nivel national sau, in cazul statelor federale, la nivelul unui stat federat.
Consultant calitate - Experienta generala: minim 3 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta. Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect intr-o autoritate publica/organizatie de nivel central organizata pe diferite niveluri de competenta teritoriala si materiala in care a realizat si implementat o politica de calitate si derivatele acesteia: proceduri, reguli etc
Formator 1 - Experienta generala: minim 5 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.Experienta specifica: Experienta intr-o pozitie similara in cel putin un program de formare specific analizei si reproiectarii proceselor de activitate (se vor lua in considerare prevederile art. 13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011)Certificari: certificare in ocupatia de formator dovedita cu diploma de formator atestat ANC (CNFPA) (cf. OG nr. 129/2000, cod COR 242401) sau echivalent,
cel putin una din certificarile BPMN, OCEB, CBAP, CCBA sau echivalent.
Consultant 3 Business Process Modeling Notation (BPMN)- Experienta generala: minim 3 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Implicarea in cel putin 1 proiect in care a realizat reingineria proceselor utilizand standardul BPMN sau echivalent.
Certificari: cel putin una din certificarile BPMN, OCEB, CBAP, CCBA sau echivalent.
Formator 2 - Experienta generala: minim 3 ani experienta generala calculata de la momentul absolvirii studiilor universitare cu diploma de licenta.
Experienta specifica: Experienta intr-o pozitie similara in cel putin un program de formare specific tipurilor de cursuri care fac obiectul contractului (se vor lua in considerare prevederile art. 13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011).
Certificare in ocupatia de formator dovedita cu diploma de formator atestat ANC (CNFPA) (cf. OG nr. 129/2000, cod COR 242401) sau echivalent.Nota: operatorii economici ofertanti pot prezenta fie un formator cu experienta pe toate tipurile de curs sau un formator cu experienta specific analizei si reproiectarii proceselor de activitate si un formator cu experienta specifica politicii de calitate.
Consultant 4 Business Process Modeling Notation (BPMN) - Experienta generala: studii superioare finalizate cu licenta.Experienta specifica Implicarea in cel putin 1 proiect in care s-a realizat reingineria proceselor utilizand standardul BPMN sau echivalent
Formator 3 - Experienta specifica: Experienta intr-o pozitie similara in cel putin un program de formare specific domeniului de dezvoltare durabila si egalitate de sanse (se vor lua in considerare prevederile art. 13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011).
Certificare in ocupatia de formator dovedita cu diploma de formator atestat ANC (CNFPA) (cf. OG nr. 129/2000, cod COR 242401) sau echivalent.
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzator al managementul calitatii (ISO9001 sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularul 7 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta.Se va completa si prezenta Formularul 8 din Sectiunea Formulare, semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acestaPentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Pentru expertii propusi autoritatea contractanta solicita in faza de ofertare prezentarea CV ? ului, (ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai copii conforme cu originalul ale diplomelor, certificatelor si a actelor doveditoare referitoare la competentele si experienta expertului) si declaratia de disponibilitate ? Formularul 9Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2013 10:30
Locul: Sediul Central ANAF, Tronson VII, etaj 6, camera 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 330/2012 proiectul ?Imbunatatirea proceselor de activitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala?, cod SMIS 40478
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Cod CPV suplimentar: 80511000-9 ? Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne - ANAF
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0213872370, Fax: +40 0213199676
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer