Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA ACHIZITIONARII SI EXPROPRIERII TERENURILOR NECESARE PROIECTULUI LUCRARI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BIRLAD


Anunt de participare numarul 96183/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN HARAT, Tel.0232218192, Email: achizitii@dap.rowater.ro, Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA ACHIZITIONARII SI EXPROPRIERIITERENURILOR NECESARE PROIECTULUI LUCRARI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BIRLAD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
21 - Servicii juridice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consultanta si reprezentare juridica, servicii de consultanta si informare juridica in vederea achizitionarii terenurilor necesare proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul Prut-Barlad".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
79130000-4-Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)
79140000-7-Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarile de servicii de consultanta si reprezentare juridica pentru realizarea proiectuluiLUCRARI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BIRLAD se afla detaliate in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 250, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
41 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 10000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza: de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si din Grantul UE-Fondul de coeziune in cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, Certificat de inregistrare;Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007 si la 31.12.2008; Fisa de informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) sa fie egala (sau mai mare) cu 2.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii3 ani;Recomandari;Certificat ISO 9001/2001saucertificate echivalente;Informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: suma valorilor serviciilor prestate incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie egala(sau mai mare)cu 1.000.000lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S248-356379 din 24.12.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2010 13:00
Locul: sediul Directiei Apelor Prut , str.Theodor Vascauteanu nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str.Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala: str.Theodor Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 023223884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2010 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer